Prawo europejskie w prawie konkurencji

Komentujemy dla ciebie akty prawa Unii Europejskiej z zakresu prawa konkurencji

W programie LEX Prawo Europejskie znajdziesz klasyczne podartykułowe komentarze do najistotniejszych regulacji unijnych z zakresu prawa konkurencji, w szczególności do:

 • odpowiednich przepisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 101-106),
 • rozporządzenia ws. wprowadzenia w życie reguł konkurencji
 • rozporządzenia ws. kontroli koncentracji

uwaga

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej kluczowymi regulacjami z punktu widzenia prawa konkurencji w Polsce stały się przepisy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz bezpośrednio obowiązujące unijne rozporządzenia.

Zobacz przykłady komentarzy

 • Jurkowska-Gomułka Agata, Materna Grzegorz, Miąsik Dawid, Komentarz do art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [w:] Wróbel Andrzej (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II (art. 90-222), WKP 2012
 • Jurkowska-Gomułka Agata, Komentarz do art. 102-105 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [w:] Wróbel Andrzej (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II (art. 90-222), WKP 2012
 • Szydło Marek, Komentarz do art. 106 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [w:] Wróbel Andrzej (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II (art. 90-222), WKP 2012
 • Kohutek Konrad, Komentarz do rozporządzenia nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu, LEX/el. 2015
 • Kohutek Konrad, Komentarz do rozporządzenia nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, LEX/el. 2013
 • Kohutek Konrad, Komentarz do rozporządzenia nr 330/2010 w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych, LEX/el. 2016

Nasi eksperci przybliżą ci orzecznictwo europejskie

 • Monitorujemy na bieżąco orzeczenia europejskie, w tym te z zakresu prawa konkurencji.
 • W efekcie zasadniczo już w kilka dni od daty wydania istotnych orzeczeń znajdziesz w programie ich streszczenia (omówienia).
 • W programie znajdziesz też tzw. kamienie milowe orzecznictwa oraz glosy do najważniejszych orzeczeń europejskich, objaśniające szczegółowo kluczowe i najbardziej skomplikowane zagadnienia prawne będące przedmiotem rozstrzygnięć sądów unijnych.
uwaga

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE miało i nadal ma szczególny wpływ na kształt najważniejszych pojęć i zasad prawa konkurencji.

Zobacz przykłady glos i omówień

Glosy:

 • Łukawski Jarosław, Prawo strony do obrony w postępowaniu w sprawie kontroli koncentracji prowadzonym przez Komisję. Glosa do wyroku TS z dnia 16 stycznia 2019 r., C-265/17, EPS 2019/10/34-39
 • Kohutek Konrad, Odpowiedzialność odszkodowawcza przedsiębiorcy kontynuującego działalność gospodarczą sprawcy naruszenia prawa konkurencji. Glosa do wyroku TS z dnia 14 marca 2019 r., C-724/17, EPS 2019/6/38-45
 • Knapp Magdalena, Odpowiedzialność przedsiębiorcy za udział w zmowie przetargowej będącej efektem zachowania jego usługodawcy. Glosa do wyroku TS z dnia 21 lipca 2016 r., C-542/14, Glosa 2017/2/97-103

Omówienia:

 • Bujalski Rafał, Niezależność UOKiK jako organu ochrony konkurencji. Omówienie wyroku S(PI) z dnia 9 lutego 2022 r., T-791/19 (Sped-Pro p. Komisji), LEX/el. 2022
 • Maruszkin Radosław, KE niesłusznie odrzuciła skargę PGNiG na Gazprom. Omówienie wyroku S(PI) z dnia 2 lutego 2022 r, T-399/19 (PGNiG S.A. p. Komisji), LEX/el. 2022
 • Partyk Aleksandra, Zakazana reklama w poczcie elektronicznej, gdy przypomina e-maila. Omówienie wyroku TS z dnia 25 listopada 2021 r., C-102/20, LEX/el. 2021

Nasza biblioteka wiedzy oferuje ci ogólne opracowania tematyczne jak i analizy szczegółowych zagadnień

 • W programie znajdziesz elektroniczne wersje tekstów książek i artykułów z czasopism dotyczące różnych aspektów i zagadnień z zakresu prawa konkurencji.
 • Wysoką jakość merytoryczną opracowań gwarantują eksperci: prof. Sławomir Dudzik, dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. Konrad Kohutek, dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk, dr hab. Grzegorz Materna, prof. Marek Szydło.
uwaga

Zagadnienia dotyczące prawa konkurencji wymagają kompleksowej analizy uwzględniającej zazwyczaj odniesienia do prawa polskiego i prawa UE.

Zobacz przykłady książek i artykułów

 • Jurkowska-Gomułka Agata i in., Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia Europejska - Polska, WKP 2018
 • Kohutek Konrad, Dyrektywa odszkodowawcza: w kierunku harmonizacji zasad dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji, PPH 2021/1/22-32
 • Kowalik-Bańczyk Krystyna, Dyrektywa ECN+ – sposób na podwyższenie ochrony prawnej przedsiębiorców w postępowaniach antymonopolowych? EPS 2019/10/4-10
 • Dudzik Sławomir, "Zgody szczególne" na dokonanie koncentracji (wybrane zagadnienia), EPS 2014/7/4-10

Nie przeoczysz ważnych bieżących zmian w prawie konkurencji

 • Jesteś na bieżąco informowany o najnowszych aktach istotnych dla prawa konkurencji.
 • Streszczenia pojawiają w ciągu kilku dni od daty oficjalnego opublikowania aktu.
 • Nasze streszczenia aktów są zestandaryzowane i maksymalnie skondensowane, dzięki czemu czyta się je łatwo i szybko.
 • Streszczenia odszukasz bez problemu na Pulpicie Europejskim w panelu „Najnowsza legislacja”
uwaga

W dziennikach UE publikuje się dziennie przeciętnie ponad dwa razy więcej aktów niż w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim razem. Ich ilość a także obszerność powodują, że wynajdywanie aktów istotnych z punktu widzenia prawa konkurencji i zapoznanie się z nimi samemu kosztuje sporo bezcennego czasu.

Zobacz przykładowe streszczenia aktów prawnych

 • Przeciwko nieuczciwym praktykom cyfrowych gigantów [projekt UE], LEX/el. 2021
 • KE bierze się za nieunijne dotowane firmy [projekt UE], LEX/el. 2021
 • UE chce chronić obrót produktów rolno-spożywczych przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, LEX/el. 2019

Ułatwimy ci pracę z obcojęzycznymi dokumentami

 • Dajemy Ci dostęp do przetłumaczonych tez najważniejszych orzeczeń sądów europejskich z zakresu prawa konkurencji.
 • Oferujemy Ci specjalistyczny słownik angielsko-polski, który zawiera terminologię używaną w orzecznictwie europejskim, w tym również słownictwo z zakresu prawa konkurencji. Podczas czytania angielskiego tekstu orzeczenia słownik umożliwi Ci szybkie sprawdzenie znaczenia wyrazu lub wyrażenia.
uwaga

Większość orzeczeń europejskich, w tym znaczna część dotycząca prawa konkurencji, jest dostępna w normalnym obiegu wyłącznie w języku obcym.


LEX Prawo Europejskie
Jedyny kompleksowy program na rynku z zakresu Prawa Europejskiego
Back To Top