Czym jest decyzja administracyjna?

Decyzją administracyjną jest jednostronny, władczy akt wydany na podstawie obowiązującego prawa. Taka decyzja rozstrzyga o prawach i obowiązkach obywateli, co ma dla nich oczywiście duże znaczenie, a więc nakłada także dużą odpowiedzialność na wydający ją organ administracji publicznej.

Najlepszymi sposobami zapobieżenia uznania decyzji za nieważną bądź błędną jest spełnienie konkretnych, minimalnych wymagań sprecyzowanych przez przepisy, zwłaszcza przez Kodeks postępowania administracyjnego.

Jak prawidłowo skonstruować decyzję?

KPA zawiera katalog elementów koniecznych do uznania pełnej, formalnej prawidłowości wydanej decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny ustalił jednak, że decyzja może także zostać uznana za ważną mimo niespełnienia wszystkich wymaganych warunków. Minimalnymi koniecznymi do tego składnikami są:

  • oznaczenie organu administracji publicznej,
  • oznaczenie adresata,
  • rozstrzygnięcie co do istoty sprawy,
  • podpis z danymi osoby upoważnionej do wydania decyzji.

A ponadto decyzja powinna zawierać:

  • datę wydania,
  • powołanie podstawy prawnej,
  • uzasadnienie faktyczne i prawne,
  • pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania,
  • pouczenia (m.in. o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu lub skargi oraz wysokości opłaty od powództwa),
  • dodatkowe składniki jak np. warunek, zlecenie, termin czy klauzula natychmiastowej wykonalności.

Brak tych elementów, jeśli mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, spowoduje uwzględnienie odwołania lub skargi i uchylenie zaskarżonej decyzji.

Milczące załatwienie sprawy

Specyficznym narzędziem jest tzw. milczące załatwienie sprawy. Jest ono dopuszczalne tylko w określonych przez prawo przypadkach (m.in. podczas wpisu na listę stałych mediatorów czy ewidencji uczniowskich klubów sportowych), niemniej może być bardzo użytecznym instrumentem.

Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco (i w sposób w całości uwzględniający stanowisko strony), jeżeli w terminie miesiąca (lub innym określonym w przepisach terminie) od dnia doręczenia żądania właściwemu organowi administracji publicznej nie wyda on decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (co stanowi milczące zakończenie postępowania) lub nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (co stanowi milczącą zgodę).

Załatwienie sprawy w powyższy sposób nie wymaga od właściwego organu żadnego działania wobec strony, a jedynie zamieszczenie adnotacji w aktach obejmującej treść rozstrzygnięcia i podstawę prawną. Jedynie jeśli strona o to wniesie, konieczne jest wydanie zaświadczenia (w drodze postanowienia) o załatwieniu sprawy w sposób milczący.

Chcesz dowiedzieć się więcej o serwisie LEX Administracja?
Umów się na BEZPŁATNĄ prezentację
Back To Top