REGULAMIN LEGAL HACKATHON 2024

§ 1
Postanowienia ogólne

Organizatorem Wydarzenia jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pozostałe dane organizatora Wydarzenia zostały wskazane w § 2 Regulaminu.

§ 2
Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
„Wydarzeniu” – należy przez to rozumieć organizowane przez Organizatora wydarzenie Legal Hackathon, które będzie się odbywać w dniach 8-10 marca 2024 r. w Warszawie w miejscu wskazanym przez Organizatora w wiadomości do zarejestrowanych Uczestników;
„Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, o ile takie zostaną sporządzone;
„Organizatorze” – należy przez to rozumieć WOLTERS KLUWER POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa; rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 709879; NIP: 5830018931; nr rej. BDO: 000110936; kapitał zakładowy: PLN 19,919,527.00);
„Uczestniku” – należy przez to rozumieć osobę spełniającą warunki określone w Regulaminie, która na zasadach w nim przewidzianych bierze udział w konkursie, który zostanie przeprowadzony w ramach Wydarzenia;
- „Mentorach” – należy przez to rozumieć osoby posiadające wiedzę i doświadczenie z zakresu architektury i tworzenia aplikacji, środowisk programistycznych, zarządzania projektami, prawników; zadaniem mentorów podczas Wydarzenia jest wspieranie Uczestników wiedzą, doświadczeniem i doradzanie zespołom; Mentorzy pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia;
„Rozwiązaniu” – należy przez to rozumieć rozwiązanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu;
- „Jury” – należy przez to rozumieć zespół sędziów wyznaczonych przez Organizatora składający się z co najmniej 5 osób mających doświadczenie i uznanie w obszarze prawa, biznesu bądź nowych technologii, przy czym zastrzega się, że w skład Jury może wchodzić nie więcej niż 1 przedstawiciel Organizatora. Skład Jury zostanie przez Organizatora podany przed rozpoczęciem Wydarzenia. Przed rozpoczęciem Wydarzenia Jury wybierze samodzielnie ze swojego grona przewodniczącego Jury; członkowie Jury pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia;
„Stronie Internetowej” – należy przez to rozumieć stronę internetową dostępną pod adresem http://legalhackathon.pl/
„Nagrodzie Głównej” – należy przez to rozumieć kwotę 20.000 zł do równego podziału między członków zwycięskiego zespołu oraz pozostałe nagrody ogłoszone na Stronie Internetowej;
„Nagrodzenie za II Miejsce” – należy przez to rozumieć kwotę 10.000 zł do równego podziału między członków zespołu, który zajmie II miejsce, oraz pozostałe nagrody ogłoszone na Stronie Internetowej;
„Nagrodzenie za III Miejsce” – należy przez to rozumieć kwotę 5.000 zł do równego podziału między członków zespołu, który zajmie III miejsce, oraz pozostałe nagrody ogłoszone na Stronie Internetowej;
- „Fundatorze Głównym” – należy przez to rozumieć Organizatora;
- „Fundatorze” – należy przez to rozumieć podmiot inny niż Fundator Główny.

§ 3
Warunki uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Wydarzenie jest skierowane wyłącznie do pełnoletnich osób fizycznych. Tylko takie osoby mogą zostać Uczestnikami, Mentorami lub członkami Jury.
 2. Aby wziąć udział w Wydarzeniu należy dokonać rejestracji poprzez formularz zamieszczony na Stronie Internetowej. Rejestracja trwa od dnia 02 stycznia 2024 r. do dnia 7 marca 2024 r. przy czym Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby Uczestników, którą określa się na 200 osób. Zarówno rejestracja jak i udział w Wydarzeniu mają charakter płatny.
 3. W pierwszym dniu Wydarzenia każdy Uczestnik zobowiązany będzie do okazania potwierdzenia udziału otrzymanego od Organizatora a także dowodu tożsamości.
 4. Organizator zastrzega, że Uczestnikami mogą być jego pracownicy i współpracownicy a także pracownicy i współpracownicy podmiotów powiązanych z Organizatorem, przy czym takie osoby mogą być Uczestnikami maksymalnie 5 zespołów w ramach Wydarzenia.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zaproszenia do udziału w Wydarzeniu w charakterze Uczestników w pierwszej kolejności osób, których doświadczenie zawodowe lub zainteresowania będą najbardziej zgodne z tematyką Wydarzenia.
 6. Uczestnicy, Mentorzy i członkowie Jury na własny koszt i własnym staraniem zapewniają sobie sprzęt komputerowy potrzebny do udziału w Wydarzeniu. Organizator nie zapewnia wsparcia technicznego przy obsłudze lub ewentualnej naprawie sprzętu.

§ 4
Tematyka Wydarzenia

 1. Podczas Wydarzenia zostanie przeprowadzony konkurs dla Uczestników, którego przedmiotem będzie stworzenie przez Uczestników rozwiązania technologicznego o tematyce LegalTech. Zadaniem Uczestników będzie stworzenie rozwiązania mającego na celu usprawnienie branży prawniczej w jednej z 3 kategorii głównych:
  1. PROCESY
  2. UŻYTECZNOŚĆ
  3. TECHNOLOGIA
  *Szczegółowe opisy kategorii znajdują się na stronie: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/legal-hackathon/wyzwania-technologie-legaltech
 2. Zastrzega się, że całość Rozwiązania musi zostać wytworzona podczas trwania Wydarzenia. Uczestnik oświadcza, że Rozwiązanie (lub jego część) nie było wcześniej publikowane, prezentowane wobec osób trzecich, ani składane w żadnym konkursie lub innym wydarzeniu o podobnym charakterze. Niedozwolone jest wykorzystywanie przez Uczestników wytworzonych przed Wydarzeniem fragmentów kodu, przy czym dopuszcza się wykorzystywanie ogólnodostępnych, gotowych, legalnych bibliotek.
 3. Rozwiązanie obejmuje zarówno warstwę programistyczną, jak i elementy graficzne, interfejs, dokumentację techniczną oraz wszelkie inne elementy stworzone w czasie Wydarzenia w ramach przygotowywania Rozwiązania.
 4. Wszelkie prawa autorskie do wytworu stanowiącego Rozwiązanie i jego elementów muszą przysługiwać Uczestnikom, którzy to Rozwiązanie przygotowali. Przygotowane Rozwiązanie nie może w żaden sposób naruszać praw autorskich osób trzecich lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej.
 5. Przygotowanie Rozwiązania lub jego elementów nie może stanowić czynu naruszającego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Organizator zastrzega, że tematyka Wydarzenia nie obejmuje treści o charakterze pornograficznym, treści nacechowanych brutalnością lub z jakichkolwiek innych względów skierowanych wyłącznie do osób pełnoletnich, w związku z czym Rozwiązanie nie może zawierać takich treści.

§ 5
Przebieg Wydarzenia

 1. Wydarzenie rozpocznie się 8 marca 2024 r. o godzinie 16:00 a zakończy się 10 marca 2024 r. o godzinie 19:30.
 2. W trakcie trwania Wydarzenia Organizator zapewni Uczestnikom:
  • miejsce do pracy z dostępem do sieci Internet i zasilania elektrycznego,
  • dostęp do następujących aplikacji: LEX, LEX IPG, LEX API, IPG API
  • projektor lub ekran LED do zaprezentowania przygotowanego Rozwiązania w ostatnim dniu Wydarzenia;
  • poczęstunek oraz napoje – zgodnie z agendą zamieszczoną na Stronie Internetowej.
 3. Podczas trwania Wydarzenia Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji z Mentorami.
 4. Wydarzenie zostanie podzielone na 4 następujące części:
  • Etap I (8 marca 2024 r.): zaprezentowanie wstępnych pomysłów i utworzenie zespołów – podział Uczestników na zespoły, przedstawienie Mentorom koncepcji Rozwiązania;
  • Etap II (od godziny 19:05 w dniu 8 marca 2024 r. do godziny 14:00 w dniu 10 marca 2024 r.): przygotowanie Rozwiązania przez zespoły Uczestników;
  • Etap III (od godziny 14:00 do godziny 17:00 w dniu 10 marca 2024 r.): zaprezentowanie przygotowanego Rozwiązania przed Jury;
  • Etap IV (od godziny 17:00 do godziny 18:00 w dniu 10 marca 2024 r.): obrady Jury, które zostaną zakończone ogłoszeniem zwycięzców, co nastąpi dnia 10 marca 2024 r. o godzinie 18:00.

  Wskazane powyżej godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów mogą ulec zmianie, co zostanie zakomunikowane Uczestnikom przez Organizatora.

 5. Po zakończeniu Etapu II nanoszenie jakichkolwiek zmian, poprawek, korekt, uzupełnień do przygotowanego Rozwiązania jest niedozwolone.
 6. Czas na zaprezentowanie przygotowanego Rozwiązania przed Jury (Etap III) będzie ograniczony do 3 lub 5 minut w zależności od liczby zespołów, a ostateczną decyzję w tym zakresie podejmie Jury. Dla celów przeprowadzenia prezentacji Organizator zapewnia możliwość skorzystania przez Uczestników z projektora. W razie potrzeby po zakończeniu prezentacji Jury może zadać zespołowi Uczestników dodatkowe pytania.
 7. W ramach Etapu I Uczestnicy podzielą się na zespoły składające się z co najmniej 3 a nie więcej niż 10 Uczestników, przy czym Uczestnicy, którzy do końca dnia 8 marca 2024 r. nie dołączą z własnej inicjatywy do żadnego zespołu, zostaną przydzieleni przez Organizatora. Dopuszcza się możliwość zgłaszania zespołów już istniejących. Uczestnik może być członkiem wyłącznie jednego zespołu.
 8. Jury wybierze i ogłosi trzy najlepsze zespoły, w tym jeden zwycięski i dwa kolejne z miejsc 2 i 3. Decyzje Jury zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku remisu decydujący jest głos przewodniczącego Jury. Decyzje Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
 9. Przy wyborze zwycięzcy Jury kieruje się przede wszystkim następującymi kryteriami:
  • innowacyjność,
  • możliwość zastosowania w praktyce,
  • wartość wdrożeniowa,
  • zgodność z tematyką Wydarzenia,
  • walory wizualne.
 10. Plan Wydarzenia zostanie opublikowany na Stronie Internetowej.
 11. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, na co Uczestnik wyraża zgodę.

§ 6
Nagrody

 1. Zwycięski zespół otrzyma Nagrodę Główną. Zespół z miejsca 2 otrzyma Nagrodę za II Miejsce. Zespół z miejsca 3 otrzyma Nagrodę za III Miejsce.
 2. Organizator oświadcza, że nagrody są przyznawane na podstawie protokołu sporządzonego przez Jury.
 3. W przypadku gdy w skład Nagrody Głównej, Nagrody za II Miejsce lub Nagrody za III Miejsce wejdą ufundowane przez Fundatora Głównego lub Fundatorów nagrody inne niż kwoty pieniężne, o których mowa w § 2 powyżej:
  • Uczestnik, któremu taka nagroda zostanie przyznana, aby móc ją otrzymać, zobowiązany będzie do podpisania umów, potwierdzenia regulaminów i podjęcia innych czynności prawnych lub faktycznych, o ile będzie to wymagane przez Fundatora lub Fundatora Głównego. Brak wypełnienia wymogów wskazanych w zdaniu poprzednim będzie równoznaczny z rezygnacją przez Uczestnika z otrzymania nagrody i zrzeczeniem się przez Uczestnika z wszelkich roszczeń o wydanie nagrody;
  • Organizator nie bierze na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za realizację przez Fundatora świadczeń związanych z przyznaną Uczestnikowi nagrodą;
  • Uczestnik, który otrzyma taką nagrodę, nie jest uprawniony do dochodzenia od Organizatora jakichkolwiek roszczeń związanych z tą nagrodą.
 4. Jeśli Jury przyzna wyróżnienia, wyróżnieni Uczestnicy otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez Organizatora lub inne nagrody ufundowane przez Fundatorów, do których stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2 i 3 powyżej.
 5. Organizator oraz partnerzy Organizatora mają prawo do przyznawania dodatkowych nagród specjalnych i wyróżnień. W przypadku nagród przyznanych przez partnerów odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 2 i 3 powyżej.
 6. W przypadku, gdyby w związku z otrzymaniem jakiejkolwiek nagrody dla Uczestnika miał powstać po jego stronie obowiązek zapłaty podatku, Uczestnik zobowiązuje się taki podatek zapłacić. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie obowiązki dotyczące zapłaty ewentualnego podatku od otrzymanej nagrody spoczywają na nim a nie na Organizatorze.
 7. Uczestnikowi, który rezygnuje z Nagrody Głównej oraz Uczestnikom, którzy rezygnują z pozostałych nagród, nie przysługuje zamiana tych nagród na inne nagrody, ani na ich równowartość w formie pieniężnej lub jakakolwiek inną formę rekompensaty.
 8. Nagrody zdobyte w Konkursie nie mogą zostać sprzedane lub prawa do tych nagród nie mogą zostać przeniesione na osoby trzecie w ciągu roku od zakończenia Konkursu bez pisemnej akceptacji Organizatora.

§ 7
Oświadczenia Uczestnika, Mentora, Członka Jury

 1. Jeżeli Rozwiązanie lub jego elementy stanowią przedmiot prawa autorskiego, Uczestnik oświadcza, że jest jego twórcą w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz że przysługują mu do niego pełne autorskie prawa majątkowe. Ww. oświadczenie stosuje się odpowiednio do Rozwiązania lub jego elementów przygotowanych wspólnie przez kilku uczestników.
 2. Uczestnik oświadcza, że przygotowanie i wykorzystanie w ramach Wydarzenia Rozwiązania i jego elementów nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej.
 3. Uczestnik, Mentor oraz członek Jury oświadczają, że będzie podczas Wydarzenia przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce i Regulaminu.
 4. Decydując się na uczestnictwo w Wydarzeniu Uczestnik / Mentor / członek Jury:
 • przyjmuje do wiadomości, iż Wydarzenie może podlegać rejestracji audiowizualnej;
 • przyjmuje do wiadomości i godzi się na podanie jego imienia i nazwiska do publicznej wiadomości wraz z informacją o udziale w Wydarzeniu i/lub - w przypadku Uczestników - byciu laureatem konkursu przeprowadzonego podczas Wydarzenia;
 • przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, że Organizator może wykorzystywać zarejestrowany wizerunek Uczestnika / Mentora / członka Jury oraz jego imię i nazwisko w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych Wydarzenia, marki Organizatora i/lub oferowanych przez Organizatora produktów lub usług, w szczególności za pośrednictwem Internetu, w tym strony internetowej Organizatora i jego profili w mediach społecznościowych.

§ 8
Dane osobowe

 1. Dane osobowe podane przez Uczestników / Mentorów / członków Jury podczas rejestracji, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu będą przez Organizatora przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Wydarzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie. Poza danymi wskazanymi w zdaniu poprzednim Uczestnik / Mentor / członek Jury może podać Organizatorowi następujące dane osobowe, co oznacza ich przetwarzanie przez Organizatora wyłącznie w związku z przeprowadzeniem Wydarzenia: dane adresowe, wizerunek Uczestnika uwidoczniony na jego zdjęciu, informacje o zainteresowaniach, umiejętnościach, kompetencjach, dane kont Uczestnika w serwisach społecznościowych, rozmiar ubrania. Zastrzega się również, że Organizator może przetwarzać dane osobowe zarejestrowane audiowizualnie podczas trwania Wydarzenia, w tym w szczególności wizerunek, na zasadach i w celach przewidzianych w § 7 ust. 4 powyżej. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej ww. dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 2. Dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom trzecim:
  • w zakresie danych osobowych Uczestników - Fundatorom, których dane zostaną podane na Stronie Internetowej, w celu przyznania i wydania ufundowanych przez nich nagród Uczestnikom, w zakresie w jakim jest to niezbędne do przyznania i wydania tych nagród;
 3. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania tych danych osobowych, jest Organizator.
 4. Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale – w zakresie danych wymienionych w zdaniu pierwszym i trzecim ust. 1 powyżej - niezbędne do wzięcia udziału w Wydarzeniu, a także, że Uczestnikowi / Mentorowi / członkowi Jury przysługują prawa dostępu do jego danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności, której treść dostępna jest pod adresem http://www.wolterskluwer.pl/polityka-prywatnosci.
 5. Dane osobowe Uczestnika / Mentora / członka Jury będą przetwarzane przez administratora w zgodzie z przepisami prawa, w celu przeprowadzenia Wydarzenia, a jeśli Uczestnik / Mentor / członek Jury udzielił określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, administrator będzie przetwarzać dane osobowe na podstawie jego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności dostępnej pod adresem wskazanym w ust. 4 powyżej.
 6. Organizator zachęca do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności dostępnej pod adresem wskazanym w ust. 4 powyżej, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych.
 7. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych Organizator jest do dyspozycji pod adresem: [email protected].

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy, Mentorzy i członkowie Jury zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu a także postanowień regulaminów porządkowych obowiązujących w obiekcie, w którym odbędzie się Wydarzenie. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania podczas trwania Wydarzenia przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 2. Zastrzega się, że w związku z przygotowaniem Rozwiązania i udziałem w Wydarzeniu na Organizatora nie przechodzą jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie do Rozwiązania, które pozostają przy Uczestniku. Kwestie związane z rozstrzygnięciem prawa własności (współwłasności) między Uczestnikami wchodzącymi w skład zespołu leżą poza gestią Organizatora i zależą wyłącznie od ustaleń między Uczestnikami.
 3. Uczestnicy / Mentorzy / członkowie Jury zachowujący się podczas trwania Wydarzenia w sposób odbiegający od powszechnie przyjętych standardów, zasad współżycia społecznego, w tym agresywnie, w sposób zakłócający przebieg Wydarzenia lub udział w Wydarzeniu innych Uczestników albo w sposób sugerujący bycie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także Uczestnicy / Mentorzy / członkowie Jury, którzy nie zaprzestaną naruszania Regulaminu pomimo wezwania Organizatora, zostaną wykluczeni z udziału w Wydarzeniu i będą zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym powiadomi niezwłocznie na Stronie Internetowej.
 5. Reklamacje dotyczące udziału w Wydarzeniu mogą być składane drogą elektroniczną na adres: [email protected]. Każda reklamacja winna zawierać: dane Uczestnika / Mentora / członka Jury, szczegółowy opis problemu, dane kontaktowe Uczestnika / Mentora / członka Jury, na które ma zostać udzielona odpowiedź. Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Organizatora niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej zgłoszenia.
 6. W sprawach związanych z prawami konsumentów, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, stosuje się ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. W przypadku zaistnienia sporu między Organizatorem a Uczestnikiem Organizator informuje, że:

  a) istnieje możliwość skorzystania przez Uczestników z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

  - poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Państwowej Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały, gdzie rolę mediatora w sporze pomiędzy przedsiębiorcą (Organizatorem) a konsumentem pełni pracownik ww. inspektoratu, zachowując zasady bezstronności i rzetelności, mając za zadanie m.in. zaproponować dostępne sposoby rozwiązania sporu; mediacja odbywa się z udziałem obu stron, bezpośrednio w siedzibie ww. inspektoratu albo w siedzibie przedsiębiorcy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;

  - przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Państwowej Inspekcji Handlowej, w tym np. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;

  b) nadto konsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów; powiatowi rzecznicy konsumentów są zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w przypadku miast na prawach powiatu), a ich zadaniem jest udzielania wsparcia merytorycznego, w tym bezpłatnej pomocy prawnej, konsumentom; więcej informacji znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;

  c) Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zgłoś udział w Legal Hackathon 2024
Back To Top