Tematyka przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stanowi coraz istotniejszą sferę funkcjonowania uczestników życia gospodarczego w Polsce. Podmioty, które na podstawie ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawy o AML) są uznawane za instytucje obowiązane, posiadają szereg obowiązków do wypełniania w trakcie prowadzenia bieżącej działalności.

Z pozoru obszar przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ma niewiele wspólnego z prawem podatkowym. Jednak pewne punkty wspólne czy korelacje pomiędzy tymi dwoma gałęziami prawa istnieją. Przede wszystkim wśród instytucji obowiązanych są zarówno doradcy podatkowi, a także podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, czy też od 31.07.2021 r. przedsiębiorcy, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi. Ponadto, coraz liczniejsze przepisy ustaw podatkowych zawierają odniesienie do instytucji czy kryteriów uregulowanych w ustawie o AML. W naturalny sposób zatem osoby zajmujące się prawem podatkowym powinny zwrócić uwagę na regulacje związane z ustawą o AML.

Pokrewna do ustawy o AML jest również szeroko omawiana ostatnio ochrona sygnalistów. Świadomość co do obowiązywania regulacji unijnych oraz projektowanej ustawy w prawie krajowym jest ważna, ponieważ będzie również dotyczyć księgowych i doradców podatkowych.

Podczas wykładu zostaną omówione najważniejsze aspekty związane z regulacją ustawy o AML oraz ochroną sygnalistów, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania przepisów oraz praktyki organów kontroli co do sankcji za naruszenia ustawy o AML.

Program:

Część 1: AML

  • Dlaczego znajomość ustawy o AML przez księgowych i doradców podatkowych jest ważna?
  • Najważniejsze obowiązki instytucji obowiązanej
  • Kluczowe informacje o procedurach AML w biurze księgowym
  • Beneficjent rzeczywisty i Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – obowiązki zgłoszeniowe i weryfikacyjne w biurze rachunkowym
  • Praktyczne aspekty stosowania ustawy o AML (kontrole i kary)
  • Planowane zmiany w systemie AML na poziomie Unii Europejskiej

Część 2: Ochrona sygnalistów

  • Główne informacje o regulacjach w zakresie ochrony sygnalistów
  • Dlaczego biuro rachunkowe będzie zobowiązane do wdrożenia ochrony sygnalistów?
  • Czy procedura ochrony sygnalistów i procedura anonimowego zgłaszania naruszeń z ustawy o AML mogą być zawarte w jednym dokumencie?
  • Sankcje przewidziane w polskim projekcie ustawy
Wojciech Majkowski
Radca prawny, doradca podatkowy, Partner w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce.
Maciej Sawczuk
Starszy konsultant w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce.
Powrót do programu
Back To Top