Prawo01 września, 2021

Zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem - Barbara Tomaszewska

Do prowadzenia niektórych zajęć w uzasadnionych przypadkach może zostać zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, która posiada przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie. W niniejszym artykule omawiam zasady zawarcia umowy z taką osobą, jej wynagrodzenia, urlopu, nagród oraz wypowiedzenia.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/9

Karta Nauczyciela określa wymogi dotyczące kwalifikacji formalnych i nieformalnych niezbędnych dla wykonywania zawodu nauczyciela.
(…)
Zasadniczo osoby, które nie spełniają wskazanych wymagań, nie mogą być zatrudnione na stanowisku nauczyciela. Przepisy wprowadzają jednak pewne odstępstwa, zezwalając na zatrudnienie w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły:
(…)
3. Osoby niebędącej nauczycielem (art. 15 pr. ośw.) – w uzasadnionych przypadkach może zostać zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, która posiada przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia niektórych zajęć. Jest to możliwe po uzyskaniu zgody kuratora oświaty (w przypadku szkoły artystycznej – ministra kultury) i tylko wówczas, gdy (art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 KN):
- wobec tej osoby nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
- osoba ta nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top