Prawo18 marca, 2020

Zasady rekrutacji do szkół - Joanna Lesińska

Niniejsze opracowanie zawiera opis przebiegu rekrutacji do publicznych szkół dla dzieci i młodzieży (oprócz szkół branżowych), z uwzględnieniem wymaganych dokumentów, branych pod uwagę przez komisję rekrutacyjną kryteriów i przyznawanych za nie punktów oraz procedury odwoławczej.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/3

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się do I klas szkół wszystkich typów na wolne miejsca (art. 130 ust. 1 pr. ośw.). Szkoły obwodowe zobowiązane są w pierwszej kolejności zapewnić miejsca uczniom zamieszkałym na ich terenie, ponieważ dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie publicznej szkoły podstawowej są przyjmowane z urzędu bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (art. 130 ust. 6 pr. ośw.). Rodzice, którzy zdecydują o zapisaniu dziecka do szkoły obwodowej, muszą to zgłosić jej dyrektorowi, a ten nie może odmówić przyjęcia ucznia.
Zgłoszenie ma formę pisemną [jego wzór może określić organ prowadzący lub ewentualnie szkoła (art. 151, 152 pr. ośw.)] i zawiera:
- imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
- imiona i nazwiska rodziców;
- oświadczenie o adresie miejsca zamieszkania rodziców i dziecka z następującą klauzulą: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – zastępuje ona pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;
- adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców (o ile je posiadają).
Jeżeli przyjęcie ucznia zamieszkałego w obwodzie wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może go przyjąć dopiero po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, którą wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta (art. 130 ust. 3 pr. ośw.).

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top