Prawo19 lutego, 2022

Wynagrodzenie za półkolonie - Barbara Tomaszewska

W czasie ferii szkoły oraz firmy organizują zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zdarza się, że nauczyciel pomimo urlopu podejmuje dodatkową pracę np. na półkolonii. Przysługuje mu za to dodatkowe wynagrodzenie, ale zasady ustalania jego wysokości zależą od podmiotu, który organizuje wypoczynek, a także stosunku prawnego łączącego obie strony.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/2

Celem zimowych półkolonii jest zapewnienie dzieciom opieki oraz zorganizowanie dla nich zajęć mających na celu regenerację sił fizycznych i psychicznych, pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań. Organizatorami tego wypoczynku mogą być szkoły, przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki oraz osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a ich cel może być zarówno niezarobkowy, jak i zarobkowy.

Zacznijmy od omówienia sytuacji, gdy organizatorem półkolonii jest szkoła. Wymaga to zapewnienia kadry, czyli kierownika wypoczynku, oraz odpowiedniej liczby wychowawców, a jeśli wymaga tego program, również trenerów, instruktorów sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorów języka i innych osób prowadzących zajęcia (art. 92c ust. 2 pkt 2 u.s.o.). Wszyscy powinni spełniać określone w przepisach warunki: niekaralność, ukończony 18. rok życia, wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe, a w przypadku kierownika ukończony odpowiedni kurs i co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat (art. 92p ust. 1 u.s.o.).


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top