Prawo16 marca, 2018

Wydanie decyzji administracyjnej - przebieg postępowania

Decyzja administracyjna stanowi jednostronną czynność prawną organu administracji publicznej, która dochodzi do skutku przez złożenie oświadczenia woli przez organ administracji publicznej.

Zgodnie z przepisem art. 109 § 1 k.p.a., uzewnętrznienie aktu woli organu wobec strony może nastąpić poprzez doręczenie decyzji na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyjątkiem od powyższej zasady jest ustne ogłoszenie decyzji, w sytuacji gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Strony mogą być także zawiadamiane o decyzjach przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny dopuszcza taką możliwość (art. 49 k.p.a.).

B. Wójcik, powołując się na bogaty dorobek doktryny i orzecznictwa, w procedurze "Wydanie decyzji administracyjnej" wskazuje, że następuje ono po wszczęciu postępowania, zebraniu materiału dowodowego i dokonaniu subsumcji stanu faktycznego do norm prawa materialnego znajdujących zastosowanie w danej sprawie.

Treścią decyzji jest ustalenie istnienia, przyznanie lub zmiana konkretnych praw i obowiązków skonkretyzowanego zewnętrznego adresata.

Zanim jednak do tego dojdzie, organ administracji musi m.in. ustalić, czy uzyskano wymagane prawem stanowisko innego organu, następnie umożliwić stronie wypowiedzenie się co do wyników postępowania dowodowego.

W dalszej kolejności organ musi ustalić zakres i sformułować rozstrzygnięcie oraz pozostałe składniki obligatoryjne decyzji, a także zastanowić się nad zasadnością zamieszczenia w decyzji dodatkowego składnika.

Do ostatnich czynności organu należeć będzie sporządzenie uzasadnienia (bądź odstąpienie od tego) oraz podpisanie i doręczenie decyzji  stronie postępowania.

Cały przebieg procesu decyzyjnego został szczegółowo zaprezentowany we wspomnianej procedurze: "Wydanie decyzji administracyjnej". Zachęcamy do lektury!

Wojciech Kowalski

LEX Navigator Postępowanie Administracyjne

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top