Prawo02 grudnia, 2022

Wychowanie patriotyczne - Małgorzata Nowak

Kształcenie patriotyczne – będące częścią działalności wychowawczej szkoły – to zadanie realizowane na każdym etapie edukacyjnym. W artykule przypominam wybrane zapisy podstawy programowej obligujące placówki oświatowe do rozwijania postaw patriotycznych i wzmacniania poczucia tożsamości narodowej. Prezentuję doświadczenia różnych placówek, pomysłami dzielą się nauczyciele praktycy – warto skorzystać z tych inspiracji.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/11

W preambule podstawy programowej kształcenia ogólnego zapisano, że kształcenie i wychowanie na kolejnych etapach edukacyjnych ma sprzyjać rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów, a zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Wśród celów kształcenia wskazuje się wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji oraz wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.

Tematyka patriotyczna pojawia się na każdym etapie edukacyjnym w wymaganiach ogólnych i treściach szczegółowych, a efektem procesu dydaktyczno-wychowawczego powinny być określone kompetencje uczniów w tym zakresie. Obowiązkiem państwa i szkoły jest stwarzanie właściwych warunków wychowania, m.in. podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top