Prawo02 grudnia, 2022

Szkoła jako lokalne centrum doradztwa - Marta Wrzosek

W sposób naturalny placówki oświatowe skupiają lokalną wspólnotę. Szkolna przestrzeń, uczniowie, nauczyciele i wychowawcy, ale też rodzice – stanowiący społeczność sąsiedzką nierzadko powiązaną relacjami biznesowymi – to elementy sprawiające, że szkoły stają się właściwym miejscem na tworzenie lokalnych centrów doradztwa zawodowego, ponieważ spotykają się tu wszystkie zainteresowane tym procesem grupy.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/11

W zasadniczy – obok edukacji – obowiązek szkół, czyli wychowanie, od lat włączone jest doradztwo zawodowe. Jednym z celów systemu oświaty jest przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Aby go osiągnąć, nauczyciele, pedagodzy i wychowawcy mają szereg zadań określonych w treściach programowych szkolnego doradztwa zawodowego. Jak wskazano w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 12.02.2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. poz. 325) – dalej r.d.z., szkoła musi zapewnić uczniom możliwość poznania samych siebie, pokazać im świat zawodów i rynek pracy, zapoznać z rynkiem edukacyjnym i koncepcją uczenia się przez całe życie, a także nauczyć planowania własnego rozwoju i wesprzeć w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych. Realizacja tych treści to niemałe wyzwanie, dlatego istotne jest pozyskanie wsparcia ze strony szeroko rozumianego otoczenia szkoły.

W niniejszym artykule na podstawie Rekomendacji PowerED Doradztwo zawodowe w wyrównywaniu szans edukacyjnych (https://power-ed.pl/) pokazuję dyrektorowi, jak w 10 krokach sprawić, by jego szkoła stała się lokalnym centrum doradztwa zawodowego:
1. Opracuj obowiązkowe dokumenty z zakresu doradztwa zawodowego.
2. Zadbaj o powołanie odpowiedniego koordynatora doradztwa zawodowego.
3. Stwórz w szkole zespół ds. doradztwa zawodowego.
4. Zapewnij uczniom możliwość odbycia indywidualnych rozmów doradczych.
5. Współpracuj z radą rodziców.
6. Twórz sieć sojuszników wokół szkoły.
7. Współpracuj ze szkołami i placówkami z kolejnych etapów edukacyjnych.
8. Zgłaszaj potrzeby swojej szkoły do organu prowadzącego.
9. Dbaj o kariery swoich nauczycieli.
10. Stań się prawdziwym autorytetem i liderem społeczności lokalnej.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top