Przegląd Prawa Handlowego
Prawo21 lipca, 2022

Przegląd Prawa Handlowego 7/2022

Umowy kredytów frankowych – ocena na gruncie przesłanek nieważności i abuzywnościprof. dr hab. Konrad Kohutek
Autor jest kierownikiem Katedry Prawa Publicznego Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1249-301X).

Umowy kredytów frankowych – ocena na gruncie przesłanek nieważności i abuzywności

Niniejszy artykuł zawiera ocenę umów kredytowych zawieranych przez konsumentów we frankach szwajcarskich (tzw. kredytów frankowych) w świetle przesłanek nieważności oraz abuzywności. W kwestii tej nie ma jednolitości zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie. Przedstawione w opracowaniu stanowisko zmierza do konkluzji o braku podstaw do postrzegania takich umów jako sprzecznych z ustawą czy też naturą stosunku prawnego (zob. art. 58 k.c.). Nie wyklucza to wszak postrzegania takich umów jako zawierających klauzule abuzywne (w rozumieniu art. 385 1 i n. k.c.), pod warunkiem jednak spełnienia przewidzianych w przepisach tych przesłanek (co często wymaga indywidualnej oceny każdego przypadku). W opracowaniu wskazano bardziej zgeneralizowane argumenty (np. wynikające z funkcjonalnej, a nawet literalnej wykładni unormowań kształtujących wzorzec przeciętnego konsumenta czy też klauzulę dobrych obyczajów), które mogą podważać zasadność traktowania postanowień umów frankowych za abuzywne. Stanowisko zawarte w opracowania wsparte zostało licznymi orzeczeniami, w tym w szczególności Sądu Najwyższego.

Słowa kluczowe: konsument, kredytobiorca, przeciętny konsument, kredyt frankowy, abuzywność, nieważność, dobry obyczaj, natura stosunku prawnego, tabele kursowe

prof. dr hab. Konrad Kohutek
The author is the head of the Department of Public Economic Law, Faculty of Law, Administration, and International Relations, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Poland (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1249-301X).

Swiss Franc Loan Agreements: Assessment from the Perspective of Conditions of Invalidity and Abusiveness

This article assesses agreements concerning loans taken out by consumers in the Swiss franc in the light of the conditions of invalidity and abusiveness. In this matter, there is no uniformity in either case law or legal scholarship. The position presented in the article leads to the conclusion that there is no basis for viewing such agreements as contrary to statutory law or to the nature of the legal relationship (cf. Article 58 of the Civil Code). Usually, the provisions of such contracts are not abusive either (within the meaning of Article 385 1 et seq. of the Civil Code), which is supported by arguments stemming, inter alia, from the functional and literal interpretation of the norms shaping the standard of average consumer or the good practice clause. The position presented in the article is supported by numerous judgments, including in particular judgments of the Supreme Court.

Keywords: consumer, borrower, average consumer, Swiss franc loan, abusiveness, invalidity, good (trade) practice, nature of the legal relationship, exchange rate tables

Bibliografia / References
Artymionek P., Citko A., Nieważność z mocy ustawy w sprawie frankowej, LEX 2020.
Bartosiak J., Regulacja kredytów walutowych z uwzględnieniem rekomendacji KNF, LEX 2017.
Ciszewski J. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, LEX 2022.
Czub K. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Balwicka-Szczyrba, A. Sylwestrzak, LEX 2022.
Fuchs B. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Zobowiązania. Część ogólna (art. 353–534), red. M. Fras, M. Habdas, LEX 2018.
Grochot A., 1,7 tys. frankowiczów przegrało sprawę z bankiem, www.rmf.fm, 10.02.2022 r.
Grzybowski S. [w:] System prawa cywilnego, red. W. Czachórski, t. 1, Część ogólna, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1974.
Janiak A. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Część ogólna, red. A. Kidyba, LEX 2012.
Kohutek K., Kontrola treści ogólnych warunków umów bankowych na tle nowelizacji Kodeksu cywilnego w dziedzinie ochrony konsumenta, „Prawo Bankowe” 2000/12.
Nazaruk P. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, LEX 2022.
Ofiarski Z., Prawo bankowe. Komentarz, LEX 2013.
Olejniczak A. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Zobowiązania – część ogólna, red. A. Kidyba, LEX 2014.
Radwański Z. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2002.
Rzewuski M., Ocena abuzywności w umowach zawieranych z konsumentami. Komentarz praktyczny, LEX 2019.
Sieradzka M., Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, LEX 2008.
Stefanicki R. [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 15, Prawo konkurencji, red. M. Kępiński, Warszawa 2014.
Urban-Theocharakis M., Abuzywność postanowień umowy kredytu bankowego, a rozliczenia między jej stronami. Glosa do wyroku SN z dnia 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18, LEX 2020.
Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001.

dr Anne-Marie Weber, LL.M. Berkeley

Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7164-7571).
Aleksandra Szczęsna
Autorka jest aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8853-9048).
Udział w autorstwie tekstu: 
Anne-Marie Weber – 60% 
Aleksandra Szczęsna – 40%

Zrównoważony ład korporacyjny en français

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację analizy dotyczącej zrównoważonego ładu korporacyjnego jako potencjalnego kierunku ewolucji polskiego prawa spółek. W artykule wprowadzającym przedstawiono kluczowe pojęcia oraz wskazano instytucje prawa spółek relewantne z perspektywy postulatu zrównoważonego ładu korporacyjnego. Ponadto nakreślony został stan międzynarodowej debaty akademickiej i tendencje reformatorskie w prawie unijnym. Niniejszy tekst prawnoporównawczy ma za zadanie przybliżyć podejście przyjęte względem zrównoważonego ładu korporacyjnego w prawie francuskim.

Słowa kluczowe: zrównoważony ład korporacyjny, zrównoważony rozwój, łańcuch wartości, należyta staranność, interes spółki

dr Anne-Marie Weber, LL.M. Berkeley
The author is an assistant professor at the Department of Commercial Law, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, Poland (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7164-7571).
Aleksandra Szczęsna
The author is a trainee attorney at law at the Warsaw Bar Association of Attorneys at Law, Poland (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8853-9048).
Authors’ contributions:
Anne-Marie Weber – 60%
Aleksandra Szczęsna – 40%

Sustainable Corporate Governance En Français

This paper continues reflections on the importance of sustainable corporate governance as a direction for the evolution of Polish company law. The introductory article presented the key concepts and identified the institutions of company law that are relevant from the perspective of the postulate of sustainable corporate governance. In addition, it outlined the state of international academic debate and reform trends in EU law. This comparative law paper aims to provide an insight into the approach to sustainable corporate governance adopted in French law.

Keywords: sustainable corporate governance, sustainable development, value chain, due diligence, company interest

Bibliografia / References
Albert M., Kapitalizm kontra kapitalizm, Kraków 1994.
Autissier D., Bretones L., Jacquillat E., Sibieude T., Martin D.G., Entreprises à mission et raison d’être. Changer l’entreprise pour un monde plus durable, Dunod, Malakoff 2020.
Barsan I., Corporate accountability: non-financial disclosure and liability – A French perspective, „European Company and Financial Law Review” 2017/3.
Bérard P.-Y., L’intérêt social et la raison d’être des société, „Revue Banque” 2018/823.
Bloomberg, TotalEnergies Starts Pullback From Russia With $4 Billion Charge, 27.04.2022 r., https://www.bloomberg.com/news/articles/2022–04–27/totalenergies-takes-4–1-bil-lion-charge-on-russian-lng-project (dostęp: 4.07.2022 r.).
Bommier S., Chatelain L., Loyer C., Le radar du devoir de vigilance. Identifier les entreprises soumises à la loi, 2021, https://plan-vigilance.org/wp-content/uploads/2021/07/2021 –07–05-Radar-DDV-Rapport-2021.pdf (dostęp: 4.07.2022 r.).
Clerc C., Sur la réforme de l’entreprise: l’objet social, objet de réforme sociale, „Revue de droit de travail” 2018/2.
Cohen E., La société à mission, Hermann, Paris 2019.
Conac P.-H., La réécriture des articles 1833 et 1835 du Code civil: révolution ou constat?, „Revue der sociétés” 2018.
Conac P.-H., Le nouvel article 1833 du Code Civil français et l’integration de l’intérêt social et de la responsabilité social d’entreprise: constat ou révolution?, „Orizzonti del Diritto Commerciale” 2019/3.
Conac P.-H., Shareholders’ duty not to abuse rights [w:] Shareholders Duties, red. H.S. Birkmose, Kluwer Law International B.V., Alphen aan den Rijn 2017.
Conac P.-H., The reform of articles 1833 on social interest and 1835 on the purpose of the company of the French Civil Code: recognition or revolution [w:] Festschrift für Karsten Schmidt zum 80. Geburtstag, t. 1, Monachium 2019.
Conseil général de l’économie, A. Duthilleul, M.M. de Jouvenel, Evaluation de la mise en oeuvre de la loi n° 2017–399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneurs d’ordres, styczeń 2020, www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/devoirs-vigilances-entreprises.pdf (dostęp: 4.07.2022 r.).
Couret A., Faut-il réécrire les articles 1832 el 1833 du code civil, „Recueil Dalloz” 2017/5.
Cuzacq N., Le nouveau visage du reporting extra-financière, „Revue des sociétés” 2018.
Dalmau R., Les sociétés à mission: quelle nature et quelles sanctions?, „La Semaine juridique – Édition Entreprise et affaires” 2020/13.
Damien R., L’urgence écologique, un nouvel objet politique? [w:] Le monde émergent, t. 1, Les nouveaux défis environnementaux, red. Y.-Ch. Zarka, Paris 2010.
Ferrarini G., Redefining Corporate Purpose: Sustainability as a Game Changer [w:] Sustainable Finance in Europe. Corporate Governance, Financial Stability and Financial Markets, red. D. Busch, G. Ferrarini, S. Grünewald, Cham 2021.
Fleischer H., Chatard Y., Zur Reform des französischen Gesellschaftsrechts durch die loi PACTE: Intérêt social – raison d’être – société a mission [w:] National, International, Transnational: Harmonischer Dreiklang im Recht, Festschrift für Herbert Kronke zum 70. Geburtstag, red. Ch. Benicke, S. Huber, Gieseking, Bielefeld 2020.
Fleischer H., Corporate Purpose: A Management Concept and its Implications for Company Law, „European Company and Financial Law Review” 2021/2.
Fleischer H., Unternehmensinteresse und intérêt social: Schlüsselfiguren aktienrechtlichen Denkens in Deutschland und Frankreich, „Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht” 2018.
de Freitas Netto S.V., Sobral M.F.F., Ribeiro A.R.B., da Luz Soares G.R., Concepts and forms of greenwashing: a systematic review, „Environmental Sciences Europe” 2020/32.
Germain M., Magnier V., Les sociétes commerciales, Paris 2017.
Gerner-Beuerle C., Paech P., Schuster E.-P., Study on Directors’ Duties and Liability, kwiecień 2013, https://ssrn.com/abstract=3886382 (dostęp: 4.07.2022 r.).
Goffaux-Callebaut G., La notion d’intérêt social à l’épreuve des questions environnementales [w:] Les notions fondamentales du droit privé à l’épreuve des questions environnementales, red. M. Mekki, Bruxelles 2016.
Goffaux-Callebaut G., Loi Pacte et entreprises: une avancée pour la protection de l’environnement?, „Droit de l’Environnement”, Paris 2019/5.
Goffaux-Callebaut G., Responsabilité sociale de l’entreprise et fonctions de l’intérêt social [w:] La notion d’intérêt(s) en droit, red. V. Barbé, S. Mauclair, C. Guillerminet, Paris 2020/6.
Hannoun C., Etudes à la mémoire de Bruno Oppetit (Mélanges), Paris 2009.
Johnston A., Sjåfjell B., The EU’s Approach to Environmentally Sustainable Business: Can Disclosure Overcome the Failings of Shareholder Primacy? [w:] Research Handbook on EU Environmental Law, red. M. Peeters, M. Eliantonio, Paris 2020.
Koivurova T., Due Diligence [w:] Max Planck Encyclopaedia of Public International Law, red. R. Wolfrum, Oksford 2010.
Le Cannu P., Dondero B., Droit des sociétes, Paris 2022.
Les Echos, Des ONG demandent le départ de TotalEnergies de la Russie, 15.03.2022, https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/des-ong-demandent--le-depart-de-totalenergies-de-la-russie-1393591 (dostęp: 4.07.2022 r.).
Magnier V., Old-Fashioned yet Innovative. Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability in France [w:] The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability, red. B. Sjåfjell, M. Bruner, Cambridge 2019.
Magnier, Paclot Y., Le clair-obscur de la loi pacte: vers un nouveau paradigme de la gouvernance? [w:] Mélanges offerts au Professeur Alain Couret, red. H. Le Nabasque, J.-M. Moulin, J. Moury, A. Sotiropoulou, Lefebvre-Dalloz, 2020.
Malecki C., Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre: la France peut-elle faire cavalier seul?, „Bulletin Joly Sociétés” 2015/4.
Malecki C., Le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneurs d’ordres: était-ce bien raisonnable?, „Bulletin Joly Sociétés” 2017/5.
Malecki C., Responsabilité sociale des entreprises. Perspectives de la gouvernance d’entreprise durable, Paris 2014.
Martin D., L’intérêt des actionnaires se confond-il avec l’intérêt social? [w:] Mélanges en l’honneur de Dominique Schmidt – Liber amicorum, Joly, Paris 2005.
Martineau-Bourgninaud V., La mutation de l’intérêt social ou de l’entreprise déboussolée. Mélanges en l’honneur d’Alain Couret, Dalloz 2020.
Martin-Gousset S., La raison d’être des société à mission: une aubaine pour les actionnaires activistes?, „Bulletin Joly Sociétés” 2020/10.
Marx A., Bright C., Wouters J., Access to legal remedies for victims of corporate human rights abuses in third countries, Lowanium 2019, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/603475/EXPO_STU(2019)603475_EN.pdf (dostęp: 4.07.2022 r.).
Massart T., Réforme des articles 1833 et 1835 du Code Civil: l’équilibre ente performance financière des sociétés, „Gazette du Palais” z 18.12.2018 r.
Menais A., Raison d’être, responsabilité et engagement. L’entreprise au-dela du capitalisme, LexisNexis, Paris 2021.
Merle P., Fauchon A., Droit commercial: Sociétés commerciales, Dalloz 2022.
Moreau M.-A., L’originalité de la loi française du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, „Droit social” 2017/10.
Mortier R., La des sociétés à mission en France et dans le monde, „Journal des des sociétés” 2019/7.
OECD, Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w odpowiedzialnym prowadzeniu działalności biznesowej, 2018, http://mneguidelines.oecd.org/oecd-due-diligence--guidance-for-responsible-business-conduct-polish-ver-sion.pdf (dostęp: 4.07.2022 r.).
Pachocka M., Model kapitalizmu we Francji w świetle wybranych koncepcji badawczych [w:] Kapitalizm czy kapitalizmy? Anatomia i ewolucja formacji, red. J. Osiński, Warszawa 2012.
Paillusseau J., La mutation de la notion de société et l’intérêt social, „Revue des sociétés” 2020/10.
Pietrancosta A., Codification in company law of general CSR requirements. Pioneering recent French reforms and EU perspectives, „European Corporate Governance Institute – Law Working Paper” 2022/639, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4083398 (dostęp: 4.07.2022 r.).
Pietrancosta A., Intérêt social et raison d’être. Considérations sur deux dispositions clés de la loi PACTE amendant le droit commun des sociétés, „Annales des Mines-Realites industrielles” 2019/4.
Pirovano A., „La boussole” de la société. Intérêt commun, intérêt social, intérêt de l’entreprise?, „Recueil Dalloz” 1997.
Poracchia D., Martin D., Regard sur l’intérêt social, „Revue des sociétés” 2012.
Reygrobellet A., Devoir de vigilance ou risque d’insomnies?, „Revue Lamy Droit des affaires” 2017/128.
de Saint-Affrique D., De l’opportunité de légiférer sur le devoir de vigilance: choix compassionnel pertinent ou inadapté?, „La Semaine Juridique Entreprise et Affaires” 2017/5.
Schmidt D., Les conflits d’intérêt das la societes anonyme, Joly, Paris 2004.
Seele P., Gatti L., Greenwashing revisited: in search of a typology and accusation-based definition incorporating legitimacy strategies, „Business Strategy and the Environment” 2015/2.
Tardo A., Regard critique sur l’intérêt social et la raison d’être de la société dans la projet de loi PACTE, „Recueil Dalloz” 2018/32.
Teyssié B., L’intérêt de l’entreprise, aspects de droit de travail, „Recueil Dalloz” 2004.
Torres-Cortés F., Salinier C., Deringeri H. i in., Study on due diligence requirements through the supply chain: final report, Helsinki 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2838/39830 (dostęp: 4.07.2022 r.).
TotalEnergies, Russia: TotalEnergies Shares Its Principles of Conduct, https://totalenergies.com/media/news/press-releases/russia-totalenergies-shares-its-principles-conduct (dostęp: 4.07.2022 r.).
Trébulle F.G., L’environement en droit des affaires [w:] Aspects actuels du droit des affaires. Mélanges en l’honneur de Yves Guyon, Dalloz 2003.
Urbain-Parleani I., La raison d’être des sociétés dans le projet de loi PACTE du 19 juin 2018, „Revue des sociétés” 2018.
Weber A.-M., Mazur Z., Szczęsna A., Zrównoważony ład korporacyjny (sustainable corporate governance) – kierunek ewolucji polskiego prawa spółek?, „Przegląd Prawa Handlowego” 2022/6.

Tomasz Łuczyński

Autor jest radcą prawnym (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4428-9710).

O prawach wynikających z dokumentu akcji niezłożonego w spółce mimo powszechnego obowiązku dematerializacji akcji

Celem niniejszego opracowania jest analiza możliwości wykonywania lub korzystania z praw wynikających z dokumentu akcji niezłożonego w spółce mimo powszechnego obowiązku dematerializacji akcji, imiennych lub na okaziciela, niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym i niewprowadzonych do obrotu w ASO, wyemitowanych przez spółkę publiczną albo prywatną.

Słowa kluczowe: akcja, dokument akcji, dematerializacja, postać materialna akcji w formie papierowej, prawa akcyjne

Tomasz Łuczyński
The author is an attorney at law in Poland (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4428-9710).

On Rights Attached to a Share Certificate Not Deposited with the Company Despite the General Obligation to Dematerialize Shares

The purpose of this paper is to analyse the possibility of exercising or enjoying rights attached to a share certificate which was not deposited with the company despite the general obligation to dematerialize shares, whether registered or bearer ones, that were not admitted to trading on a regulated market and not introduced to trading in the Multilateral Trading Facility (Alternative Trading System), issued by a public or a private Company.

Keywords: share, share certificate, dematerialization, physical form of a share in paper form, share rights

Bibliografia / References
Łuczyński T., Tryb zbywania akcji nienotowanych w perspektywie reżimu ich dematerializacji, „Przegląd Prawa Handlowego” 2022/3.
Michalski M., Powszechna dematerializacja akcji, czyli między zabiegiem technicznym a rewolucją cyfrową, „Przegląd Prawa Handlowego” 2021/2.
Michalski M. [w:] Powszechna dematerializacja akcji. Modernizacja konstrukcji spółki akcyjnej, red. M. Michalski, Warszawa 2021.
Zwolińska-Doboszyńska A., Przymusowa dematerializacja akcji i rejestr akcjonariuszy w świetle ostatnich zmian legislacyjnych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2020/3.

Marcin Faron
Autor jest doktorantem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0021-8881).

Rozważania dotyczące ograniczeń unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy

Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy zmierza do wyeliminowania z obrotu praw, które zostały udzielone, pomimo istnienia określonej przeszkody rejestracyjnej. W takiej sytuacji prawo jest traktowane jako niebyłe, nigdy nieistniejące. Nie zawsze jednak unieważnienie jest możliwe. Przewidziano bowiem szczególne sytuacje określane jako ograniczenia unieważnienia prawa ochronnego. Celem artykułu jest analiza spornych zagadnień związanych z tą problematyką, do których należy zaliczyć zagadnienie powagi rzeczy osądzonej, przyzwolenia oraz nieużywania znaku wcześniejszego.

Słowa kluczowe: znak towarowy, unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, własność przemysłowa, res iudicata, używanie znaku towarowego, przyzwolenie

Marcin Faron
The author is a PhD student at the Doctoral School of Social Sciences, University of Lodz, Poland (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0021-8881).

Reflections About Limitations on the Invalidity of the Registered Trademark
The cancellation of a protective right in a trademark aims to eliminate from legal transactions the rights that have been granted even though there was a specific obstacle to registration. In such a situation, the right is treated as invalid, one that has never existed. However, cancellation is not always possible. Indeed, specific situations are provided for; they are referred to as limitations on the cancellation of a protective right. The purpose of this article is to analyse the disputed issues involved, including res judicata, acquiescence, and non-use of the earlier mark.

Keywords: trademark, cancellation of a protective right in a trademark, industrial property, res judicata, use of a trademark, acquiescence

Bibliografia / References
Bohaczewski M. [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, red. K. Osajda, t. 8B, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. Ł. Żelechowski, Legalis 2021.
Jasińska K. [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. P. Kostański, Warszawa 2014.
Jasińska K. [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2020.
Kur A. [w:] European Trade Mark Law. A Commentary, red. A. Kur, M. Senftleben, Oxford 2017.
Kondrat M. [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. M. Kondrat, Warszawa 2021.
Marciniszyn K. [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. A. Michalak, Warszawa 2016.
Promińska U., Ustawa o znakach towarowych. Komentarz, Warszawa 1998.
Promińska U. [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. U. Promińska, Warszawa 2005.
Sieńczyło-Chlabicz J., Aspekty proceduralne i materialne unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2014/1.
Skubisz R., Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997.
Szczepanowska-Kozłowska K. [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2017.
Szczepanowska-Kozłowska K., Unieważnienie prawa ochronnego, „Studia Prawa Prywatnego” 2009/3.
Trzebiatowski M. [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2017.

dr hab. Andrzej Szlęzak

Autor jest profesorem Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz of counselem w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4281-2966).

Krytycznie o polemice: kwalifikacja prawna klauzuli drag along

Autor odpowiada na polemikę ogłoszoną przez Krzysztofa Jasińskiego w „Przeglądzie Prawa Handlowego” 2022/3, gdzie Krzysztof Jasiński proponuje interpretację klauzuli drag along w kategoriach umowy ramowej. W opinii autora taka interpretacja wydaje się poprawna, jednak nie oferuje ona zbyt wiele, gdy chodzi o możliwość wyegzekwowania zobowiązania wynikającego z klauzuli drag along z wykorzystaniem konstrukcji zastępczego oświadczenia woli uregulowanej w art. 64 k.c. Tymczasem dopiero gdy możliwość taka istnieje, klauzulę tę można uznać za przydatny instrument transakcyjny.  

Słowa kluczowe: prawo cywilne, zobowiązania, klauzula drag along, umowa przedwstępna, umowa ramowa

dr hab. Andrzej Szlęzak
The author is a professor at the SWPS University of Social Sciences and Humanities in Warsaw (Poland) and an Of Counsel at ‘Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak’ Law Firm (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4281-2966).

Critically About the Polemic: The Legal Qualification of a Drag-Along Clause

The author responds to the polemic by Krzysztof Jasiński, set out in his article published in Przegląd Prawa Handlowego 2022/3, wherein Krzysztof Jasiński proposes to interpret drag-along clauses in terms of framework contracts. In this author’s opinion, while such an interpretation seems correct, a framework contract offers very little as regards the possibility of enforcing the obligation stemming from a drag-along clause through the vehicle of a substitute declaration of intent, set forth in Article 64 of the Civil Code. It is only when such a possibility exists that a drag-along clause could be considered to be a useful transactional tool.

Keywords: civil law, obligations, drag-along clause, preliminary agreement, framework contract

Bibliografia / References
Jasiński K., Klauzula drag-along – dalsze rozważania, „Przegląd Prawa Handlowego” 2022/3.
Jasiński K., Klauzula drag-along – podejście alternatywne, „Przegląd Prawa Handlowego” 2021/5.
Krajewski M., Umowa przedwstępna, Warszawa 2002.
Krajewski M. [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, red. K. Osajda, Warszawa 2020.
Mazur P., Klauzule tag-along jako umowy o świadczenie przez osobę trzecią, „Przegląd Prawa Handlowego” 2020/12.
Olejniczak A., O koncepcji umów ramowych, „Państwo i Prawo” 1994/4.
Radwański Z., Teoria umów, Warszawa 1977.
Szlęzak A., Klauzule drag along i tag along – głos w dyskusji, „Przegląd Prawa Handlowego” 2021/3.

Błażej Jaracz
Autor jest asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5597-2921).

Skutki nowelizacji treści art. 9a pr. up. w odniesieniu do odpowiedzialności członków organów spółek handlowych

W prezentowanym artykule autor analizuje zmianę treści art. 9a pr. up. wprowadzoną ustawą z 28.05.2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw. Przedstawia cele omawianej nowelizacji, a także omawia aktualne brzmienie art. 9a pr. up. w odniesieniu do dwóch dominujących koncepcji stosowanych przed wejściem w życie tych zmian. Autor rozważa również skutki wprowadzonej nowelizacji w odniesieniu do odpowiedzialności organów spółek prawa handlowego oraz przedstawia postulaty de lege ferenda.

Słowa kluczowe: postępowanie upadłościowe, ogłoszenie upadłości, upadłość, postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, masa upadłości, Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ), odpowiedzialność członków zarządu

Błażej Jaracz
The author is an assistant judge in the District Court for Lodz-Srodmiescie in Lodz, Poland (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5597-2921).

Consequences of Amendments to Article 9a of the Bankruptcy Law with Regard to Liability of Members of Company Governing Bodies

In this article, the author analyses the new wording of Article 9a of the Bankruptcy and Rehabilitation Law (BRL), as amended by the Act of 28 May 2021 Amending the Act on the National Register of Debtors and Certain Other Acts. At the outset, the author presents the aims of the amendments in question. Then he goes on to discuss the new contents of Article 9a BRL in relation to the two dominant concepts used before the entry into force of the amendments in question. The consequences of the amendment to Article 9a BRL with regard to the liability of company governing bodies are also discussed. In the final part of the publication, the author summarizes the consequences of the introduced change and presents his postulates of legislative amendments.

Keywords: bankruptcy proceedings, declaration of bankruptcy, bankruptcy, proceedings for a declaration of bankruptcy, bankruptcy estate, National Register of Debtors (NRD), liability of management board members

Bibliografia / References
Adamus R., Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2021, Legalis.
Duśko Ł., Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na odpowiedzialność karną za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości, „Przegląd Prawa Handlowego” 2021/6.
Gurgul S., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis.
Hrycaj A. [w:] Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, red. A. Hrycaj, P. Filipiak, Warszawa 2017.
Hrycaj A. [w:] Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, red. A. Hrycaj, P. Filipiak, LEX 2020.
Janda P., Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2020, LEX.
Jędrzejewska M., Weitz K. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 2, Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2016, LEX.
Kidyba A., Komentarz aktualizowany do art. 301–633 Kodeksu spółek handlowych, LEX 2022.
Kidyba A. [w:] M. Dumkiewicz, A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 1–300 Kodeksu spółek handlowych, LEX 2022.
Machowska A., Zbieg wniosków restrukturyzacyjnych i wniosków o ogłoszenie upadłości – niektóre problemy praktyki sądowej, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2017/7.
Manowska M. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Art. 1–47716, red. M. Manowska, Warszawa 2021, LEX.
Nowacki A., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, t. 2, Komentarz. Art. 227–300 KSH, Warszawa 2021, Legalis.
Sierakowski B., Frosztęga N., Zbieg wniosku o ogłoszenie upadłości z wnioskiem restrukturyzacyjnym a bezskuteczność czynności prawnych dłużnika, „Monitor Prawa Bankowego” 2017/4.
Witosz A.J. [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, red. A.J. Witosz, Warszawa 2021, LEX.
Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2018, 2020, 2022, Legalis.

Wojciech Komar
Autor jest studentem V roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4317-4783).

Środki ochrony nabywcy po zmianach dokonanych ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Artykuł przedstawia zmiany wprowadzone nową ustawą z 20.05.2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Autor porusza problematykę konstrukcji Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, ocenia nowe elementy oraz zmiany w dotychczasowych regulacjach. Ustawa z 2021 r. poszerza ochronę nabywców, nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów podnoszonych w doktrynie.

Słowa kluczowe: umowa deweloperska, Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, nieruchomości, ustawa deweloperska, deweloper, nowelizacja, lokal mieszkalny, dom jednorodzinny, umowa rezerwacyjna

Wojciech Komar
The author is a student of 5 th year at the Faculty of Law and Administration, University of Gdansk, Poland (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4317-4783).

Measures to Protect the Buyer After Amendments to the Act on the Protection of Rights of Buyers of Residential Units or Single-Family Houses and the Housing Guarantee Fund

The paper presents the amendments introduced by the Act of 20 May 2021 on the Protection of Rights of Buyers of Residential Units or Single-Family Houses and the Housing Guarantee Fund. The author discusses the construction of the Housing Guarantee Fund. The paper tries to assess the new elements of the statute and amendments made to hitherto existing legal solutions in property development provisions. The statute of 2021 extends legal protection for real property buyers, but it does not solve all the problems that legal scholarship points out.

Keywords: developer agreement, Housing Guarantee Fund, real estate, Developer Act, developer, amendment, residential unit, single-family house, reservation agreement

Bibliografia / References

Ciepła H. [w:] H. Ciepła, B. Szczytowska, Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego. Komentarz. Wzory umów deweloperskich i pism, Warszawa 2012.
Ciszewski J., Leczkowski K., Kilka uwag odnośnie regulacji umów deweloperskich, „Krytyka Prawa” 2017/3.
Gliniecki B., Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Analiza cywilnoprawna, Gdańsk 2018.
Gliniecki B., Umowa deweloperska. Konstrukcja i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron, Warszawa 2012.
Gliniecki B., Ustawowe postaci mieszkaniowego rachunku powierniczego – rzeczywista czy pozorna wielowariantowość środków ochrony zapewnianej nabywcom zawierającym umowy deweloperskie?, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2017/38.
NBP, Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2021 r., https://www.nbp.pl/publika-cje/rynek_nieruchomosci/ceny_mieszkan_06_2021.pdf (dostęp: 26.06.2022 r.).
Niekrasz-Gierejko K., Całkowicie nowa ustawa „deweloperska” – omówienie regulacji, „Nieruchomości” 2021/9.
Pisuliński J., Projekt nowej ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 3, Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, Warszawa 2020.
Szczytowska B. [w:] H. Ciepła, B. Szczytowska, Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu i domu jednorodzinnego. Komentarz. Wzory umów deweloperskich i pism, Warszawa 2012.
Targońska E., Istota odbioru lokalu mieszkalnego w świetle ustawy deweloperskiej, „Nieruchomości” 2017/9.
Wszołek J., Umowa deweloperska. Zagadnienia praktyczne, Warszawa 2013.
Zajonskowska D., Deweloperski Fundusz Gwarancyjny i jego wpływ na działalność deweloperską, LEX 2021.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top