Przegląd Podatkowy
Prawo23 lutego, 2024

Przegląd Podatkowy 3/2024

Garaż garażowi równy – Trybunał Konstytucyjny na straży praw podatnikówdr Adam Kałążny
Autor jest radcą prawnym, partnerem associate w Zespole ds. Podatku od Nieruchomości Deloitte

Garaż garażowi równy – Trybunał Konstytucyjny na straży praw podatników

Zróżnicowanie wysokości stawek podatku od nieruchomości dla miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych budziło kontrowersje od wielu lat. W orzecznictwie ukształtował się pogląd, zgodnie z którym miejsce postojowe stanowiące pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego mogło korzystać z niskiej stawki podatku przewidzianej dla budynków mieszkalnych. Jednocześnie wykorzystywane w identyczny sposób miejsca postojowe w halach garażowych stanowiących odrębne w sensie cywilnoprawnym nieruchomości były opodatkowane 10-krotnie wyższą stawką dla budynków „pozostałych”. Podatnicy próbowali kwestionować to podejście, jednak szanse na wygranie sporu przed sądami administracyjnymi zamknęła im uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27.02.2012 r., zgodnie z którą różnica w wysokości podatku dla różnych garaży jest uzasadniona i znajduje oparcie w przepisach. W obronie praw podatników wystąpił (po raz kolejny w ostatnim czasie) Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z 18.10.2023 r. uznał przepisy ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – dalej u.p.o.l. – w ich rozumieniu ustanowionym uchwałą NSA, za niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. – dalej Konstytucja. Zdaniem TK garaże pełniące taką samą funkcję powinny być opodatkowane w jednakowy sposób, nawet jeśli różny jest ich stan prawny. Jednak odroczenie utraty mocy obowiązującej przez wadliwe przepisy sprawia, że radość podatników jest niepełna.

Słowa kluczowe: podatek od nieruchomości, stawka podatku, budynek mieszkalny, Konstytucja, Trybunał Konstytucyjny, garaż

dr Adam Kałążny
The author is an attorney at law, an associate partner at Deloitte Real Estate Tax Team, Warsaw, Poland

All Parking Garages Are Made Equal: The Constitutional Tribunal Protects Taxpayers’ Rights

Differentiation in rates of real estate tax for parking spots in parking garages located in residential buildings has been controversial for many years. The view that has been established in case law is that a parking spot constituting a space assigned to a residential unit could benefit from the low tax rate provided for residential buildings. At the same time, spots in parking garages which constituted separate properties in the civil-law sense, which spots were used in exactly the same way, were taxed at a ten times higher rate for ‘other’ buildings. Taxpayers tried to challenge this approach, but their chances of winning the dispute before administrative courts were removed by the resolution of a panel of seven judges of the Supreme Administrative Court according to which the difference in the tax rate for different parking garages is justified and based on provisions of law. The Constitutional Tribunal (once again recently) defended the rights of taxpayers and, in its judgment of October 18, 2023 (SK 23/19), found the provisions of the Act on Local Taxes and Charges, within the meaning established by the resolution of the Supreme Administrative Court, to be inconsistent with the Constitution. According to the Constitutional Tribunal, parking spots having the same function should be taxed in the same way, even if their legal status is different. However, the postponed repeal of the defective provisions makes taxpayers’ joy incomplete.

Keywords: real estate tax, tax rate, residential building, Constitution, Constitutional Tribunal, parking garage

Bibliografia / References
Dowgier R., Opodatkowanie budynków mieszkalnych i ich części oraz gruntów związanych z tymi budynkami, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2022/12
Dowgier R., Etel L., Liszewski G., Pahl B., Podatki i opłaty lokalne. Komentarz, LEX/el. 2021
Etel L., Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości garaży w budynkach mieszkalnych, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2009/7–8
Florczak-Wątor M., „Przywilej korzyści” w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2012/6
Gąsowska A., Pietrasz P., Opodatkowanie garaży stanowiących odrębną własność podatkiem od nieruchomości, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2010/4
Kałążny A., Pechowiec płaci (30 razy) więcej – o wpływie stanowiska MF na opodatkowanie mieszkań podatkiem od nieruchomości, „Przegląd Podatkowy” 2023/6
Kałążny A., Wszystko płynie – czyli o zmienności wykładni przepisów zwalniających infrastrukturę transportową z podatku od nieruchomości, „Przegląd Podatkowy” 2020/12
Morawski W., Pojęcie „budynków lub ich części mieszkalnych” w podatku od nieruchomości, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2009/5
Reśko D., Wołowiec T., Sposób użytkowania domków letniskowych a podatek od nieruchomości, „Finanse Komunalne” 2011/11
Smolak M., Uzasadnianie przez Trybunał Konstytucyjny odroczenia utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2010/3

dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

Każda bezprawność działania zobowiązuje państwo do naprawienia szkody. Rozważania na tle wyroku ETPCz z 5.10.2023 r. w sprawie Andrzej Ruciński przeciwko Polsce, sprawa nr 22716/12

W dniu 5.09.2023 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Andrzej Ruciński przeciwko Polsce, nr sprawy 22716/12, w którym wskazał, że odmowa przez polskie sądy powszechne zasądzenia na rzecz podatnika wypłaty należnego mu od Skarbu Państwa odszkodowania z tytułu szkody, której podatnik doznał w majątku na skutek niezgodnego z prawem działania polskich organów podatkowych, narusza chronione postanowieniami art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 1 prawo własności. Wyrok ma precedensowy charakter dla zakresu uprawnień podatników, którzy doznali szkody na skutek bezprawnego działania lub zaniechania organów podatkowych.

Słowa kluczowe: odszkodowanie, sprawiedliwa równowaga, ochrona własności, Europejski Trybunał Praw Człowieka, bezprawność czynu

dr Ewa Prejs
The author is an assistant professor at the Department of Public Finance Law, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland, and an attorney at law specializing in tax law. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

Any Unlawful Action Obliges the State to Compensate for the Damage. Considerations Against the Background of ECtHR Judgment of 5 October 2023, Andrzej Ruciński v. Poland, Application No. 22716/12

On 5 September 2023, the European Court of Human Rights issued a judgment in the case of Andrzej Ruciński v. Poland, application no. 22716/12, in which it stated that the refusal of Polish ordinary courts to award to the taxpayer compensation due from the State Treasury for the pecuniary damage suffered by the taxpayer as a result of unlawful actions of the Polish tax authorities violates the right to property protected by Article 1 of the First Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The judgment is precedent-setting for the scope of the rights of taxpayers who have suffered damage as a result of an unlawful act or omission by the tax authorities.

Keywords: compensation, fair balance, protection of property, European Court of Human Rights, unlawfulness of an act

Bibliografia / References
Bodnar A., Metodologia [w:] A. Bodnar, Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny, Warszawa 2018
Jantowski L., Komentarz do art. 4171 [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Balwicka-Szczyrba, A. Sylwestrzak, Warszawa 2022
Kaliński M., O naprawieniu szkody wynikłej z naruszenia praw człowieka [w:] Aurea praxis. Aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. 2, red. J. Gudowski, K. Weitz, Warszawa 2011
Karaszewski G., Komentarz do art. 4171 [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, Warszawa 2019
Księżak P., Kodeks cywilny. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy, Warszawa 2015, komentarz do art. 4171

dr Mikołaj Kondej
Autor jest doktorem nauk prawnych, doradcą podatkowym i radcą prawnym w PwC. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9727-3931

Czy wilk ma zęby? O konsekwencjach niezłożenia oświadczenia o należytej staranności w ramach procedury zwolnienia z mechanizmu pay&refund

W 2019 r. ustawodawca wprowadził, w odniesieniu do płatności, których kwota przekracza w stosunku do jednego podatnika 2 mln zł, w miejsce dotychczas obowiązującego systemu samodzielnego stosowania przez płatnika preferencji w podatku u źródła (relief at source), nowy mechanizm poboru podatku i jego zwrotu na wniosek (pay&refund). Jednym ze sposobów uniknięcia procedury zwrotowej jest złożenie przez płatnika oświadczeń w trybie art. 26 ust. 7a–7j ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – nazywanych niekiedy oświadczeniami o dochowaniu należytej staranności. Celem niniejszego artykułu jest rozważenie, jakie konsekwencje powoduje niezłożenie lub nieterminowe złożenie wskazanych oświadczeń, a w szczególności, czy niezachowanie wymogów formalnych związanych ze złożeniem poszczególnych oświadczeń pozbawia płatnika prawa do zastosowania preferencji.

Słowa kluczowe: podatek u źródła, pay&refund, oświadczenie płatnika o należytej staranności, niezłożenie oświadczenia o należytej staranności, nieterminowe złożenia oświadczenia o należytej staranności

dr Mikołaj Kondej
The author is a doctor of laws, a tax adviser and an attorney at law at PwC (Poznan, Poland). ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9727-3931

Does the Wolf Have Teeth? About the Consequences of Failure to Submit a Declaration of Due Diligence as Part of the Procedure of Exemption from the Pay&Refund Mechanism

In 2019, the Polish legislator replaced the relief at source withholding tax collection mechanism, a preference applied by taxpayers themselves, with the pay&refund model (with refunds made upon request) for payments in excess of PLN 2 million in relation to a single taxpayer. One of the options to avoid the refund procedure is for the tax remitter to file the statement mentioned in Article 26(7a)-(7j) of the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax, sometimes called the ‘declaration of due diligence’. In the article author considers the consequences of failure to file or late filing of those statements, in particular whether failure to adhere to formal requirements relating to the filing of individual statements deprives the taxpayer of the right to apply the preference. 

Keywords: withholding tax (WHT), pay&refund, tax remitter’s declaration of due diligence, failure to file declaration of due diligence, late filing of declaration of due diligence

Bibliografia / References
Andrzejewska-Czernek I., Klethi P., Knawa K., „Jak wy to robicie? Podatek u źródła w różnych państwach Europy” (3): Hiszpania, Luksemburg, Polska, „Przegląd Podatkowy” 2022/4
Brzeziński P., Unijny obowiązek odmowy zastosowania przez sąd krajowy ustawy niezgodnej z dyrektywą Unii Europejskiej, Warszawa 2010
Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962
Etel L., Pietrasz P., Niekompletność oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego a zastosowanie sankcji podatkowej, o której mowa w art. 89 ust. 16 ustawy o podatku akcyzowym, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2012/2
Godusławski H., Kruszewska M., Szymczyk P., Obowiązki płatnika. Oświadczenie płatnika [w:] Opodatkowanie u źródła. Pobór podatku u źródła. Mechanizm zapłaty i zwrotu. Opinia o stosowaniu preferencji. Oświadczenia płatnika, red. M. Jamroży, M. Lachowicz, Legalis 2023
Kalinowski M., Komornik jako płatnik podatku od towarów i usług. Glosa do uchwały SN z dnia 15 grudnia 2006 r., III CZP 115/06, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2008/6–9
Kalinowski M., Instytucja prawna płatnika podatku w świetle Ordynacji podatkowej, „Studia Iuridica Toruniensia” 2020/1
Kalinowski M., Prejs E., Orzekanie o odpowiedzialności płatnika zaliczek na podatek dochodowy po zakończeniu roku podatkowego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2021/12
Knawa K., Podatek u źródła – czyli o poprawieniu niektórych błędów oraz o tych, które nadal wymagają dopracowania, „Przegląd Podatkowy 2023/5
Knawa K., Wilk M., Nowy system poboru podatku u źródła: suma wszystkich błędów, czyli o „uszczelnianiu” systemu podatkowego „dziurawymi” przepisami, „Przegląd Podatkowy” 2020/1
Kopiec J., Należyta staranność w zakresie podatku u źródła [w:] Opodatkowanie u źródła. Pobór podatku u źródła. Mechanizm zapłaty i zwrotu. Opinia o stosowaniu preferencji. Oświadczenia płatnika, red. M. Jamroży, M. Lachowicz, Legalis 2023
Lasiński-Sulecki K., Zasada proporcjonalności a wymóg składania zestawień oświadczeń nabywców oleju opałowego. Glosa do wyroku TS z dnia 2 czerwca 2016 r., C-418/14, „Przegląd Podatkowy” 2016/9
Mariański A. [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. A. Mariański, Warszawa 2023, komentarz do art. 122
Mikuła P., Obowiązki dokumentacyjne i formalne w prawie podatkowym. Granice formalizmu, Warszawa 2019
Niezgódka-Medek M., Komentarz do art. 8 [w:] S. Babiarz, B. Dauter, R. Hauser, A. Kabat, J. Rudowski, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2019
Popławski M., Komentarz do art. 8 [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, t. 1, Zobowiązania podatkowe. Art. 1–119zzk, red. L. Etel, Warszawa 2022
Presnarowicz S., Komentarz do art. 11 [w:] Ordynacja podatkowa. Tom II. Procedury podatkowe. Art. 120–344. Komentarz aktualizowany, red. L. Etel, LEX/el. 2023
Werner A., Karwat P., Ciężar dowodu w postępowaniach dotyczących unikania opodatkowania, „Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” 2023/12

Sergiusz Felbur
Autor jest doradcą podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0009-0003-5503-7855

(Nie)estoński CIT. Zakres zastosowania ustawy o rachunkowości dla opodatkowania wypłaty zysków i wybranych świadczeń

Ryczałt od dochodów spółek – dalej ryczałt – o którym mowa w rozdziale 6b ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – stanowi jedną z form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ryczałt został wprowadzony do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawą z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – dalej ustawa wprowadzająca – ze skutkiem od 1.01.2021 r., jednak dopiero od początku 2022 r., po nowelizacji przepisów, stał się on dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych bardziej atrakcyjny i przystępny. Ryczałt został przewidziany dla polskich firm rodzinnych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, który w założeniu ma premiować zatrzymywanie zysków i ich dalsze reinwestowanie. Istota ryczałtu opiera się na odroczeniu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych aż do momentu podziału zysków do wspólników bądź innej formy dystrybucji. Niniejszy artykuł porusza problematykę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłaty zysków i wybranych świadczeń w reżimie ryczałtu, zestawiając dotychczasowe nieprawomocne wyroki sądów administracyjnych oraz wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacje indywidualne z uzasadnieniem do ustawy wprowadzającej opodatkowanie ryczałtem oraz z przewodnikiem Ministra Finansów z 21.12.2021 r. pt. „Przewodnik do Ryczałtu od dochodów spółek” – dalej Przewodnik – stanowiącym objaśnienia podatkowe w rozumieniu przepisów art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. W ten sposób pozwoli on czytelnikowi na ocenę, czy dotychczasowa praktyka interpretacyjna i orzecznicza jest zgodna z założeniami ryczałtu i przepisami ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości – dalej u.r.

Słowa kluczowe: estoński CIT, ryczałt, rachunkowość, opodatkowanie, spółki, zysk, świadczenia, ukryte zyski, dywidenda

Sergiusz Felbur
The author is a tax adviser. ORCID: https://orcid.org/0009-0003-5503-7855

(Non-)Estonian CIT. The Scope of Application of the Accounting Act to Taxation of Profit Distributions and Selected Benefits

The flat-rate tax on companies’ income (‘flat-rate tax’), mentioned in Chapter 6b of the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax is one of the forms of taxation with CIT. Flat-rate tax was introduced into the CIT Act by the Act of 28 November 2020 Amending the Act on Corporate Income Tax and Certain Other Acts with effect from 1 January 2021, but it was only from the beginning of 2022, after the provisions were amended, that it became more attractive and affordable for CIT payers. Flat-rate tax was meant to apply to Polish family businesses from the SME sector and intended to reward retention of profits and their further reinvestment. The essence of flat-rate tax lies in deferring CIT until profits are distributed to shareholders or otherwise. This article addresses the issue of taxation with CIT and PIT of profit distributions and selected benefits under the flat-rate tax regime, juxtaposing previous non-final judgments of administrative courts and tax rulings (individual interpretations) issued by the Director of the National Tax and Customs Information Office with the explanatory memorandum to the Act which introduced flat-rate taxation and with the Minister of Finance’s guide of 21 December 2021, entitled ‘Guide to flat-rate tax on company income’, containing tax explanations within the meaning of Article 14a(1)(2) of the Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance. In this way, it will allow the reader to assess whether the interpretation and case law practice to date has been consistent with the assumptions of the flat-rate tax and provisions of the Act of 29 September 1994 on Accounting.

Keywords: Estonian CIT, flat-rate tax, accounting, taxation, companies, profit, benefits, hidden profits, dividend

Bibliografia / References
Bartosiewicz A., Kubacki R. PIT. Komentarz, Warszawa 2015
Majkowski W., Sawczuk M., Ukryte zyski w estońskim CIT – teoria i praktyka, „Przegląd Podatkowy” 2023/4

dr Mariusz Charkiewicz
Autor jest adwokatem, nauczycielem akademickim w Wyższej Publicznej Uczelni Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz WSPIA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9363-988X
Dominik Popielarczyk
Autor jest konsultantem podatkowym, agentem celnym, absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. ORCID: https://orcid.org/0009-0000-0881-2108

Opodatkowanie płynu do papierosów elektronicznych w świetle ustawy o podatku akcyzowym – wnioski de lege lata

Płyny do papierosów elektronicznych będące wyrobami akcyzowymi podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w świetle ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym – dalej u.p.a. Ustawowa definicja płynu do papierosów elektronicznych niosła ze sobą wiele kontrowersji. Wobec wywodzących się z praktyki stosowania przepisu wątpliwości i rozbieżności ustawodawca doprecyzował kwestię „przeznaczenia”, nowelizując definicję płynu do papierosów elektronicznych – z wprowadzonych zmian można wyciągnąć konkretne wnioski. Chociaż przepis jest nowy, nie można go uznać za doskonały. Na tle praktyki nadal zauważalne są rozbieżności dotyczące kwalifikowania m.in. gliceryny oraz glikolu jako płynu do papierosów elektronicznych, które zgodnie z analizą legalnej definicji nie mogą być uznane za płyn do papierosów elektronicznych. Ze względu na legalne rozumienie zawartego w definicji przeznaczenia oraz kwestii możliwości użycia roztworu krąży wiele kontrowersji, ponieważ nie każda substancja, której właściwości fizykochemiczne pozwalają na użycie w papierosach elektronicznych, musi być użyta w ich produkcji. Na gruncie obowiązującej zarówno uprzednio, jak i obecnie znowelizowanej definicji płynu do papierosów elektronicznych powstało jeszcze więcej wątpliwości dotyczących stosowania i przełożenia zdefiniowanej kwestii przeznaczenia na życie codzienne. Praktyka organów podatkowych cechuje się dużą dowolnością w tym aspekcie, co w konsekwencji powoduje powstanie wielu sporów.

Słowa kluczowe: płyn do papierosów elektronicznych, glikol, gliceryna, aromat, podatek akcyzowy

dr Mariusz Charkiewicz
The author is an advocate, an academic teacher at the Public University of Applied Sciences in Elblag, Poland, and the WSPiA University of Rzeszow, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9363-988X
Dominik Popielarczyk
The author is a tax consultant, a customs agent, a graduate of the Police Academy in Szczytno, Poland, and a graduate of the Faculty of Law and Administration, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland. ORCID: https://orcid.org/0009-0000-0881-2108

Taxation of Electronic Cigarette Liquid in the Light of the Excise Duty Act: Conclusions About Desirable Amendments

Electronic cigarette liquids, which are excise goods, are liable to excise duty under the Act of 6 December 2008 on Excise Duty. The statutory definition of electronic cigarette liquid has been fraught with controversies. In view of the doubts and discrepancies that arose in the practice of applying the provision, the legislature clarified the issue of ‘intended use’ by amending the definition of electronic cigarette liquid. Specific conclusions can be drawn from the changes introduced. Although the provision is new, it cannot be considered perfect. In practice, discrepancies are still noticeable regarding the qualification of, inter alia, glycerine and glycol as liquid for electronic cigarettes, whereas an analysis of the legal definition leads to the conclusion that they cannot be considered as liquid for electronic cigarettes. Due to the legal understanding of the term ‘intended use’ contained in the definition and the question of possibility of using solutions, many controversies arise, as not every substance whose physico-chemical properties allow it to be used in electronic cigarettes must be used in their manufacture. On the basis of both the previously applicable and currently amended definition of electronic cigarette liquid, even more doubts arose regarding the application and significance of the defined issue of intended use in everyday life. The practice of tax authorities shows a high degree of arbitrariness in this aspect, which consequently gives rise to many disputes.

Keywords: electronic cigarette liquid, glycol, glycerine, flavouring, excise duty

Bibliografia / References
Adamek R., Kurzępa-Hasan E., Pietrzak A., Zysnarska M., Jagielska J., Palenie tytoniu i samoocena zdrowia wśród studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie – doniesienie wstępne, „Przegląd Lekarski” 2008/65(10)
Bednarek A., Giermaziak W., E-papierosy – mniejsze zło?, „Zdrowie Publiczne” 2019/10(75)
Florek E., Napierała M., Historyczne trendy rozpowszechniania palenia tytoniu wśród kobiet, „Przegląd Lekarski” 2015/3(72)
Matarewicz J., Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023
Popławski M., Komentarz do art. 2a [w:] Ordynacja podatkowa, t. 1, Zobowiązania podatkowe. Art. 1–119zzk. Komentarz aktualizowany, red. L. Etel, LEX/el. 2023

Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Kary umowne jako koszt podatkowy nadal wzbudzają kontrowersje interpretacyjne

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser (Sandomierz, Poland)

Continued Interpretative Controversies Surrounding Liquidated Damages as Tax-Deductible Expense

Michał Mioduszewski
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji
prof. dr hab. Artur Mudrecki
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „VAT w erze cyfrowej”

Michał Mioduszewski 
Secretary of the Conference Organizing Committee
prof. dr hab. Artur Mudrecki
Chair of the Conference Organizing Committee
International Scientific Conference ’VAT in the Digital Era’ 

Tomasz Janicki
Autor jest pracownikiem administracji skarbowej 

Wydatki „nieoczywiste” jako koszty uzyskania przychodów 

Tomasz Janicki
The author works for the fiscal administration (Torun, Poland)

’Non-Obvious’ Expenses as Tax-Deductible Expenses 

Iwona Strzelec
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Strzelec

The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy” (Warsaw, Poland)

Administrative Courts’ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK

Autor jest dyrektorem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członkiem VAT Expert Group Komisji Europejskiej oraz doradcą podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, professor of the Nicolaus Copernicus University 

The author is the Head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland), a member of the VAT Expert Group of the European Commission and a tax adviser. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review

dr Ewa Prejs

Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs

The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review

dr Filip Majdowski

Autor jest byłym wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor był pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski

The author is a former deputy director at the Tax System Department of the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw, Poland); the views expressed in the paper may not reflect the views of the institution which employed the author

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy