Przegląd Podatkowy
Prawo02 lutego, 2024

Przegląd Podatkowy 2/2024

Glosa do wyroku WSA w Lublinie z 5.04.2023 r., I SA/Lu 136/23, w przedmiocie odmowy wydania przez organ podatkowy opinii o stosowaniu preferencjiprof. dr hab. Hanna Litwińczuk
Autorka jest profesorem w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8092-4152

Glosa do wyroku WSA w Lublinie z 5.04.2023 r., I SA/Lu 136/23, w przedmiocie odmowy wydania przez organ podatkowy opinii o stosowaniu preferencji

Przedmiotem analizy jest sposób rozumienia warunku subject-to-tax na gruncie dyrektywy Rady 2011/96/UE z 30.11.2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich – dalej dyrektywa 2011/96/UE – oraz ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – a także udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przewidziany w art. 22 ust. 4 pkt 4 tej ustawy warunek niekorzystania przez odbiorcę dywidendy w państwie jego rezydencji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania dotyczy wyłącznie zwolnienia podmiotowego, czy też zarówno zwolnienia podmiotowego, jak i zwolnień przedmiotowych, co jest jednoznaczne z koniecznością efektywnego opodatkowania dywidendy w państwie rezydencji odbiorcy. W tym celu porównano treść regulujących to zagadnienie przepisów polskich i unijnych oraz przedstawiono wykładnię tych ostatnich w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 8.03.2017 r., C-448/15, Belgische Staat przeciwko Wereldhave Belgium Comm. VA i in. – dalej wyrok TS C-448/15, Wereldhave. Następnie przedmiotem rozważań jest możliwość zastosowania tej wykładni do przepisu art. 22 ust. 4 pkt 4 u.p.d.o.p. w świetle powszechnie akceptowanych w polskim orzecznictwie i doktrynie zasad interpretacji prawa unijnego i krajowego

Słowa kluczowe: dyrektywa 2011/96/UE, podatek dochodowy od osób prawnych, zwolnienie podmiotowe, zwolnienie przedmiotowe, dywidenda, podatek u źródła, subject-to tax

prof. dr hab. Hanna Litwińczuk
The author is a professor at the Department of Financial Law, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8092-4152

Commentary on Judgment of the Provincial Administrative Court in Lublin of 5 April 2023, I SA/Lu 136/23, on a Tax Authority’s Refusal to Issue an Opinion on the Application of Preferences

The subject of the analysis is the way the subject to tax condition is understood under Council Directive 2011/96/EU of 30 November 2011 on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States and the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax, as well as the answer to the question whether the condition provided for in Article 22(4)(4) of that Act, namely that the recipient of the dividend in its country of residence is not exempt from income tax on its entire income regardless of the source of that income, applies only to the subject-related exemption, or to both subject- and object-related exemptions, which is tantamount to the requirement of effective taxation of the dividend in the recipient’s country of residence. To this end, a comparison is made between the contents of the Polish and EU provisions governing this issue and the interpretation of the latter in the light of judgment of the Court of Justice of 8 March 2017, C-448/15, Belgische Staat v. Wereldhave Belgium Comm. VA and Others. Next, the subject of consideration is the possibility of applying this interpretation to Article 22(4)(4) of the CIT Act in the light of the principles of interpretation of EU and domestic law generally accepted in Polish case law and legal scholarship.

Keywords: Directive 2011/96/EU, corporate income tax, subject-related exemption, object-related exemption, dividend, withholding tax, subject to tax

Bibliografia / References
Antonów D., Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2009
Arginelli P., The Subject-to-Tax Requirement in the EU Parent-Subsidiary Directive (2011/96), „European Taxation” August 2017
Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013
de Hosson F.C., The parent-subsidiary directive, „Intertax” 1990/18
Gomułowicz A., Mączyński D., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2022
Litwińczuk H., Zasady opodatkowania dywidend wypłaconych przez spółkę będącą polskim rezydentem podatkowym [w:] Opodatkowanie spółek, red. H. Litwińczuk, Warszawa 2022
Maisto G., Current Issues on the Interpretation of the Parent-Subsidiary Directive [w:] red. D. Weber, G. Maisto, EU Income Tax Law: Issues for the Years Ahead, IBFD Amsterdam 2013
Maisto G., Il regime tributario dei dividendi nei rapporti tra “società madri” e “società figlie”, Milano, Giuffrè, 1996
Maisto G., Shaping EU Company Tax Policy: Amending the Tax Directives, „European Taxation” August 2002
Mudrecki A., Granice wykładni prounijnej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce, red. M. Duda, M. Munnich, A. Zdunek, Lublin 2011
Schonewille P.H., Some questions on the Parent-Subsidiary Directive and the Merger Directive, „Intertax” 1992/1
Wiatrowski R., Wykładnia prounijna Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, Warszawa 2021

dr Beata Rogowska-Rajda
Autorka jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3879-3440

Elektronizacja wiążących informacji – pierwszy krok w kierunku pełnej elektronizacji procedur podatkowych w działalności gospodarczej

Ustawa z 16.06.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – dalej ustawa nowelizująca – oprócz fundamentalnych zmian w obszarze fakturowania, kryje wydawałoby się niepozorne zmiany w zakresie elektronizacji wiążących informacji, które weszły w życie 1.01.2024 r. Niepozorność tych zmian jest jednakże złudna, gdyż od 1.01.2024 r. znajdujemy się w zupełnie innej rzeczywistości podatkowej – pierwszej pełnej elektronizacji wybranej procedury podatkowej związanej z obsługą wiążących informacji. Tym samym wypracowane dotychczas interpretacje i orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie składania i doręczania pism – w części dotyczącej tych informacji – stały się nieaktualne, a przed wszystkimi aktorami „teatru podatkowego” (podatnikami, profesjonalnymi pełnomocnikami, sędziami sądów administracyjnych i naukowcami) pojawią się nowe wyzwania i potrzeba wypracowania zmodyfikowanych kierunków interpretacyjnych. Co prawda wybrana do pełnej elektronizacji procedura jest tylko małym wycinkiem z całej gamy procedur podatkowych, stosunkowo nieskomplikowanym, jednakże procesu zmierzania do pełnej elektronizacji nie da się już zatrzymać. To nieuniknione w obecnej rzeczywistości „postpandemicznej”. Administracja podatkowa musi być gotowa świadczyć wszystkie swoje usługi zdalnie, online, umożliwiając podatnikom kompleksowe elektroniczne załatwianie spraw w obszarze zarówno podatków, jak i należności celnych. Warte zaznaczenia jest, że elektronizacja wiążących informacji to już kolejny etap – po wdrożeniu e-Urzędu Skarbowego (na razie mającego charakter fakultatywny) – w kierunku obligatoryjności elektronicznych procedur podatkowych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, z możliwością takiego samego sposobu procedowania przez innych podatników. Niewątpliwie jednak dalsza elektronizacja będzie odbywała się na podstawie doświadczenia związanego ze stosowaniem obowiązujących już przepisów o elektronizacji wiążących informacji o charakterze podatkowym. Artykuł przybliża zasady działania dwóch głównych systemów teleinformatycznych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – e-Urzędu Skarbowego (e-US) i Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) oraz prezentuje obowiązujące od 1.01.2024 r. zmiany związane z pełną elektronizacją obsługi wiążących informacji.

Słowa kluczowe: WIS, WIA, wiążące informacje, elektronizacja procedur, e-Urząd Skarbowy, PUESC

dr Beata Rogowska-Rajda
The author is an assistant professor at the Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3879-3440

Electronification of Binding Information: First Step Towards Full Electronification of Tax Procedures in Business Activity

The Act of 16 June 2023 on Amendments to the Value Added Tax Act and Certain Other Acts, in addition to fundamental changes in the area of invoicing, introduces some seemingly inconspicuous changes in the area of electronifi cation of binding information, which came into force on 1 January 2024. The inconspicuous nature of these changes is, however, illusory, as on 1 January 2024 we will fi nd ourselves in a completely different tax reality - the first full electronification of a selected tax procedure related to the handling of binding information. Thus, the interpretations and case law of administrative courts developed so far with regard to the fi ling and service of documents - in the part concerning this information - will become outdated. All actors in the ‘tax theatre’ (taxpayers, professional attorneys, administrative court judges and legal scholars) will face new challenges and will need to develop modifi ed interpretative directions. Admittedly, the procedure selected for full electronifi cation is only a small part of the whole range of tax procedures, a relatively uncomplicated part at that, but the process of achieving full electronifi cation can no longer be stopped. This is inevitable in the current ‘post-pandemic’ reality. The tax administration must be ready to provide all its services remotely, online, enabling taxpayers to deal with both tax and customs matters electronically in a comprehensive manner. It is worth pointing out that the electronifi cation of binding information is yet another step - after the implementation of the e-Fiscal Office (which is optional for the time being) - towards making electronic tax procedures mandatory for business entities, while enabling other taxpayers to use them as well. Undoubtedly, however, further electronifi cation will be informed by the experience of applying the provisions on the electronifi cation of binding tax-related information, which are already in force. The article introduces the principles of operation of the two main ICT systems of the National Revenue Administration (KAS): the e-Fiscal Office (e-US) and the Tax and Customs Electronic Services Portal (PUESC). It also presents the changes effective from 1 January 2024 with regard to the full electronification of the handling of binding information.

Keywords: binding rate information (BRI), binding excise information (BEI), binding information, electronification of procedures, e-Fiscal Office, PUESC

Iwona Krzemińska
Autorka jest doradcą podatkowym, doktorantką na Uniwersytecie Warszawskim. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0141-8428
Małgorzata Brzezińska
Autorka jest konsultantem podatkowym w Innside Tax

Raportowanie struktury udziałowej spółek nieruchomościowych – wątpliwości interpretacyjne

Od 2022 r. spółki nieruchomościowe oraz ich udziałowcy są zobowiązani do składania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji odpowiednio o ich strukturze udziałowej oraz posiadanych udziałach w spółkach nieruchomościowych. Przepis regulujący ten nowy obowiązek informacyjny od momentu jego wprowadzenia budzi liczne wątpliwości interpretacyjne.

Słowa kluczowe: spółka nieruchomościowa, podatnik, raportowanie struktury, udziałowcy

Iwona Krzemińska
The author is a tax adviser, a doctoral student at the University of Warsaw, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0141-8428
Małgorzata Brzezińska
The author is a tax consultant at Innside Tax

Reporting the Shareholding Structure of Real Estate Companies. Interpretative Doubts

From 2022 onwards, real estate companies and their shareholders have been required to provide the Head of the National Revenue Administration with information about, respectively, their shareholding structure and shares held in real estate companies. The provision governing this new information obligation has been causing numerous interpretative doubts since its introduction.

Keywords: real estate company, taxpayer, structure reporting, shareholders

Patryk Wycisk
Autor jest ekspertem w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce

VAT od dostaw towarów i świadczeń usług na rzecz sił zbrojnych

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług przewidują wiele preferencji w kontekście dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz wojsk państw NATO bądź państw Unii Europejskiej. Należy jednak wziąć pod uwagę, że przysługują one wyłącznie w określonych sytuacjach i na rzecz określonych podmiotów. Warto więc zorientować się, w jakich przypadkach podatnik jest uprawniony do zastosowania preferencji w VAT, kwestia ta nie jest bowiem wcale tak oczywista.

Słowa kluczowe: VAT, podatek od towarów i usług, dyrektywa 2006/112/WE, rozporządzenie Ministra Finansów z 9.12.2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, siły zbrojne a VAT

Patryk Wycisk
The author is an expert at the Tax Advisory Department of KPMG, Katowice, Poland

VAT on Supplies of Goods and Services to the Armed Forces

The implementing regulations accompanying the Act of 11 March 2024 on Value Added Tax Act provide for a considerable number of preferences in the context of supplying goods and services to the armed forces of NATO or EU countries. However, one should bear in mind that they are only available in specific situations and to specific entities. It is therefore worthwhile to find out in which cases a taxpayer is entitled to apply a VAT preference, as the issue is not all that obvious.

Keywords: VAT, value added tax, Directive 2006/112/EC, Regulation of the Minister of Finance of 9 December 2023 on reduced rates of value added tax, armed forces and VAT

Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

VAT w gastronomii – uwagi praktyczne

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser (Sandomierz, Poland)

VAT in Catering Services: Practical Considerations

dr Bożena Ciupek

X Jubileuszowa Konferencja Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych pt. „Nieruchomości w przedsiębiorstwie a podatki”

dr Bożena Ciupek

10 th Jubilee Conference of the Department of Public Finance of the University of Economics in Katowice and the Silesian Branch of the National Chamber of Tax Advisers „Real estate in an enterprise in the context of taxes”

Tomasz Janicki
Autor jest pracownikiem administracji skarbowej 

Prawidłowość dokumentowania transakcji przy użyciu dokumentów elektronicznych

Tomasz Janicki
The author works for the fiscal administration (Torun, Poland)

Correct Documenting of Transactions by Means of Electronic Documents

Iwona Strzelec
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Strzelec
The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy” (Warsaw, Poland)

Administrative Courts’ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK

Autor jest dyrektorem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członkiem VAT Expert Group Komisji Europejskiej oraz doradcą podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, professor of the Nicolaus Copernicus University 

The author is the Head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland), a member of the VAT Expert Group of the European Commission and a tax adviser. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review

dr Ewa Prejs

Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review


dr Filip Majdowski

Autor jest byłym wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor był pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski

The author is a former deputy director at the Tax System Department of the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw, Poland); the views expressed in the paper may not reflect the views of the institution which employed the author

News from Brussels

 

Przeglądaj powiązane tematy