Orzecznictwo w sprawach samorządowych
Prawo22 grudnia, 2022

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 4/2022

Pomorski Okręg Wojskowy jako nazwa niesymbolizująca komunizmu. Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 24 sierpnia 2021 r. (II SA/Bd 342/21)dr Adam Bojarski
autor jest radcą prawnym. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9951-5677
  
Pomorski Okręg Wojskowy jako nazwa niesymbolizująca komunizmu. Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 24 sierpnia 2021 r. (II SA/Bd 342/21)

Prezentowana glosa dotyczy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 24.08.2021 r., który uznał, że Pomorski Okręg Wojskowy nie jest formacją, która symbolizuje komunizm, przez co uchylił zarządzenie zastępcze wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany nazwy ulicy. Zdaniem glosatora wyrok ten zasługuje na aprobatę, gdyż sąd administracyjny, stosując przepisy ustawy dekomunizacyjnej, stwierdził, że sam fakt, iż jednostka wojskowa rozpoczęła swoją działalność w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, nie oznacza, że symbolizuje komunizm, tym bardziej iż rozwiązanie tej formacji wojskowej nastąpiło w 2011 r.

Słowa kluczowe: dekomunizacja, Pomorski Okręg Wojskowy, zarządzenie zastępcze, zmiana nazwy ulicy

Dr Adam Bojarski
is a lawyer specializing in tax law, Poland. The author has passed the bar examination and is waiting to be entered onto the list of legal counsels. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9951-5677

Pomeranian Military District as a name not symbolising communism – approving commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Bydgoszcz of 24 August 2021 (II SA/Bd 342/21)

The commentary applies to the ruling of the Voivodship Administrative Court in Bydgoszcz of 24 August 2021, which held that the Pomeranian Military Region is not a formation that symbolizes communism, by which it revoked the substitute order of the Kujawsko-Pomorskie Voivod on the change of a street name. According to the commentator, this ruling deserves approval, because, while applying the provisions of the Decommunization Act, the administrative court found that the mere fact that the military unit started to operate during the period of the People’s Republic of Poland does not mean that it symbolizes communism, all the more so that this military formation was dissolved in 2011.

Keywords: decommunization, Decommunization Act, Voivodship Administrative Court in Bydgoszcz, Pomeranian Military Region, change of street name

dr Marcin Gubała
jest radcą prawnym i legislatorem, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8443-3206

Legalność ograniczenia działalności usługowej w parku kulturowym. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 września 2021 r. (II OSK 3735/18)


Glosa odnosi się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17.09.2021 r., II OSK 3735/18, w którym rozstrzygnięto w sprawie ograniczenia działalności gospodarczej w parku kulturowym. Sąd stwierdził, że na gruncie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami są dopuszczalne ograniczenia odnoszące się do moralności publicznej. W glosie dostrzeżono, że skonstruowanie ograniczenia tego rodzaju wymaga sięgnięcia po technikę prawodawczą szczególnego rodzaju. Ponadto przepisy ustanawiające ograniczenie muszą być zgodne z podstawowymi wartościami w danej wspólnocie oraz z zasadą proporcjonalności.

Słowa kluczowe: park kulturowy, moralność publiczna, akt prawa miejscowego

Dr Marcin Gubała
is a legal counsel and legislator, an assistant professor at the Faculty of Law and Administration at the WSB University in Gdańsk, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8443-3206

Legality of the restriction of service activities in a culture park – approving commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 17 September 2021 (II OSK 3735/18)

The commentary applies to the judgment of the Supreme Administrative Court of 17 September 2021, II OSK 3735/18, which ruled on the restriction of business activity in a cultural park. The court held that restrictions related to public morality are admissible under the Act on the protection and care of monuments. The commentary notes that the structure of a restriction of this kind requires recourse to a legislative technique of a special kind. Furthermore, the provisions establishing the restriction must be compatible with the fundamental values in the given community and with the principle of proportionality.

Keywords: culture park, public morality, local act

Bibliografia / References
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009
Buksiński T., Moralność publiczna i jej wpływ na funkcjonowanie sfery publicznej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej” 2017/74
Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2020
Greßler M., Moralność publiczna jako wyznacznik treści pojęcia wolność gospodarcza, „Prawo Kanoniczne” 2015/2
Myczkowski Z., Park kulturowy jako forma obszarowej ochrony zabytków, „Ochrona Zabytków” 2007/2
Stanik-Filipowska K., Ochrona krajobrazu kulturowego na gruncie polskiego prawa ochrony zabytków, „Studia Iuridica Lublinensia” 2008/11
Strzelecki M., Klauzula generalna nieuczciwej praktyki rynkowej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018/11 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, red. M. Cherka, LEX 2010

dr Marcin Rulka
jest wykładowcą w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2617-2148

W sprawie dopuszczalności ponownego poddania pod głosowanie projektu uchwały tej samej treści. Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 10 grudnia 2020 r. (II SA/Sz 885/20)

Glosowany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 12.10.2020 r., II SA/Sz 885/20, dotyczy dopuszczalności kilkukrotnego głosowania organu stanowiącego gminy nad projektem uchwały w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej. Z wyroku wynika, że w analizowanej sytuacji doszło do istotnego naruszenia trybu podejmowania aktu prawnego – powtórnego procedowania projektu uchwały, co do którego radni wyrazili już swoje stanowisko w sprawie w drodze głosowania, co skutkuje jej nieważnością. Powyższa teza wynika z tego, że takiego trybu procedowania nie przewidują przepisy prawa, jego zastosowanie narusza zaś prawo każdego z radnych do wyrażania własnego zdania i woli oraz przekonań co do słuszności głosowania materii, a w konsekwencji niejako zmusza radnych do zmiany ich świadomego stanowiska wyrażonego w pierwotnym głosowaniu.

Słowa kluczowe: demokracja, głosowanie, mandat radnego

Dr Marcin Rulka
is a lecturer at the College of Management Staff in Konin, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2617-2148

The admissibility to put a draft resolution of the same wording to a vote once again – critical commentary on the ruling of the Voivodship Administrative 
Court in Szczecin of 10 December 2020 (II SA/Sz 885/20)

This judgment of the Voivodship Administrative Court in Szczecin of 12 October 2020, II SA/Sz885/20, applies to the admissibility to put a draft resolution on the expiry of a councillor’s man-date to the vote by a municipal decision-making body multiple times. It arises from the judgment that, in the situation in question, there was a material breach of the procedure for adopting an act of law – repeated processing of a draft resolution with respect to which councillors had already expressed their position on the matter, which results in its invalidity. This thesis arises from the fact that such a procedure of processing a draft resolution of specific wording is not provided for by the provisions of the law, while its application breaches the right of each councillor to express his or her own opinion, intention and convictions as to the appropriateness of voting on the matter, and consequently, in a way, forces councillors to change their conscious position expressed in the original vote.

Keywords:
democracy, voting, a councillor’s mandate

Bibliografia / References

Kowalska P., Udział radnego w głosowani a jego interes prawny, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2019/2
Rzetecka-Gil A., Interes prawny radnego jako przesłanka wyłączająca jego udział w głosowaniu, „Przegląd Prawa Publicznego” 2009/1
Rulka M., Glosa do wyroku WSA w Poznaniu z 11.06.2013 r., II SA/Po 341/13, „Samorząd Terytorialny” 2015/6
Rulka M., W sprawie dopuszczalności przyznania przewodniczącemu komisji powiatowej prawa do decydującego głosu w sytuacji „remisu”. Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 27 czerwca 2019 r. (III SA/Kr 66/19), „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” 2020/4

dr hab. Tomasz Wołowiec
jest dyrektorem instytutu administracji Publicznej i biznesu w wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-7688-4231

Wyręczenie płatnika w płatności podatku a wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 kwietnia 2021 r. (II FSK 3515/18)

Zachowanie płatnika polegające na wyręczaniu się w czynnościach zapłaty podatku inną osobą jest jedynie działaniem faktycznym, a żadna norma prawa podatkowego działania takiego nie zabrania. Jeśli zatem płatnik powiadomi pisemnie naczelnika właściwego urzędu skarbowego o powierzeniu środków pieniężnych usługodawcy, to wykluczona będzie niepewność co do pochodzenia wpłacanych środków i identyfikacji zobowiązania płatnika. Zatem nie jest płaceniem za podatnika uiszczanie podatku ze środków podatnika przez osobę przez niego upoważnioną do zapłacenia podatku, gdyż w takim przypadku osoba taka działa w imieniu i na rzez podatnika, a dokonana przez niego czynność techniczna skutkuje wygaśnięciem zobowiązania podatnika.

Słowa kluczowe: podatnik, płatnik, zobowiązanie podatkowe, zapłata podatku, Ordynacja podatkowa

Dr Hab. Tomasz Wołowiec

is a director of the Institute of Public Administration, Business and Management at the University of Economics and Innovation in Lublin, Poland. ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-7688-4231

Payment of tax for a remitter and extinguishing a tax liability – approving commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 14 April 2021, II FSK 3515/18


The remitter’s conduct of entrusting another person with the payment of tax is merely a factual action, while no provision of tax law prohibits such action. Therefore, if the remitter informs the head of the competent tax office in writing of the entrustment of funds to a service provider, uncertainty as to the origin of the funds paid and the identification of the remitter’s liability will be ruled out. Consequently, the payment of tax using the taxpayer’s funds by a person authorized by the taxpayer to pay the tax is not an act of making payment for the taxpayer, because, in such a case, this person is acting for and on behalf of the taxpayer, while the technical act he performs has the effect of extinguishing the taxpayer’s liability.

Keywords: taxpayer, remitter, tax liability, payment of tax, Tax Code.

Bibliografia / References
Etel L., Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, LEX 2021
Wołowiec T., Glosa do wyroku NSA z dnia 8 kwietnia 2016, sygn. akt II FSK 79/16 w sprawie możliwości zaliczenia nadpłaty powstałej w podatku od nieruchomości na poczet zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także opłaty eksploatacyjnej, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2016/6
Wołowiec T., Bogacki S., Opodatkowanie dochodów osobistych a zasada sprawiedliwości opodatkowania, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2020/17(10), t. XV
Wołowiec T., Bogacki S., The development and types of the income tax, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” 2021/14, no. 2

Brak podstaw do odmowy ustalenia warunków zabudowy z powodu konieczności przebudowy układu komunikacyjnego dróg publicznych
(komentarz: Magdalena Raguszewska) 
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 1 września 2022 r. (SKO 4122/153/22) 

Dwie możliwe wykładnie § 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – dyrektywa preferencji (art. 7a k.p.a.) (komentarz: Magdalena Raguszewska) 
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 28 lipca 2022 r. (SKO 4103/26/22) 

Niewykonalność decyzji o uchyleniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości w przypadku zbycia na rzecz osoby trzeciej jednej z nowo powstałych działek (art. 156 § 1 pkt 5 k.p.a.) (omówienie: Magdalena Raguszewska) 
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 5 września 2022 r. (SKO 4116/18/22) 

Ustalenie warunków zabudowy – bezprzedmiotowość sprawy administracyjnej w sytuacji, gdy przyszła decyzja podlegałaby wygaszeniu na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (omówienie: Magdalena Raguszewska) 
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 11 sierpnia 2022 r. (SKO 4122/143/22) 

Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia – zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – spalarnia odpadów niebezpiecznych, w której będzie następować odzysk energii (omówienie: Magdalena Raguszewska) 
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 4 lipca 2022 r. (SKO 4136/14/22) 

Warunki wydania pozytywnej decyzji o odstrzale redukcyjnym zwierzyny (omówienie: Patryk M. Szostak) 
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z 26 sierpnia 2022 r. (SKO.4172.1299.2022) 

Zakres przedmiotowy uchwały rady gminy w sprawie określenia wzorów o dodatek mieszkaniowy i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
(omówienie: Tomasz Judecki) 
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 13 stycznia 2022 r. (III SA/Gl 1030/21) 

Obowiązek określenia w statucie biblioteki źródeł finansowania w sposób konkretny (omówienie: Tomasz Judecki) 
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 30 marca 2022 r. (II SA/Gl 19/22) 

Niedopuszczalność nakładania przez radę gminy opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej (komentarz: Tomasz Judecki) 
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 30 marca 2022 r. (III SA/Po 1608/21) 

Zmiany w budżecie (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) 
Uchwała nr 25/68/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 3 sierpnia 2022 r. 
Uchwała nr 30/77/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 28 września 2022 r. 
Uchwała nr 26/70/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 10 sierpnia 2022 r. 
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 czerwca 2021 r. (I GSK 1637/20) 
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 listopada 2021 r. (I GSK 739/21) 

Absolutorium komunalne (omówienie: Justyna Przedańska) 
Uchwała nr 15/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 27 lipca 2022 r. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(komentarz: Justyna Przedańska) 
Uchwała nr 21/55/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 29 czerwca 2022 r

Lack of grounds for refusing to issue planning permission because of the need to rebuild the public road system
(overview: Magdalena Raguszewska)
Decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 1 September 2022 (SKO 4122/153/22) 

Two possible interpretations of § 3, item 1 of the regulation on the detailed requirements for collecting municipal waste from property owners – preference directive (Article 7a of the Administrative Procedures Code)
(overview: Magdalena Raguszewska) 
Decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 28 July 2022 (SKO 4103/26/22) 

Unenforceability of the decision to revoke the decision approving the division of real property in the case of a sale of one of the newly established plots of land to a third party (Article 156 § 1, item 5 of the Administrative Procedures Code) (overview: Magdalena Raguszewska) 
Decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 5 September 2022 (SKO 4116/18/22) 

Specification of planning permission – pointlessness of an administrative matter in a situation where a future decision would be subject to extinguishment under Article 65, para. 1, item 1 of the Act on planning and spatial development (overview: Magdalena Raguszewska) 
Decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 11 August 2022 (SKO 4122/143/22) 

Environmental conditions for the implementation of a project – compliance of the location of a project with the land use plan – a hazardous waste incineration plant where energy recovery will take place (overview: Magdalena Raguszewska) 
Decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 4 July 2022 (SKO 4136/14/22) 

Conditions for issuing a positive decision on the hunting of animals to reduce their population (overview: Patryk M. Szostak) 
Decision of the Self-Government Board of Appeal in Koszalin of 26 August 2022 (SKO.4172.1299.2022) 

Substantive scope of a resolution of the municipal council on the establishment of formulas for the housing allowance and the declaration on household income (overview: Tomasz Judecki) 
Ruling of the Voivodship Administrative Court in Gliwice of 13 January 2022 (III SA/Gl 1030/21) 

Obligation to specifically present sources of financing in library statutes (overview: Tomasz Judecki) 
Ruling of the Voivodship Administrative Court in Gliwice of 30 March 2022 (II SA/Gl 19/22) 

Inadmissibility of the imposition of charges for discharging rainwater and meltwater into the rainwater drainage system by the municipal council (overview: Tomasz Judecki) 
Ruling of the Voivodship Administrative Court in Poznań of 30 March 2022 (III SA/Po 1608/21) 

Changes in the budget (overview: Ryszard P. Krawczyk) 
Resolution no. 25/68/2022 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 3 August 2022 
Resolution no. 30/77/2022 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 28 September 2022 
Resolution no. 26/70/2022 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 10 August 2022 
Ruling of the Supreme Administrative Court of 9 June 2021 (I GSK 1637/20) 
Ruling of the Supreme Administrative Court of 9 November 2021 (I GSK 739/21) 

Municipal vote of approval (overview: Justyna Przedańska) 
Resolution no. 15/2022 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Kielce of 27 July 2022 

Fee for municipal waste management (overview: Justyna Przedańska)
Resolution no. 21/55/2022 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 29 June 2022

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top