Księgowość i podatki13 września, 2016

Obowiązkowa inwentaryzacja

Każda publiczna placówka oświatowa jako jednostka budżetowa jest zobligowana do przeprowadzania corocznego spisu majątku na dzień 31 grudnia. Jakie w związku z tym obowiązki ma dyrektor szkoły oraz jej pracownicy?

Obowiązek okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów wynika z art. 26 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). Oprócz podstawowego celu inwentaryzacji, jakim jest konfrontacja zgodności stanu faktycznego z danymi zawartymi w księgach rachunkowych, istotne jest również rozliczenie osób, którym powierzone zostały poszczególne elementy mienia placówki, a także ocena systemu zabezpieczenia tegoż mienia przez zniszczeniem.

Zadania komisji

Spisu z natury dokonuje komisja inwentaryzacyjna. Jej powołanie należy do obowiązku dyrektora placówki jako osoby odpowiedzialnej za terminowy i prawidłowy przebieg całego procesu. W skład komisji, która wykonuje swoje czynności zgodnie z obowiązującą w szkole instrukcją inwentaryzacyjną, powinny wchodzić co najmniej 2-3 osoby zaznajomione z zasadami inwentaryzacji oraz stanem materialnym szkoły. Członkiem i przewodniczącym komisji inwentaryzacyjnej może być każdy pracownik placówki oprócz głównego księgowego oraz osoby, której powierzono odpowiedzialność za spisywane składniki majątku.

Do obowiązków komisji inwentaryzacyjnej należy:

 • ustalenie harmonogramu i zakresu spisu z natury;
 • powołanie zespołów spisowych;
 • dokonanie podziału terenu jednostki na poszczególne rejony spisowe;
 • rzetelny spis z natury wszystkich składników majątkowych poprzez liczenie, ważenie, dokonanie pomiarów i obliczeń;
 • prawidłowe i czytelne wypełnienie arkuszy spisowych;
 • ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych;
 • dokonanie oceny przydatności posiadanych środków rzeczowych oraz prawidłowości ich przechowywania;
 • rozliczenie się z pobranych druków arkuszy spisowych, które są drukami ścisłego zarachowania.

Pomocna technika

Inwentaryzacja pozwala uporządkować majątek szkoły i właściwie nim zarządzać, często też wskazuje miejsce nadużyć i złego gospodarowania. Jednak samodzielnie przeprowadzana jest zadaniem wielogodzinnym i żmudnym, które wymaga od zaangażowanych w nie osób wysokiej precyzji oraz skrupulatności. Dlatego optymalnym rozwiązaniem dla każdej placówki staje się zaimplementowanie aktywnie wspierającego ten proces systemu Progman Majątek Web. To kompleksowe rozwiązanie on-line dla placówek poszukujących efektywnego i skutecznego narzędzia wspomagającego:

 • zarządzanie majątkiem,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,
 • realizację inwentaryzacji.

System Progman Majątek Web w przejrzysty sposób wspiera proces inwentaryzacji na wszystkich jego etapach. Zdecydowanie redukuje czas pracy komisji inwentaryzacyjnej oraz eliminuje pomyłki, jakie mogłyby być popełnione w przypadku ręcznego wykonywania tych czynności. Automatyczne rozliczenie inwentaryzacji stanowi zdecydowanie ułatwienie dla księgowości. Niewątpliwym atutem spisu przeprowadzanego z pomocą systemu Progman Majątek Web jest możliwość użycia do tego celu sprzętu wspierającego proces inwentaryzacji, kompatybilnego z programem. Dzięki drukarce generującej kody kreskowe oraz przenośnemu kolektorowi danych (służącemu do sczytywania kodów), przeprowadzenie inwentaryzacji w szkole staje się łatwe i szybkie.

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top