Prawo11 października, 2023

Nowa forma wsparcia szkół - Agnieszka Pietryka

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą zaistniały w środowisku przedszkoli i szkół ogólnodostępnych jako inicjatorzy zmiany w obszarze kształcenia wszystkich dzieci. Działanie polega na wspieraniu nauczycieli w pracy z grupą zróżnicowaną, a w szerszym ujęciu konsolidacji środowiska na rzecz budowania inkluzyjnego społeczeństwa. Artykuł przedstawia teoretyczne założenia modelu SCWEW i efekty pilotażowego wdrożenia.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2023/9

W swoich teoretycznych założeniach model SCWEW sprecyzował ramy funkcjonowania w odniesieniu do struktury, zadań, form wsparcia, współpracy w środowisku. Nadrzędnym celem centrum pozostało budowanie optymalnego wsparcia środowiska szkolnego i społeczności lokalnej. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą to specjalistyczny zespół działający w przedszkolu specjalnym, szkole specjalnej lub placówce specjalnej prowadzącej działalność edukacyjną i korzystający z jej zasobów kadrowych oraz merytorycznych, a także zasobów zewnętrznych innych podmiotów.

Oparcie działalności SCWEW na kadrze szkolnictwa specjalnego wynikało z założenia, że wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami umożliwiało realizację wsparcia w przedszkolach/szkołach adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb odbiorców. Istotna była także prowadzona przez placówki specjalne działalność dydaktyczna, ponieważ gwarantowała stałe doskonalenia kadr w obszarze bezpośredniej pracy z dziećmi. Dzięki temu SCWEW mogło być inicjatorem procesowej zmiany w przedszkolach/szkołach, ale też pomostem do współpracy pomiędzy kadrą szkolnictwa specjalnego i ogólnodostępnego.

Efektem przeprowadzonego konkursu było wyłonienie 23 centrów w 13 województwach, które swoim wsparciem objęty 160 przedszkoli i szkół, ok. 500 nauczycieli, blisko 60 tys. dzieci i uczniów (mapa rozmieszczenia centrów dostępna jest na stronie www.ore.edu.pl/2022/01/realizowane-granty-czyli-23-scwew-obecne-w-systemie-edukacji). Oparcie działań SCWEW na współpracy z organami prowadzącymi było kluczowe dla powodzenia tego przedsięwzięcia, ponieważ to one kształtują lokalną politykę oświatową. Przystępując do pilotażowego wdrożenia, organy prowadzące mogły uwzględnić funkcjonowanie centrów w strategiach rozwoju lokalnego w obszarze edukacji na kolejne lata.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top