Prawo05 kwietnia, 2024

Motywacja do bycia dyrektorem - Małgorzata Nowak

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju placówki oraz uzasadnienie przystąpienia do konkursu na dyrektora to formalne dokumenty wymagane w procedurze konkursowej. Uzasadnienie zawiera argumenty i wartości stojące za decyzją ubiegania się o stanowisko. W artykule przedstawiam wypowiedzi nauczycieli – słuchaczy studiów z zarządzania oświatą – na temat ich zawodowej i prywatnej motywacji do bycia dyrektorem.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2024/4

Realizację planu zostania dyrektorem placówki oświatowej warto rozpocząć od analizy przepisów prawnych, czyli zapoznania się z dwoma aktami wykonawczymi do art. 62 i 63 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.). Pierwszy dokument to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2023 r. poz. 2578), zgodnie z którym kandydat musi mieć:
- stopień awansu nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
- wykształcenie i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie placówki,
- studia lub kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą,
- co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku nauczyciela,
- co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy,
- warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
- pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.

Jeśli nasz dorobek i sytuacja zawodowa są zgodne ze wszystkimi warunkami, możemy rozpocząć formalne przygotowania do procedury konkursowej, posiłkując się rozporządzeniem MEN z 11.08.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 poz. 1428). Wśród wielu dokumentów wymaganych od kandydata na pierwszym miejscu wymieniono uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top