Prawo28 grudnia, 2020

LEX Komentarze - nowości w aktualizacji grudzień 2020

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu w aktualizacji grudzień/2020. Jednocześnie informujemy, że komplet komentarzy wydawanych przez Wolters Kluwer dostępny jest jedynie w modułach tematycznych LEX Komentarze.

P. Feliga (red.), Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz, wyd. III, WKP 2020

Publikacja stanowi kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych napisane przez praktyków z doświadczeniem orzeczniczym w rozstrzyganiu o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Autorzy w sposób przystępny i wszechstronny przedstawili rozwiązania problemów związanych z interpretacją przepisów komentowanej ustawy, które wywołują wiele wątpliwości i rozbieżności w praktyce stosowania prawa.

Komentarz zawiera omówienie najnowszych zmian do komentowanej ustawy, wynikających m.in. z:

• ustawy z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, dotyczącej wprowadzenia opłaty stałej od wniosku o wpis służebności na rzecz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego;

• ustawy z 11.09.2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych, dotyczącej zmniejszenia wysokości opłaty stałej od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej;

• ustawy 30.04.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, dotyczącej zwolnienia z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie.

W publikacji znajduje się również szerokie odniesienie do piśmiennictwa (komentarzy, monografii, artykułów, glos i innych opracowań) oraz judykatury Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, licznych publikowanych oraz niepublikowanych orzeczeń sądów powszechnych, a także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

I. Sierpowska, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, wyd. V, WKP 2020

Komentarz stanowi kompleksowe i dogłębne spojrzenie na prawo pomocy społecznej. Analizę przepisów ustawy o pomocy społecznej uzupełniono najnowszym orzecznictwem, poglądami doktryny oraz obszerną bibliografią, umożliwiającą dotarcie do fachowych publikacji, nie tylko z zakresu nauk prawnych, ale i socjologicznych, pedagogicznych i politycznych zajmujących się tematyką pomocy społecznej. W komentarzu zaprezentowano także konkretne problemy, które pojawiały się w działalności organów pomocy społecznej wraz propozycją ich rozwiązań.

W komentarzu omówiono m.in.:

• obszerną nowelizację ustawy dotyczącą zmian w zakresie ustalania opłat za pobyt w domu pomocy społecznej i zwalniania z tych opłat,

• możliwość wprowadzania ograniczeń przemieszczania się mieszkańców domów pomocy społecznej i placówek całodobowej opieki dla osób przewlekle chorych, w podeszłym wieku i niepełnosprawnych,

• wpływ ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych na ustawę o pomocy społecznej, w tym pozycję prawną dyrektora centrum, konieczność odbycia specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej oraz regulację dotyczącą wydawania przez dyrektora decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej,

• zmiany odnoszące się do mieszkań chronionych ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanego przeznaczenia mieszkań wpieranych i treningowych,

• sytuację osób całkowicie ubezwłasnowolnionych umieszczanych w domach pomocy społecznej i placówkach całodobowej opieki dla osób przewlekle chorych, w podeszłym wieku i niepełnosprawnych,

• zmiany w zakresie ochrony danych osobowych,

• nową regulację dotyczącą zwrotu z rachunków płatniczych kwot świadczeń pomocy społecznej przekazanych po śmierci osoby uprawnionej.

Ponadto z przyjemnością informujemy, że w bieżącej aktualizacji dołączyliśmy do programu następujące komentarze:
1. Feliga P. (red.), Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz, wyd. III, WKP 2020
2. Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020
3. Sierpowska I., Pomoc społeczna. Komentarz, wyd. V, WKP 2020
4. Wróbel A., Jaśkowska M., Wilbrandt-Gotowicz M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top