Prawo07 lutego, 2024

Koleżeńska ocena uczniów - Emilia Wojdyła

Ocena w szkole to w różny sposób uzyskana informacja zwrotna (IZ) na temat poziomu osiągnięcia wymagań zawartych w podstawie programowej i realizowanym programie nauczania, postępów edukacyjnych ucznia czy jego zachowania.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2024/2

Do udzielania informacji zobowiązują nas przepisy prawa, wskazując w § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22.02.2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 2572), że ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

Informacja zwrotna nie zawsze jednak musi pochodzić od nauczyciela (Sterna, 2016, s. 131) czy dyrektora szkoły. Może jej udzielić koleżanka/kolega z ławki lub klasy bądź grupa uczniów – w zależności od przyjętego sposobu działania. Będzie to wówczas ocena koleżeńska. Na pierwszy rzut oka nie kojarzy się ona z prawem regulującym ocenianie uczniów, mimo że takie zapisy znalazły prawne umocowanie. Oto bowiem w odniesieniu do oceniania zachowania przepisy jednoznacznie wskazują na koleżeński udział pozostałych uczniów z klasy – w myśl art. 44h. 1 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top