Prawo05 czerwca, 2018

Finanse Komunalne 6/2018

prof. dr hab. Adam Czudec
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Katedra Polityki Gospodarczej

Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej przez samorządy gmin a problem spójności wewnątrzregionalnej

Jednostki samorządu terytorialnego należą do głównych beneficjentów funduszy Unii Europejskiej w Polsce. Fundusze te służą finansowaniu wielu różnych zadań należących do samorządów, w tym zwłaszcza o charakterze interwencyjnym. Jednocześnie fundusze Unii Europejskiej mają przyczyniać się do poprawy spójności międzyregionalnej i wewnątrzregionalnej w państwach członkowskich Wspólnoty. Powstaje na tym tle pytanie o efekty wykorzystania funduszy przez samorządy gmin, które są w największym stopniu odpowiedzialne za rozwój na poziomie lokalnym, w tym także za zmniejszanie dysproporcji rozwojowych między lokalnymi społecznościami w regionach. Jako główny cel badań przyjęto próbę oceny efektów wykorzystania funduszy europejskich przez samorządy gmin w województwie podkarpackim, które charakteryzuje się niskim poziomem rozwoju gospodarczego i społecznego (na tle innych regionów w Polsce), a ponadto widoczne są tu duże wewnątrzregionalne różnice poziomu rozwoju. Stwierdzono m.in. większe wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej przez samorządy miast, co nie sprzyja poprawie spójności wewnątrzregionalnej, zwłaszcza w relacji do peryferyjnie położonych gmin wiejskich. Istotnym problemem jest ponadto duży odsetek gmin, które charakteryzują się utrzymującym się od dłuższego czasu procesem zmniejszania się liczby mieszkańców. Jest to czynnik, który w istotny sposób osłabia możliwości rozwojowe tych gmin i pogłębia skalę dysproporcji wewnątrzregionalnych.

Słowa kluczowe:
samorząd gminy, fundusze Unii Europejskiej, spójność wewnątrzregionalna

The use of EU funds by municipal governments and the problem of intra-regional cohesion

Local authority units are among the main beneficiaries of EU funds in Poland. These funds are used to finance various local authority tasks, especially those of an intervention nature. At the same time, the objective of EU funds is to contribute to improving interregional and intra-regional cohesion in the Member States of the Community. The question arises from this about the effects of the use of funds by municipal authorities, which are responsible for development at local level to the greatest extent, including reducing development disparities between local communities in the regions. The attempt to assess the effects of the use of European funds by municipal authorities in the Podkarpackie Voivodship was accepted as the main objective of the study. This voivodship has a low level of economic and social development (compared to other regions in Poland) and furthermore, large intraregional differences are visible there in the level of development. A greater use of EU funds by city authorities, among others, was found, which is not conducive to improving intraregional cohesion, especially in comparison with the peripheral rural municipalities. Furthermore, a major problem is that a large percentage of municipalities have been experiencing a long-term decline in the number of inhabitants. This is a factor that materially weakens the development opportunities of these municipalities and increases the scale of intra-regional disparities.

Keywords:
municipal authority, EU funds, intra-regional cohesion

 • Bibliografia:
  Błachut B., Cierpiał-Wolan M., Czudec A., Ślusarz G., Obszary transgraniczne Polski Słowacji i Ukrainy – czynniki progresji i peryferyzacji, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2015
 • Dylewski M., Zadłużenie JST – problemy nowej perspektywy finansowej UE, „Studia Ekonomiczne” 2014/198.
 • Fundusze europejskie dla jednostek samorządu terytorialnego, www.funduszeeuropejskie.gov.pl (dostęp: 28.02.2018 r.).
 • Hamryszczak A., Konieczność efektywnego zainwestowania przez jednostki samorządu terytorialnego funduszy UE w perspektywie finansowej 2014–2020 [w:] Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwości wynikające z perspektywy finansowej 2014–2020, Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2016
 • Jastrzębska M., Uwarunkowania pomiaru efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016/6
 • Owsiak K., Problem efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego [w:] Finanse publiczne, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014/346
 • Poniatowicz M., Uwarunkowania aktywności inwestycyjnej samorządu terytorialnego w Polsce w nowej perspektywie finansowej UE 2014–2020, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług” 2014/115
 • Priorytety na lata 2014–2020, Polityka regionalna, InfoRegio (data dostępu: 28.02.2018 r.).
 • Saar M.A., Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości?, Warszawa 2011
 • Skica T., Bem A., Rola samorządu terytorialnego w procesach stymulowania przedsiębiorczości, „Studia Regionalne i Lokalne” 2014/1
 • Słomińska B., Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, „Samorząd Terytorialny” 2007/3
 • Szlachta J., Zaleski J., Kierunki polityki regionalnej w Polsce do 2020, „Gospodarka Narodowa” 2010/10
 • Wołowiec T., Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez gminy, „Studia Regionalne i Lokalne” 2005/1

dr Paweł Galiński

jest adiunktem w Katedrze Bankowości i Finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Uwarunkowania oceny zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego

W artykule scharakteryzowano uwarunkowania oceny zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego. Omówiono jej istotę, różnorodne sposoby definiowana oraz wskazano na zbliżony charakter do analizy wiarygodności kredytowej. Przedstawiono obszary tego typu analizy oraz ich znaczenie, głównie w kontekście doświadczeń agencji ratingowych. W konsekwencji scharakteryzowano kształtowanie się głównych wskaźników oceny zdolności kredytowej JST w Polsce w latach 2014–2016 w obszarze sytuacji finansowej ich budżetów oraz znaczenia i struktury występującego tam długu. Stanowią one bowiem podstawę w przeprowadzaniu tego typu ocen.

Słowa kluczowe:
zdolność kredytowa, ocena, finanse, jednostka samorządu terytorialnego

Conditions for assessing the creditworthiness of local authority units

The article describes the conditions for assessing the creditworthiness of local authority units. It discusses its essence, defines various methods and suggests an approximate nature of creditworthiness for analysis. Areas of this type of analysis and their significance have been presented, mainly in the context of the experience of the rating agencies. Consequently, the development of the main indicators for assessing LAU creditworthiness in Poland in 2014–2016 has been described with regard to the financial situation of their budgets and the significance and structure of the debt appearing there. This is because they constitute the basis for conducting assessments of this type.

Keywords:
creditworthiness, assessment, finance, local authority unit

Bibliografia:

 • Czempas J., Kobiński T., Marcinek K., Rating jako narzędzie oceny wiarygodności kredytowej inwestora samorządowego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014/177.
 • Długoterminowe planowanie, „Wspólnota” 2017/23.
 • International Local and Regional Governments Rating Criteria Outside the United States. Master Criteria, Fitch Ratings, 18.04.2016 r.
 • Jastrzębska M., Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2009.
 • Juszczyńska T., Majdrowicz-Dmitrzak M., Zdolność kredytowa gmin w opiniach regionalnych izb obrachunkowych, „Finanse Komunalne” 1997/6.
 • Kata R., Ryzyko finansowe w kontekście zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2015/4.
 • Korzeniowska A., Postrzeganie zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim przez banki oraz władze samorządowe [w:] red. J. Węcławski, M. Kicia, Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim, Lublin 2007.
 • Local Government Rating Methodology, ARC Ratings, 7.03.2017 r.
 • Methodology For Rating International Local And Regional Governments, Standard & Poors, 20.09.2010 r.
 • Metodologia oceny kredytowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Polski Instytut Credit Management, Kraków, sierpień 2015.
 • Misterek W., Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008.
 • Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Łódź 2016.
 • Ofiarski Z., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Peterson G.E., Measuring Local Government Credit Risk and Improving Creditworthiness, Washington 1998.
 • Rating Methodology: Regional and Local Governments, Moody’s Investors Service, 16.01.2018 r.
 • Rating kredytowy JST. Miasto Gdynia – rating A-, perspektywa stabilna, INC Rating, 8.09.2017 r.
 • Stangret-Smoczyńska A., Zdolność kredytowa w ujęciu prawa polskiego, Warszawa 2016.
 • Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2017.
 • Swianiewicz P., Łukomska J., Zdolność kredytowa samorządów, „Wspólnota” 2017/23.
 • Wiatr M.S., Ryzyko kredytowe [w:] Współczesny bank, red. W.L. Jaworski, Warszawa 2001.
 • Wiśniewski M., Ocena zdolności kredytowej gminy, Warszawa 2011.
 • Wiśniewski M., Ocena zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Studia BAS” 2011/4.
 • Wyrobek J., Sekurytyzacja aktywów przez banki [w:] Bank na rynku finansowym: Problemy skali, efektywności i nadzoru, red. E. Miklaszewska, Warszawa 2010.
 • Zdebel M., Prawno-finansowe ograniczenia w dostępie do kredytów bankowych jako metoda racjonalizacji finansów jednostek samorządu terytorialnego [w:] red. J. Szołno-Koguc, A. Pomorska, Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Warszawa 2011.
 • Zioło M., Metodyka oceny zdolności kredytowej gminy i jej determinanty, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia” 2012/46/3.

Elwira Stupienko
jest dyrektorem Wydziału Finansów I Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, doktorantką w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych jako publicznoprawne, niepodatkowe należności budżetowe

Sprawy regulowania należności pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w ramach sektora finansów publicznych (do których zalicza się zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i reprezentujące Skarb Państwa organy administracji rządowej), w tym sprawy przekazywania dochodów, podobnie zresztą jak sprawy związane z dotacjami, traktuje się jako wewnętrzne transfery budżetowe, w ramach jednego sektora finansów publicznych. Powoduje to określone konsekwencje w zakresie obowiązku stosowania odpowiednich przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o finansach publicznych, Ordynacji podatkowej, a może też powodować pewne ograniczenia co do możliwości zastosowania we wzajemnych relacjach pomiędzy tymi podmiotami określonych instytucji prawa cywilnego, pomimo posiadanej przez jednostki samorządu terytorialnego osobowości prawnej i przyznanej jej ochronie prawnej, poprzez możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Artykuł porusza problematykę terminowego regulowania przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych, z uwzględnieniem przysługującej im części w tych dochodach.

Słowa kluczowe:
dochód, budżet, niepodatkowa należność budżetowa, charakter publicznoprawny, nadpłata

Income related to delegated tasks as public law, non-tax budget receivables

The settlement of receivables between the entities operating within the public finance sector (which include both local authority units and bodies of government administration representing the State Treasury), including transfers of income, after all, just like matters related to grants, are treated as internal budget transfers within a single public finance sector. This has specific consequences regarding the obligation to apply the respective provisions of the law, especially including the Public Finance Act and the Tax Code, and can result in certain restrictions as to the possibility of applying specific civil law institutions in the mutual relations between those entities, despite the local authority unit having legal personality and the legal protection granted to it through the ability to assert claims in court. The paper addresses the problem of local authorities punctually settling budget income related to the fulfilment of delegated tasks, taking into account their share of this income.

Keywords:
income, budget, non-taxable budget receivable, public law nature, overpayment

Bibliografia: 

 • Bończak-Kucharczyk E., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2018
 • Kosikowski (red.) C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2006
 • Ruśkowski E., Salachna J.M., Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2013
 • Salachna J.M., Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a legalne pojęcieśrodków publicznych – wybrane aspekty, „Finanse Komunalne” 2005/6
 • Trykozko R., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2010

prof. dr hab. Leonard Etel

jest kierownikiem Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Uproszczenie procedur realizowanych przez gminne organy podatkowe

Artykuł zawiera propozycje uproszczenia nadmiernie skomplikowanych, a przez to kosztownych procedur związanych z realizacją podatków samorządowych. Konieczne zmiany idące w tym kierunku powinny być wprowadzone w formie m.in.: uproszczonego postępowania podatkowego, rezygnacji z dochodzenia bagatelnych kwot podatków, ułatwienia we wprowadzaniu zmian w decyzjach podatkowych, modyfikacji zasad udzielania ulg w zapłacie podatków, unowocześnienie procedur komunikowania się z podatnikiem oraz uproszczenia możliwości płacenia podatku za podatnika przez inne podmioty. Wprowadzenie postulowanych zmian na pewno przyczyni się do usprawnienia procesu wymierzania i pobierania podatków samorządowych.

Słowa kluczowe:
procedury podatkowe, podatki samorządowe gminne organy podatkowe

Simplification of procedures conducted by the municipal tax authorities

The paper contains proposals for simplifying overly complex and therefore expensive procedures related to the implementation of local authority taxes. Necessary changes to this effect should be introduced, among other things, in the form of simplified tax proceedings, withdrawal from claiming trivial amounts of tax, simplifications in the introduction of tax decisions, modification of the rules for granting relief in the payment of taxes, modernization of procedures for communicating with the taxpayer and simplification of the payment of tax for the taxpayer by other entities. The introduction of the proposed amendments would almost certainly contribute to streamlining the process of administering and collecting local authority taxes. 

Keywords:
tax proceedings, local authority taxes, municipal tax authorities

Bibliografia:

 • Dowgier R., Ordynacja podatkowa w praktyce gminnych organów podatkowych – stan obecny i kierunki zmian, Warszawa 2014
 • Etel L. i in., Ordynacja podatkowa. Kierunkowe założenia nowej regulacji, Białystok 2015
 • Etel L. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017
 • Kmieciak Z., Koncepcja trybu uproszczonego w postępowaniu administracyjnym ogólnym, „Państwo i Prawo” 2014/8

 dr Łukasz Węgrzynowski

jest radcą prawnym.

Wypowiedzenie współwłaścicielom lokalu użytkowego (garaż wielostanowiskowy) opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

W artykule przedstawiono problematykę zasad wypowiadania współwłaścicielom opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego związanego z prawem własności lokalu użytkowego będącego garażem wielostanowiskowym. To zagadnienie ma istotne znaczenie praktyczne, a jednocześnie nie zostało szczegółowo uregulowane w przepisach prawa. Kluczowe staje się zatem rozstrzygnięcie, czy dopuszczalne jest tu stosowanie zasad wypowiadania opłaty rocznej współwłaścicielom lokali mieszkalnych. Łączy się to z koniecznością przeprowadzenia prawnej charakterystyki lokali użytkowych będących garażami wielostanowiskowymi.

Słowa kluczowe:
użytkowanie wieczyste, wypowiedzenie opłaty rocznej, współwłasność, miejsce postojowe

Notice of termination of the annual perpetual usufruct fee for the co-owners of utility premises (communal garage)

The article presents the issues related to the principles of giving notice of termination of the annual perpetual usufruct fee to co-owners in connection with their ownership right to utility premises, namely a communal garage. This issue is of major practical importance, but, at the same time, it has not been regulated in detail in the provisions of the law. Therefore, the decision on whether the application of the principles of terminating the annual fee for the co-owners of residential premises is admissible is of key importance. This is combined with the need to conduct a legal description of the utility premises which are communal garages.

Keywords:
perpetual usufruct, notice of termination of the annual fee, co-ownership, parking space

Bibliografia:

 • Bik M., Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Przejście sprawy z drogi administracyjnej na drogę sądową, „Przegląd Prawa Publicznego” 2013/9
 • Pietras R., Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa. Wybrane aspekty praktyczne, „Państwo i Prawo” 2016/7
 • Romańska M., Wybrane zagadnienia materialne i procesowe z problematyki opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu, „Samorząd Terytorialny” 2000/11

dr Magdalena Ajchel

jest adiunktem w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej Siedlcach

dr Władysław Grześkiewicz 

jest wykładowcą w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej Siedlcach

udział autorski: Grześkiewicz Władysław - 60%, Ajchel Magdalena - 40%

Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych gminy poprzez ustanowienie zastawu skarbowego

Zastaw skarbowy jest jedną z form zabezpieczenia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań podatkowych powstałych po doręczeniu decyzji wymiarowej oraz wszystkich zaległości podatkowych (bez względu na sposób powstania zobowiązania) i odsetek od tych zaległości. Zastaw skarbowy wpisuje się w tzw. optymalizację podatkową, czyli ewentualne zapobieżenie niewypłacalności przez wierzyciela na etapie egzekwowania zaległości podatkowych. Artykuł omawia instytucję zastawu skarbowego oraz procedurę jego ustanowienia na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych.

Słowa kluczowe: zastaw skarbowy, rzeczy ruchome oraz zbywalne prawa majątkowe, rejestr zastawów skarbowych, wpis zastawu skarbowego, wypis zastawu skarbowego

Securing the municipality’s tax liabilities by establishing a tax lien

A tax lien is one form of security used by local authority units for securing tax liabilities arising after an assessment decision is served, as well as all tax arrears (regardless of the manner in which the liability arises) and interest on these arrears. A tax lien is part of the so-called tax optimization, namely the possible prevention of insolvency by the creditor at the stage of enforcing the tax arrears. The article discusses the institution of the tax lien and the procedure for establishing it on chattels and transferrable property rights.

Keywords:
tax lien, chattels and transferrable property rights, register of tax liens, entry of a tax lien, extract of a tax lien

Bibliografia:

 • Adamiak B., J. Borkowski, M. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2012
 • Dowgier R., L. Etel, C. Kosikowski, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX/el. 2009
 • Gołaczyński J., Zastaw skarbowy na rzeczach ruchomych w prawie polskim, „Rejent” 2004/10, s. 146
 • Mojak J., D. Pelak, J.A. Siekulski, J. Widło, Umowa o ustanowieniu zastawu rejestrowego, Lublin 1998
 • Skorek B., Zastaw na akcji, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2001/11

Magdalena Taraszkiewicz

jest starszym wykładowcą na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, radcą prawnym, mediatorem w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Kary umowne w Prawie zamówień publicznych

Kary umowne nie zostały przez ustawodawcę uregulowane w przepisach Prawa zamówień publicznych. Prawodawca odsyła w tym zakresie do Kodeksu cywilnego, co świadczy o ich cywilistycznym charakterze, a co za tym idzie – dopuszcza swobodę stron umowy w zakresie ustalania ich wysokości. Prowadzi niejednokrotnie do uprzywilejowania pozycji zamawiającego względem wykonawcy, który – przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego – przyjmuje warunki określone przez zamawiającego.
Podstawowym celem stosowania przez zamawiających kar umownych w umowach w sprawie realizacji zamówienia publicznego jest ochrona interesu publicznego. Nie można jednak zapominać, że zamawiający nie może wykorzystywać w sposób bezwzględny swojej pozycji i nakładać na wykonawców kar będących w nieadekwatnej wysokości do wynagrodzenia głównego wykonawcy lub powstałej szkody.
Obowiązkiem zamawiającego jest więc miarkowanie wysokości kar umownych, aby w sposób rzeczywisty mogły spełniać swoje funkcje prewencyjne i motywacyjne.

Słowa kluczowe:
zamówienia publiczne, kary umowne, interes publiczny 

Contractual penalties in Public Procurement Law

Contractual penalties have not been regulated by the provisions of the Public Procurement Law. The law-makers refer in this respect to the Civil Code, which demonstrates their civil nature, and therefore – admits freedom of the parties to the contract to set their level. It frequently leads to privileging the contracting authority with respect to the contractor, who, when entering the public procurement proceedings, accepts the terms and conditions specified by the contracting authority.
The primary objective of the application by the contracting parties of contractual penalties in contracts for the implementation of a public contract is to protect the public interest. However, it must not be forgotten that the contracting authority cannot use its position ruthlessly and impose penalties on contractors at an inadequate level to the main contractor’s fee or the damage that arises.
Therefore, the contracting authority is required to moderate the level of contractual penalties do that they actually fulfil their preventive and motivational functions.

Keywords:
public procurement, contractual penalties, public interest 

Bibliografia

 • Drapała P. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań-część ogólna, red Łętowska E., Warszawa 2012
 • Ruszkiewicz B., komentarz do art. 473 k.c. [w:] Ciszewski J., Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2014
 • Wiśniewski T., komentarz do art. 483 k.c. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Zobowiązania. Część ogólna, red. Gudowski J., Warszawa 2018

dr Stefan Płażek

jest adiunktem w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokatem.

Problem dopuszczalności umów o dzieło w przypadku artystycznych wykonań. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2017 r., III UK 147/16 

Nie jest prawidłowe utożsamianie pojęcia dzieła w rozumieniu Kodeksu cywilnego z pojęciem utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Oryginalność twórcza jest atrybutem utworu, lecz nie każdego dzieła. Zasada numerus clausus  konstrukcji prawnych zarobkowych objętych obowiązkiem odprowadzenia składek pozostaje w mocy, nawet jeśli liczba tych konstrukcji ulega zwiększeniu.

Słowa kluczowe: 
dzieło, utwór, obowiązek ubezpieczenia społecznego, artystyczne wykonanie 

The problem of admissibility of specific task contracts (umów o dzieło) in the case of artistic performances. Commentary on the ruling of the Supreme Court of 2 June 2017, III UK 147/16 

It is incorrect to treat the concept of a work in the meaning of the Civil Code as being identical to the concept of a composition in the meaning of the Copyright Law. Creative originality is an attribute of a composition, but not every work. The principle of numerus clausus of legal structures of salaries encompassed by the obligation to pay contributions remains in force, even if the number of these structures increases.

Keywords: 
work, composition, social insurance obligation, artistic performance 

Bibliografia:
Łętowska E., Pocałunek Muzy i prawnicza postprawda, „Dziennik Gazeta Prawna” z 14.02.2017 r., nr 31


dr Mirosław Gdesz

jest sędzią sądu administracyjnego, członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Koncepcja bonusu deweloperskiego

W artykule przedstawiono koncepcję rozłożenia części kosztów urbanizacji poprzez mechanizm określony jako bonus deweloperski. Jego idea polega na możliwości zwiększenia wielkości zabudowy ponad parametry określone w planie czy decyzji lokalizacyjnej w zamian za zobowiązanie się inwestora do przekazania gminie określonej liczby mieszkań czy infrastruktury publicznej. Mechanizm ten mógłby zostać wykorzystany w celu powiększenia zasobu mieszkaniowego gminy i daje on szanse właściwe alokacji dóbr w ramach zagospodarowania przestrzeni urbanistycznej.

Słowa kluczowe: 
przysporzenie urbanistyczne, renta planistyczna, kontrybucja deweloperska 

Concept of the developer’s bonus

The article presents the concept of spreading some of the costs of urbanization through the mechanism referred to as the developer’s bonus. The idea is based on the possibility of increasing the size of the development in excess of the parameters set out in the plan or the location decision in exchange for obligating the investor to transfer a specific number of flats or public infrastructure to the municipality. This mechanism could be used to increase the municipality’s housing stock and it gives the opportunity to properly allocate goods within the urban space.

Keywords: 
urban augmentation, planning gain supplement, developer’s contribution 

Bibliografia: 

 • Alterman R, Land-Use Regulations and Property Values. The „Windfalls Capture” Idea Revisited [w:] The Oxford Handbook on Urban Economics and Planning, red. N. Brooks, K. Donanghy, G.-J. Knapp, Oxford University Press 2012
 • Gdesz M., Rozkładanie kosztów urbanizacji [w:] Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2012
 • Havel B., Unlock the lock-in! Balance of rights in relation to betterment and compensation in Poland, “Centre for Land Tenure Studies Working Paper” 2016/2
 • Izdebski H., Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni, Warszawa 2013
 • Markowski T. Teoria sprawiedliwości i interes publiczny jako podstawa budowania regulacyjnego systemu planowania przestrzennego, konceptualizacja problemu [w:] „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju” 2013/153.

Simplification of procedures conducted by the municipal tax authorities

The paper contains proposals for simplifying overly complex and therefore expensive procedures related to the implementation of local authority taxes. Necessary changes to this effect should be introduced, among other things, in the form of simplified tax proceedings, withdrawal from claiming trivial amounts of tax, simplifications in the introduction of tax decisions, modification of the rules for granting relief in the payment of taxes, modernization of procedures for communicating with the taxpayer and simplification of the payment of tax for the taxpayer by other entities. The introduction of the proposed amendments would almost certainly contribute to streamlining the process of administering and collecting local authority taxes. 

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top