Prawo09 maja, 2019

Finanse Komunalne 5/2019

Ocena sytuacji finansowej gmin Polski Wschodniej na tle kraju

dr Jolanta Zawora
adiunkt, Katedra Ekonomiki i Zarządzania, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski

Ocena sytuacji finansowej gmin Polski Wschodniej na tle kraju

Determinanty finansowe związane z sytuacją budżetową jednostek samorządu terytorialnego odgrywają istotną rolę wśród całokształtu czynników wpływających na stymulowanie rozwoju lokalnego. Finanse są kluczowym elementem funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz podstawowym wyznacznikiem realności założonych celów rozwojowych. Celem artykułu jest ocena sytuacji finansowej gmin Polski Wschodniej na tle pozostałych regionów kraju. Ze względu na specyfikę sytuacji społeczno-gospodarczej makroregionu wschodniego szczególne znaczenie ma badanie możliwości rozwojowych oraz identyfikacja problemów w jednostkach należących do tego obszaru. Mając to na uwadze, analizą objęto gminy województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Gminy i miasta na prawach powiatu makroregionu Polski Wschodniej charakteryzowała niekorzystna sytuacja finansowa w relacji do pozostałych polskich gmin.

Słowa kluczowe:  sytuacja finansowa, analiza wskaźnikowa, gminy Polski Wschodniej

dr. Jolanta Zawora
senior lecturer, Chair of Economics and Management, Faculty of Economics, University of Rzeszów

Assessment of the financial standing of municipalities in Eastern Poland compared to the country as a whole

Financial determinants related to the budget situation of local authority units play an important role among all the factors contributing to the stimulation of local development. Finance is a key element in the functioning of local authority units and the main determinant of the reality of the planned development objectives. The objective of the article is to assess the financial standing of municipalities in Eastern Poland compared to the other regions of the country. The specific nature of the socio-economic situation of the eastern macroregion means that the analysis of the development opportunities and the identification of problems in units from this area are particularly important. Therefore, the analysis encompasses the municipalities of the Świętokrzyskie, Podkarpackie, Lubelskie, Podlaskie and Warmińsko-Mazurskie Voivodships. Municipalities and cities with the rights of counties of the Eastern Polish macroregion have an adverse financial standing compared with the other Polish municipalities.

Keywords:  financial standing, ratio analysis, municipalities of Eastern Poland

Bibliografia:

Bąk A., Porządkowanie liniowe obiektów metodą Hellwiga i TOPSIS – analiza porównawcza, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016/426.
Brzozowska K., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa 2013.
Dijkstra L., Annoni P., Kozovska K., A new regional competitiveness index: Theory, methods and finding, “European Commission, Directorate-General for Regional Policy. Working Paper” 2011/2.
Dworakowska M., Determinanty rozwoju aktywności inwestycyjnej miast na prawach powiatu [w:] Instrumenty zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, red. D. Wyszkowska, Białystok 2013.
Dziemianowicz W., Dąbrowska A., Charkiewicz J., Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2015, Rzeszów 2016.
Filipiak B., Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2009.
Głowicka-Wołoszyn R., Wysocki F., Kondycja finansowa gmin wiejskich a źródła finansowania ich dochodów w województwie wielkopolskim, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2016, XVIII (1).
Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012.
Lubińska T., Franek S., Będzieszak M., Potencjał dochodowy samorządu terytorialnego w Polsce na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2007.
Łukomska-Szarek J., Wskaźnikowa ocena działalności inwestycyjnej samorządów terytorialnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2010/587 (26).
Ossowska L., Ziemińska A., Kondycja finansowa gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego, „Journal of Agribisiness and Rural Development 2010/4 (18).
Satoła Ł., Kondycja finansowa gmin w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej, Journal of Agribisiness and Rural Development, 2015/1 (35).
Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2013-2017, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, http://www.rio.gov.pl.
Stanny M., Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Warszawa 2013.
Stanny M., Strzelczyk W., Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Ujęcie przestrzenne, Warszawa 2018.
Staszel A., Narzędzia analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2016/10 (958).
Surówka K., Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2013.
Tarkowski M., Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2015, Gdańsk 2015.
Wiśniewski M., Ocena zdolności kredytowej gminy, Warszawa 2011.
Zawora J., Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin województwa podkarpackiego, „Finanse Komunalne” 2016/7–8.


dr hab. Jan Czempas
profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedra Inwestycji i Nieruchomości

Nierówności dochodów gmin województwa śląskiego po 1999 roku – próba pomiaru

Celem artykułu jest analiza zmian dysproporcji dochodów w gminach województwa śląskiego, a w ślad za tym – ocena znaczenia i skutków polityki społecznej i gospodarczej prowadzonej przed akcesją Polski do Unii Europejskiej i po niej. Obliczono wskaźniki Giniego, które pozwoliły stwierdzić, czy stopień natężenia zmienności ma charakter stały, czy też w badanym okresie (lata 1999–2017) daje się zauważyć okresy znaczących zmian. W świetle otrzymanych wyników badań zróżnicowanie przeliczonych na mieszkańca dochodów ogółem, dochodów własnych i dotacji w przyjętych do analizy segmentach gmin należy uznać za niewielkie. Dane źródłowe pochodziły z corocznych sprawozdań z wykonania budżetów i zostały autorowi udostępnione przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.

Słowa kluczowe: dochód gminy, wskaźniki Giniego, województwo śląskie

dr. hab. Jan Czempas
extraordinary professor of the University of Economics in Katowice, Chair of Investment and Real Estate

Inequalities of income of municipalities in the Silesian Voivodship after 1999 – measurement attempt

The objective of the article is to analyse the changes in the disproportions of income in the municipalities of the Silesian Voivodship and, in its footsteps, the assessment of the significance and consequences of the social and economic policy before and after Poland’s accession to the European Union. The Gini coefficients were calculated, enabling the conclusion to be drawn as to whether the degree of intensity is fixed or whether significant changes can be noticed in the period under review (1999–2017). In the light of the results of the analyses, the differentiation of total income, own income and grants per inhabitant in the segments of municipalities accepted for the analysis should be considered minimal. The source data came from the annual statements on the achievement of the budgets and were made available to the author by the Regional Chamber of Audit in Katowice.

Keywords:  municipality’s income, Gini coefficients, Silesian Voivodship

Bibliografia:

Atkinson A.B., Nierówności. Co da się zrobić?, Warszawa 2017.
Bolejko A., Rozwarstwienie dochodowe w krajach wysoko rozwiniętych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017/310.
Bugaj R., Nierówności to również nasz problem, „Dziennik Gazeta Prawna” 5–7.01.2018/4 (4654).
Chang H.J., Ekonomia. Instrukcja obsługi, Warszawa 2015, s. 382.
Czempas J. [w:] Dysproporcje dochodów i skłonności do inwestowania (na przykładzie gmin i powiatów województwa śląskiego), „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017/339.
Czempas J., Dysproporcje w dochodach gmin wiejskich w Polsce w latach 2002–2015, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017/485.
Czempas J., Koefficient Dźini kak pokazatel' stabil'nosti finansovych istoćnikov municipal'nych obrazovanij (gmin) v Polsze. Grani mezdunarodnogo vzaimodejstvija: ekonomika, politika, kultura. Materialy mezruzovskoj naućno-praktićeskoj studenćeskoj konferencii, red. N.S. Jarovoj, Rostov na Donu 2017.
Czempas J., Nierówności sytuacji dochodowej miast na prawach powiatu w województwie śląskim, „Wiadomości Statystyczne” 2018/9.
Głowicka-Wołoszyn R., Wołoszyn A., Kozera A., Nierówności dochodowe samorządów gminnych w Polsce, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2017/1(49).
Gwiazda A., Nierozwiązany problem nierówności, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2015/2(42).
Iwaszczuk N., Łamasz B., Orłowska-Puzio J., Globalizacja a nierówności w rozwoju wybranych krajów, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2016/3(47).
Jabkowski P., Miary nierówności społecznych – podstawy metodologiczne [w:] Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, Seria Socjologia, nr 65, red. K. Podemski, Poznań 2009.
Janoś-Kresło M., Radziukiewicz M., Nierówności dochodowe a nierówności konsumpcji [w:] Wpływ nierówności i redystrybucji dochodów na konsumpcję gospodarstw domowych, red. M. Radziukiewicz, Warszawa 2010.
Jarosz M., Kozak W., Eksplozja nierówności?, Warszawa 2015.
Kańduła S., Mechanizmy wyrównywania fiskalnego. Studium empiryczne gmin w Polsce w latach 2004–2014, Poznań 2017.
Kasprzyk B., Wojnar J., Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w regionie podkarpackim, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2010/17.
Kokociński M., Metodologiczne aspekty badania nierówności społecznych [w:] Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, red. K. Podemski, Seria Socjologia nr 65, Poznań 2009;
Kola-Bezka M., Wielowymiarowa analiza porównawcza jako narzędzie zarządzania regionem na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” 2012/2.
Kołodko G.W., Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Warszawa 2013.
Kołodko G.W., Wędrujący świat, Warszawa 2013.
Kot S.M., Ekonometryczne modele dobrobytu, Warszawa–Kraków 2000.
Krzyminiewska G., Nierówności a rozwój społeczny świata, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013/139.
Kuszewski T., Nierówności ekonomiczne we współczesnym świecie. Pomiar i oceny zjawiska [w:] Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu, red. W. Pazio, M. Garbicz, Warszawa 2008.
Leszczyńska M., Zróżnicowanie efektów rozwojowych w Polsce z perspektywy zmian relacji dochodów gospodarstw domowych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2015/1(41).
Łyszczarz B., Dynamika regionalnych nierówności w zdrowiu w Polsce, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2014/2(38).
Malinowski G., Percepcja nierówności społecznych a rzeczywistość, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2014/2(38).
Malinowski G.M., Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie, Warszawa 2016.
Michoń D., Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw ze względu na realizację celów polityki spójności, „Wiadomości Statystyczne” 2017/12 (679).
Mikuła A., Nierówności społeczne w Polsce, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2016/3(47).
Nagaj R., Rola państwa w niwelowaniu nierówności dochodowych, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013/139.
Panek T., Ubóstwo i nierówności: dylematy pomiaru [w:] Warunki i jakość życia Polaków, pr. zb. pod red. J. Czapińskiego i T. Panka, Warszawa 2009.
Radziukiewicz M., Nierówności dochodowe gospodarstw domowych, „Wiadomości Statystyczne” 2006/10.
Sojka E., Odległość geograficzna jako determinanta migracji – na przykładzie województwa śląskiego, „Wiadomości Statystyczne” 2017/12.
Strojny J., Konkurencyjność międzynarodowa rolnictwa krajów UE – konwergencja czy dywergencja? „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych” 2012/1, t. XIII.
Tomeczek M., Nierówności ekonomiczne jako kategoria opisowa i normatywna, „Studia Ekonomiczne. Zeszyt Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017/334.
Ulman P., Wałęga A., Nierówności dochodowe w Polsce i ich dekompozycja, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2006/4.
Urbański J., Prekariat i nowa walka klas, Warszawa 2014.
Wyszyński R., Regionalne dysproporcje dochodowe w Polsce [w:] Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu, red. W. Pazio, M. Garbicz, Warszawa 2008.
Zawora J., Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin województwa podkarpackiego, „Finanse Komunalne” 2012/7–8.
Zwiech P., Nierówności dochodowe w państwach europejskich – analiza przy wykorzystaniu współczynnika Giniego, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013/145.


mgr Grzegorz Ufnal
uczestnik prawniczego seminarium doktorskiego Akademii Leona Koźmińskiego; od 2014 r. przewodniczący rady nadzorczej

Opłata planistyczna w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości

Przedmiotem artykułu jest zagadnienie opłaty planistycznej w odniesieniu do nieruchomości będących przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie. Omówione zostały wykładnie pojęcia zbycia nieruchomości użytego w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonywane w literaturze oraz orzecznictwie. Autor koncentruje się na uwzględnieniu funkcji opłaty planistycznej jako daniny publicznej. Analizowana jest także kwestia odpłatności zbycia nieruchomości w kontekście obciążenia podmiotów opłatą planistyczną. Zdaniem autora przeniesienie własności nieruchomości (lub prawa użytkowania wieczystego) na zabezpieczenie zapłaty wierzytelności czy zwrotne przeniesienie tych praw jako następstwo uregulowania zabezpieczonych zobowiązań nie skutkuje – co do zasady – możliwością nałożenia na strony tych czynności opłaty planistycznej. Wyjątkiem jest przypadek, w którym dłużnik nie wywiąże się z zabezpieczonego zobowiązania i tym samym dojdzie do „ostatecznego” zbycia własności przedmiotu zabezpieczenia. W tej sytuacji przysporzenie materializuje się w sferze majątkowej powierzającego. Celem podjęcia tego zagadnienia jest wyjaśnienie wątpliwości związanych z nakładaniem opłaty planistycznej w przypadkach przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości.

Słowa kluczowe:  przewłaszczenie na zabezpieczenie, nieruchomość, opłata planistyczna, czynność powiernicza, planowanie przestrzenne

Grzegorz Ufnal MA
participant of a legal doctorate seminar of the Koźmiński University; chairperson of a supervisory board since 2014

Planning gain supplement in the case of alienation of real property as security

The article is about the matter of the planning gain supplement regarding property constituting the subject of alienation as security. It discusses the interpretations in the legal literature and the case law of the notion of disposing of real property, as used in Article 36, para. 4 of the Act on Planning and Spatial Management. The author focuses on the acceptance of the function of the planning gain supplement as a public levy. He also analyses the matter of payment on the sale of real property in the context of charging the planning gain supplement to entities. According to the author, in principle, the transfer of ownership of the property (or the right or perpetual usufruct) to secure payment of a claim or the transfer back of these rights as a consequence of the settlement of the secured liabilities does not result in the ability to impose a planning gain supplement on the parties to these transactions. The exemption is the case in which the debtor fails to perform the secured liability and, similarly, the ownership of the subject matter of the security is ‘finally’ sold. In this situation, the augmentation materializes in the asset sphere of the entrusting party. The objective of taking up this issue is to clarify the doubts related to the imposition of the planning gain supplement in the cases of alienation to secure real property.

Keywords:  alienation as security, real property, planning gain supplement, trust activity, spatial planning

Bibliografia: 

Bielecki M., Brak renty planistycznej w przypadku darowizny nieruchomości – orzecznictwo, „Nieruchomości” 2011/7.
Brzezicki T., Fisz I., Morawski W., Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości, red. T. Brzezicki, Warszawa 2018.
Chudzik M., Opodatkowanie czynności powierniczych podatkami dochodowymi, „Monitor Podatkowy” 2006/2.
Cisek A., Kremis J., Glosa do uchwały NSA z dnia 30 października 2000 r., OPK 16/00, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2001/10.
Gołaczyński J., Przewłaszczenie na zabezpieczenie, Warszawa 2004.
Katner W. (red.), Bagińska E., Bączyk M., Byczko S., Gołaczyński J., Kappes A., Kocot W., Nestorowicz M., Mróz T., Olejniczak A., Opalski A., Promińska U., Robaczyński W., Romanowski M., Serwach M., Stec M., Walaszek-Pyzioł A., Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, Warszawa 2015.
Kędzierska-Cieślak A., Powiernictwo. Próba określenia konstrukcji prawnej, „Państwo i Prawo” 1977/7–8.
Kruś M., Leoński Z., Szewczyk M., Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012.
Niewiadomski Z. (red.), Jaroszyński K., Szmytt A., Złakowski Ł., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2018.
Nowak M.J., Olech Z., Dąbrowski B., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. M.J. Nowak, Warszawa 2012.
Okolski D., Dumin Ł., Kuźma G., Prawo budowlane i nieruchomości. Komentarz, red. D. Okolski, Warszawa 2015.
Pietrzak-Abucewicz I., Glosa do wyroku NSA z dnia 8 stycznia 2013 r., II OSK 1630/11, „Finanse Komunalne” 2013/9.
Radwański Z., Rodzaje czynności prawnych [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008.
Różańska A., Pojęcie „zbycia” w postępowaniach w sprawie naliczenia opłaty planistycznej, „Nieruchomości” 2014/11.
Stec P., Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym, Kraków 2005.
Strzelczyk R., Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości, Warszawa 2016.
Szpunar A., Nabycie nieruchomości na podstawie umowy zlecenia [w:] Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, red. A. Oleszko, Kraków 1997.
Wolanin M., Opłaty, ceny i wartość w gospodarce nieruchomościami (zarys problematyki prawnej), Warszawa 2014.
Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne, zarys części ogólnej, Warszawa 1998.


Anna Żmijewska
radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, uczestnik prawniczego seminarium doktorskiego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Ustalanie podstawy opodatkowania budowli przez organ podatkowy

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wywołuje wątpliwości organów podatkowych i podatników co do ustalania podstawy opodatkowania budowli. Artykuł przedstawia, jak powinien przebiegać proces ustalania podstawy opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości przez organy podatkowe. Wskazuje kiedy podstawą opodatkowania jest wartość amortyzacyjna, a kiedy rynkowa. W artykule podkreślono wagę prawidłowego zidentyfikowania elementów, które składają się na budowlę oraz wskazano istnienie problemów praktycznych związanych z ustalaniem wartości budowli, a także omówiono przesłanki powołania biegłego w celu ustalenia wartości nieruchomości.

Słowa kluczowe: podatek od nieruchomości, budowle, podstawa opodatkowania

Anna Żmijewska
Legal Counsel, full time member of the Local Authority Appeals Board in Warsaw, a member of the legal doctorate seminar at the Koźmiński University in Warsaw

Determination of the grounds for taxing structures by the tax authority

The Act on Local Taxes and Charges creates doubts for the tax authorities and taxpayers as to how to determine the tax base of structures. The article presents the process by which the tax authorities should determine the tax base on property tax. It indicates when tax could be based on the depreciation value and when it should be based on the market value. The article emphasizes the importance of correctly identifying elements making up the structure and indicates the existence of practical problems with the valuation of structures. It also discusses the premises of appointing valuers for appraising the value of real property.

Keywords:  property tax, structures, tax base

Bibliografia:

Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2010.
Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Rudowski J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX/el. 2017.
Borszowski P., Stelmaszczyk K., Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, LEX/el. 2016.
Brzeziński B., Kalinowski M., Masternak M., Olesińska A., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Toruń 2002.
Brzeziński B., Nykiel W., Ekspertyza prawna w postępowaniu w sprawach podatkowych, „Przegląd Podatkowy” 2002/11.
Dowgier R., Koszty postępowania podatkowego, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2010/5.
Dowgier R., Sieć techniczna jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, „Finanse Komunalne” 2004/12.
Dudar G., Obciążenie podatnika kosztami opinii biegłego dotyczącej wyceny wartości budowli, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2014/7.
Etel L., Dowgier R., Ustalenie wartości budowli na potrzeby opodatkowani podatkiem od nieruchomości, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2013/5.
Etel L., Podatek od nieruchomości. Komentarz, LEX/el. 2012.
Kopyściańska K., Przegląd bieżących problemów związanych z opodatkowaniem nieruchomości na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, Wrocław 2015.
Krok W., Budowla w podatku od nieruchomości, Warszawa 2010.
Milczek P., Instytucja biegłego w postępowaniu podatkowym, „Doradztwo Podatkowe” 2012/9.
Morawski W., T. Brzezicki, K. Lasiński-Sulecki, O. Łunarski, P. Majka, J. Wantoch-Rekowski, Podatek od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych. Komentarz. Linie interpretacyjne, red. W. Morawski, LEX/el. 2013.
Morawski W., T. Brzezicki, K. Lasiński-Sulecki, P. Majka, Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, red. W. Morawski, Gdańsk 2016.
Pahl B., Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka, Warszawa 2017.
Pahl B., Rola dowodu z biegłego w postępowaniu podatkowym, „Finanse Komunalne” 2005/7–8.
Popławski M., Związanie organu podatkowego wartością budowli ustaloną w opinii biegłego, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2016/12.


Magdalena Taraszkiewicz
asystent na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, radca prawny, mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych

Elektronizacja systemu udzielania zamówień publicznych

Elektronizacja systemu udzielania zamówień publicznych była postulowana od dawna. Administracja publiczna stanowiąca znaczny odsetek zamawiających etapowo wprowadzała nowe kanały komunikacji elektronicznej, mające na celu umożliwienie załatwiania spraw urzędowych na odległość. Szczególne obostrzenia stawiane były przez Prawo zamówień publicznych, zwłaszcza konieczność uniemożliwienia zapoznania się z treścią ofert przed terminem ich otwarcia, co znacznie utrudniało stworzenie platformy służącej udzielaniu zamówień publicznych w formie elektronicznej. Sytuacja uległa zmianie wraz z wejściem w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE i konieczności jej implementacji, co znalazło swój wyraz w ustawie nowelizującej z 20.06.2016 r. oraz nowelizacji z 20.07.2018 r. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie problematyki elektronizacji systemu udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem nowelizacji z 20.07.2018 r.

Słowa kluczowe:  elektronizacja, zamówienia publiczne, komunikacja elektroniczna

Magdalena Taraszkiewicz
junior lecturer at the Faculty of Social Sciences and Humanities of the Łomża State University of Applied Sciences, legal counsel, mediator in civil and business cases

Digitization of the public procurement system

The digitization of the public procurement system has been postulated for a long time. State administration, which constitutes a significant proportion of contracting parties, has been launching new electronic communication channels in stages to facilitate the settlement of official matters remotely. Particular restrictions were imposed by the Public Procurement Law, especially the need to prevent the content of offers from being read before their opening date, which significantly hindered the creation of a platform for the award of public contracts in electronic form. The situation changed with Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC becoming effective and the need to implement it, which was manifested in the amending act of 20 June 2016 and the amendments of 20 July 2018. This article discusses the issues of digitizing the public procurement system with account taken of the amendment of 20 July 2018.

Keywords:  digitization, public procurement, electronic communications

Bibliografia:

Nowicki E.J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, komentarz do art. 10a p.z.p., LEX nr 587777004.
Serpina-Forkasiewicz A., Elektroniczne trzęsienie ziemi, „Monitor Zamówień Publicznych” 2018/3.
Stompel M., Elektronizacja zamówień publicznych, komentarz do art. 10c p.z.p., LEX nr 470082784.
Zatyka P., JEDZ (tę żabę) elektronicznie, „Zamówienia Publiczne Doradca” 2018/2.


dr Tomasz Filipowicz
radca prawny

Zatrzymanie wadium – zwiększone ryzyko najbardziej konkurencyjnych wykonawców

Niniejszy artykuł dotyczy negatywnego zjawiska zatrzymywania wadium przez zamawiających w trybie art. 46 ust. 4a ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych bez właściwej, pogłębionej analizy przesłanek uprawniających do zatrzymania wadium w sytuacji, gdy oferta wykonawcy okazała się najkorzystniejsza. Takie szkodliwe dla wykonawców, i w ogóle dla rynku zamówień publicznych, zjawisko stoi w rażącej sprzeczności z dominującą linią orzeczniczą zarówno sądów powszechnych, jak i Krajowej Izby Odwoławczej dotyczącą zasad stosowania wymienionego przepisu.

Słowa kluczowe: wadium, zatrzymanie wadium, zwrot wadium, procedura odwrócona

dr. Tomasz Filipowicz
legal counsel

Retention of the tender deposit – increased risk of the most competitive contractors

This article applies to the negative phenomenon of contracting authorities retaining the tender deposit in the procedure of Article 46, para. 4a of the Public Procurement Law of 29 January 2004 without the appropriate detailed analysis of the premises authorizing the retention of the tender deposit in the situation in which the contractor’s proposal turns out to be the best. Such a phenomenon, which is damaging to contractors and the public procurement market as a whole is in gross conflict with the dominant line of judgments of both the ordinary courts and the National Appeals Chamber regarding the principles of applying this regulation.

Keywords:  tender deposit, retention of the tender deposit, return of the tender deposit, reversed procedure


Monika Bogucka-Felczak
Recenzja książki pod redakcją naukową Zbigniewa Ofiarskiego „Ustawa o finansach publicznych. Komentarz”, Warszawa 2019, ss. 1528

Monika Bogucka-Felczak
Review of a book edited by Zbigniew Ofiarski “Public Finance Act. Commentary”, Warsaw 2019, no. of pages 1528

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top