Prawo02 grudnia, 2022

Awans nauczyciela z tytułem doktora - Anna Kalińska

W przypadku nauczyciela ze stopniem naukowym doktora obowiązujące od września przepisy przewidują możliwość skrócenia ścieżki awansu zawodowego na stopień mianowanego lub dyplomowanego. A jeśli ma on co najmniej pięcioletni okres pracy na uczelni, może – tak jak dotychczas – uzyskać stopień mianowanego z dniem zatrudnienia w szkole. W artykule omawiam też zmiany dotyczące awansu dyrektora.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/11

Zgodnie ze zmianami w systemie awansu, które weszły w życie z początkiem września, osoba rozpoczynająca pracę w szkole uzyskuje status nauczyciela początkującego i odbywa przygotowanie do zawodu w wymiarze trzech lat i dziewięciu miesięcy. W przypadku nauczyciela z tytułem naukowym doktora przygotowanie to może trwać o rok krócej, o czym decyduje sam pracownik.

Na podjęcie decyzji ma czas do zakończenia roku szkolnego w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu – jeśli zamierza je odbyć w wymiarze dwóch lat i dziewięciu miesięcy, powinien wówczas złożyć takie oświadczenie dyrektorowi szkoły. Jeżeli tego nie zrobi, oznacza to, że decyduje się na przygotowanie trwające trzy lata i dziewięć miesięcy.

Podobnie jak dla pozostałych nauczycieli, do okresu odbywania przygotowania do zawodu wlicza się okresy zatrudnienia w szkole w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, natomiast nie wlicza okresów nieobecności w pracy trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem urlopu wypoczynkowego.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top