ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0217-0284

A researcher at the Department of Intellectual Property Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University in Krakow (Poland). He specializes in copyright law, industrial property law, unfair competition law and antitrust law. His interest revolve around the issues of liability for intellectual property law infringements, including in particular the so-called indirect infringements, and on contracts in the field of copyright law. Recipient of Munich Max Planck Institute for Innovation and Competition scholarship (2008). Member of ALAI (L’Association Littéraire et Artistique Internationale) and President of ALAI Poland. Advocate. 

Major publications:

Monographs:


Nadużycie osobowości prawnej, Kraków: Kantor Wydawniczy “Zakamycze” 2004, s. 301.
Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, Warszawa 2010, s. 540 (współaut. K. Włodarska-Dziurzyńska)

Articles in academic journals: 

Odpowiedzialność adwokata wobec osób trzecich, Palestra 2004, nr 11-12.
Miejsce porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) w prawie polskim, KPP 2005, z. 2, s. 735-763.
Prawo właściwe dla zobowiązań umownych, KPP 2006, z. 1, s. 245-253 (Współaut. Świerczyński, Marek)
Commercialisation of Personality Rights – The Polish Perrspective, ZN UJ PIPWI 2007, z. 99, s. 25-66
Nieważność czynności prawnej jako wynik nadużycia pozycji dominującej, Transformacje Prawa Prywatnego nr 2/2012, Zeszyt Jubileuszowy dla Pani Profesor Janiny Preussner – Zamorskiej, s. 77-99
Ocena zgodności prawa polskiego z Porozumieniem ACTA (współaut. A. Tischner, M. Wyrwiński), ZNUJ PPWI 2012, nr 3 (117), s. 5-65
Odpowiedzialność za pośrednie naruszenie patentu farmaceutycznego, Kwartalnik Urzędu Patentowego RP, 2014 nr 2 (20), s. 52-53
Dostarczanie treści cyfrowych a umowa sprzedaży: uwagi na tle projektu nowelizacji art. 555 kodeksu cywilnego, współaut. M. Wyrwiński, Forum Prawnicze, 2015 nr 1 (27), s. 18-31
Dziewięćdziesięciolecie pierwszej polskiej ustawy prawnoautorskiej: czyli kilka uwag o żyjącej przeszłości, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2016 t. 25 nr 4, s. 769-819
Naruszenia dóbr osobistych w Internecie: rewolucja orzecznictwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2018 nr 2 (140), s. 94-120
Zabezpieczenie roszczeń w prawie własności intelektualnej: przesłanki udzielenia i specyfika postępowania, Transformacje Prawa Prywatnego, 2019 nr 1, s. 99-142
Środki pomocnicze w prawie własności intelektualnej i ich sfery zastosowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2020 nr 2 (148), s. 178-200

Chapters in collective volumes:

Electronic money W: Prawo internetu. 2006 Wyd. 2 pod red. P. Podreckiego, Warszawa: LexisNexis 2006, s. 290-350
Reklama a wolności traktatowe. W: Prawo reklamy i promocji. Warszawa: Wyd. Prawn. LexisNexis 2007, s. 881-943
New Technologies and the Public Domain w: When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law, Wolters Kluwer Polska, 2008, s. 153-180
Exhaustion in Digital Products and the 'Accidental' Impact on the Balance ofInterests in Copyright Law (w:) Lionel Bently , Uma Suthersanen , PaulTorremans (red) Global Copyright. Three Hundred Years Since the Statute of Anne, from 1709 to Cyberspace, Edward Elgar 2010
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – model ochrony, zasady, zakres ochrony, implikacje dla systemu prawa konkurencji i konsumentów (w:) Ekspertyza w sprawie regulacji nieuczciwych praktyk rynkowych skierowanych do konsumentów, Red. D. Kasprzycki, E. Nowińska, Kraków 2011, s. 29–53
Interlocutory injunctions in IP disputes under Polish law (w:) H.-P Götting, M.  du Vall, H. Röder-Hitschke (red.), Enforcing intellectual property rights: necessary instruments versus over-enforcement, Baden-Baden 2012. - p. 25-41
W poszukiwaniu pozoru prawnego (w:) J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll (red.), Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego, Warszawa 2012, s. 33-59
Prawa pracodawcy do utworów pracowniczych – art. 12 pr. aut. jako reguła przyporządkowania praw autorskich w stosunku pracy (w:) A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. s. 1277-1312
Ograniczenia wyłączności (w:) E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red) System prawa handlowego. T3. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015, s. 391-433
Ustanie wyłączności (w:) E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red) System prawa handlowego. T3. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015, s. 793-817
Przejście autorskich praw majątkowych (w:) D. Flisak (red) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015, s. 616-914
Stosunek praw wyłącznych do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. [W:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi. Wolters Kluwer, Warszawa, s. 724-770.
Umowy dotyczące gier komputerowych: zagadnienia prawa autorskiego (w:) E. Traple (red.) Ochrona gry komputerowej: aktualne wyzwania prawne, Warszawa 2015.  s. 63-82
Koncepcja bezwzględnego i wyłącznego prawa do wynagrodzenia autorskiego, czyli kilka uwag o zaskakującej karierze contradictio in adiecto (w:) P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.) Experientia docet: księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Trapie, Warszawa 2017
Secondary liability of internet service providers in Poland, współaut X. Konarski (w:) G.B. Dinwoodie (red.) Secondary liability of internet service providers, Springer 2017. p. 73-91
O zasadności dotychczasowej krytyki roszczenia informacyjnego w prawie własności przemysłowej i o propozycjach jego zmian (w:) A. Adamczak (red.) 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce : księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2018. s. 1016-1070
Deliktowa ochrona praw względnych: uwagi na tle art. 12 u.z.n.k. (w:) red. J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski (red.) Qui bene dubitat, bene sciet: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018. s. 813-843
Pośrednie naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy przez czynności przygotowawcze (w:) R. Skubisz (red.) Znaki towarowe i ich ochrona, 2019. s. 291-307
Konstrukcja autorskich praw majątkowych, czyli o odkrywaniu na nowo Ameryki (w:) K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski (red.) Opus auctorem laudat: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej, Warszawa 2019. s. 330- 372
Polen (w:) H-P., Götting, Ch. Schertz, W. Seitz (red.) Handbuch Personlichkeitsrecht : Presse- und Medienrecht, Munchen 2019. s. 1303-1322
Enforcement of intellectual property rights in Poland (w:) F. Petillon (red.), Enforcement of intellectual property rights in the EU Member States, Intersentia 2019. p. 899-930
Goods in transit - new rules for copyright law? (w:) Ysolde Gendreau (red.) Le droit d'auteur en action: perspectives internationales sur les recours = Copyright in action: international perspectives on remedies = El derecho de autor en acción: perspectivas internationales sobre los medios de protección, Thémis, 2019. p. 261-288
Komentarz do art. 79 (z E. Traple) i 80 pr. aut. (w:) R. Markiewicz (red.) Ustawy autorskie. Komentarze, Warszawa 2020

No Related Media found.
Back To Top