ORCID: 0000-0002-7068-0676

Senior lecturer at the Department of Constitutional Law of the University of Lodz. As of 1993, President of the Regional Chamber of Audit in Lodz. In the years 2007–2012, President of the National Council of Regional Chambers of Audit. Author of over 160 scientific papers, articles and glosses.
Scientific internship: Kiev (1991 - 6 months), Szeged (1993 - 2 months). Three times Ist Degree Prize winner of the Provost of the University of Lodz for scientific publications (2010–2018).
Interest areas: constitutional, financial and local self-government law.

Publications (2016-2018)

1. Ryszard P. Krawczyk, Problem najwyższego organu kontroli państwowej u progu tworzenia państwowości polskiej po I wojnie światowej [in:] Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100 rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego, ed A. Domańska i A. Michalak, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 2018, ss. 79–115
2. Ryszard P. Krawczyk, Recenzja książki „Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego, red naukowa M. Stec, K. Małysa-Sulińska, Warszawa 2018, ss.394, [in:] „Finanse Komunalne” 2018/12, s. 74–78.
3. Ryszard P. Krawczyk, Recenzja książki Tomasz Srokosz, „Koncesja komunalna”, Warszawa 2016. s. 232 [in:] „Finanse Komunalne” 2017/ 1–2
4. Ryszard P. Krawczyk, Parlamentinė Ministrų Tarybos kontrolė, vykdyta Lenkijos seimo plenarinių posėdžiųmetu, atsižvelgiant į 1997 metų Lenkijos Respublikos Konstituciją
5. Ryszard P. Krawczyk, Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego u progu nowego okresu finansowania z UE [in:] Zarządzanie publiczne. Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym, red. A. Kołodziejska, A. Korzeniowska-Polak, „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, vol. XVIII, z. 2, część I, Łódź-Warszawa 2017
6. Ryszard P. Krawczyk, Samodzielność samorządu terytorialnego – realizacja zadań publicznych a swoboda zawierania umów [in:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Zasada suwerenności. Problemy wybrane, księga dedykowana Profesorowi Michałowi Domagale, ed. A. Domańska, K. Skotnicki, Łódź 2017, s. 59–85.
7. Ryszard P. Krawczyk, Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [in:] Instytucja prezydenta w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym, red. D. Górecki, Łódź 2017, s. 85–100.
8. Ryszard P. Krawczyk – Absolutorium komunalne – czym być powinno i czym nie jest, s. 225–255 [in:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiąta rocznicę urodzin, red. K. Skotnicki, K. Składowski, A. Michalak, Łódź 2016.
9. Ryszard P. Krawczyk, Problem skuteczności rozwiązań prawnych zapobiegających nadmiernemu zadłużaniu się samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2016/12, s. 5–20.
10. Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, ed. R.P. Krawczyk, A. Borowicz, Łódź 2016, s. 1–423.
11. Ryszard P. Krawczyk, Samodzielność w praktyce działania samorządu terytorialnego oraz w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, s. 43–97 [in:] Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, ed. R.P. Krawczyk, A. Borowicz, Łódź 2016.
12. Ryszard P. Krawczyk, Lenkijos Seimo plenariniu posedziu metu vykdyta parlamentine Ministru Tarybos kontrole pagal 1997 metu Lenkijos Respublikos Konstitucją, s. 58–86 [in:] Lietuvos IR Lenkijos Konstituciones Teises Aktualijos: Parlamentas, Vilniaus Universitetas 2016.

International conferences 2018:

1. Medzinarodna vedecka konferencja – „Organizacja sudnej moci v Polskiej republike, Ceskej republike a Slovenskej republike (ustavne vychodiska a ich presadzovanie v ustano-politickej praxi)”, host: Prevnicka fakulteta Univwrsity Pavla Jozefa Safarika in Kosice & Facultas Iuridica Universitas Comeniana Bratislaviensis, Kosice, May 17–18, 2018
Article for publication: Kariera zawodowa sędziego w Polsce po roku 2017.
2. Polish-Lithuanian Conference, Lodz, June 24–27, 2018, held by: Katedra Prawa Konstytucyjnego UŁ.
Article submitted for publication: Nadzór Prezesa Rady Ministrów nad samorządem.

National conferences 2018:

1. Polish National Scientific Conference, Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, October 19th–20th, 2018 r.; paper delivered: Zasada pomocniczości
Article submitted for publication: Konstytucyjna zasada pomocniczości.
2. Conference held by: „Finanse Komunalne”, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Katedra Prawa Konstytucyjnego UŁ, Warsaw, October 8th, 2018
Paper delivered: Obejście prawa przez jednostki samorządu terytorialnego ujawniane podczas kontroli regionalnych izb obrachunkowych.
Article submitted for publication: Obejście prawa przez jednostki samorządu terytorialnego ujawniane podczas kontroli regionalnych izb obrachunkowych, published in: „Finanse Komunalne” 2019/3.
3. Konferencja z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Polski, Łódź, November 19th, 2018
Publication: Problem najwyższego organu kontroli państwowej u progu tworzenia państwowości polskiej po I wojnie światowej [in:] Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100 rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego, ed A. Domańska, A. Michalak, Łódź 2018, ss. 79–115.


No Related Media found.
Back To Top