Professor of legal sciences, judge, in the years 1992-2004 and 2010-2015 the President of the Supreme Administrative Court, lecturer at the Faculty of Law and Administration at the Adam Mickiewicz University in Poznan; specialist in administrative proceedings, substantive administrative law and administrative judicature; supervisor of over 11 PhD dissertations and reviewer in over 25 doctoral and habilitation processes; author, co-author and editor of over 200 articles, opinions, commentaries, glosses and scientific monographs.

Selected publications:
R. Hauser, K. Celińska-Grzegorczyk, W. Sawczyn, A. Skoczylas, Postępowania administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne, Warszawa 2009
R. Hauser, S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2009
R. Hauser, Z. Leoński, A. Skoczylas, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz , Warszawa 2008
R. Hauser, J. Trzciński, Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2008
R. Hauser, J. Trzciński, O formach kontroli konstytucyjności prawa przez sądy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2008, z. 2
R. Hauser, w: Kompetencje po reformie administracji publicznej. Komentarz do ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2000
R. Hauser, Założenia reformy sądownictwa administarcyjnego, Państwo i Prawo 1999 r., z. 11
R. Hauser, Sądownictwo administracyjne w przyszłej konstytucji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1995 r., nr 2
R. Hauser, Ochrona obywatela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Poznań 1988
R. Hauser, Podporządkowanie poziome w systemie rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej, Poznań 1981


No Related Media found.
Back To Top