Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; dyrektor Instytutu Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie; kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii; autor ponad 150 publikacji zakresu prawa karnego, kryminologii, prawa wykroczeń, prawa własności przemysłowej.

Back To Top