ORCID 0000-0002-5439-475X

Afiliacja naukowa: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Administracyjnego

W okresie od 1 października 1984 r. do 1 czerwca 1989 r. odbyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zakończone obroną pracy magisterskiej pt. „Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka na tle ogólnych zasad alimentacji”, przygotowanej w Katedrze Prawa Cywilnego UJ pod kierunkiem prof. dr hab. Janiny Preussner-Zamorskiej.

Dnia 15 czerwca 2000 r. obroniła pracę doktorską pt. „Zakres przedmiotowy kontroli administracji przez Naczelny Sąd Administracyjny”, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tadeusza Wosia i 19 czerwca 2000 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych. W 2010 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy „Skuteczność orzeczeń sądów administracyjnych”.

Od 1 lutego 1989 r. była zatrudniona najpierw w charakterze asystenta stażysty, następnie asystenta, od 1 października 2001 r. na stanowisku adiunkta w Katedrze Postępowania Administracyjnego UJ, a od 1 listopada 2014 r. profesora nadzwyczajnego UJ.

W okresie od 1989 r. do 1991 r. odbywała aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie. Po egzaminie sędziowskim zdanym z wynikiem bardzo dobrym, 25 listopada 1991 r. została minowana asesorem w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie. Dnia 14 czerwca 1993 r. uzyskała powołanie na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie, a 17 października 1996 r. – na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Krakowie. Orzekała w sprawach cywilnych, pełniła też funkcję wizytatora. Dnia 5 czerwca 2003 r. uzyskała powołanie na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Krakowie, a 25 sierpnia 2010 r. na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, gdzie ciągle orzeka.

W pracy naukowej zajmuje się równolegle zagadnieniami z zakresu postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego i z zakresu procedury cywilnej, w tym w szczególności problemami egzekucji administracyjnej i sądowej.

Była nagradzana Nagrodą Zespołową I stopnia Rektora UJ za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej z okazji inauguracji roku akademickiego 2004/2005, 2005/2006, 2009/2010, 2011/2012, Nagrodą Zespołowa II stopnia Rektora UJ za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej z okazji inauguracji roku akademickiego 2016/2017, a także Nagrodą Zespołową III stopnia Rektora UJ za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej z okazji inauguracji roku akademickiego 2017/2018.

Publikacje (2016–2018)

 1. M. Romańska, Odszkodowanie przewidziane w art. 444 k.c. w orzecznictwie Sądu Najwyższego [w:] Szkoda na osobie – perspektywa sądu, poszkodowanego, ubezpieczyciela, red. H. Kaflak-Januszko, D. Fal, Warszawa 2016, s. 99–111 (1,1 ark.).
 2. M. Romańska, H. Knysiak-Sudyka, T. Woś, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. T. Woś, Warszawa 2016, komentarz do: art. 6-44, 58 § 4 (uwagi 21-32), 123-131, 172, 285a-285l, 288-301 (arkuszy 12,8+0,84+2,9+0,2+1,6+2,08 łącznie – 20,42).
 3. M. Romańska, O. Leśniak, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Warszawa 2016.
 4. M. Romańska, Czy komornikowi można przypisać status podatnika podatku od towarów i usług w związku z pobieraniem opłat za czynności egzekucyjne?, „Problemy Postępowania Egzekucyjnego” 2016, nr 7, s. 7–28.
 5. M. Romańska, Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na kształt i sprawność systemu środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, „Polski Proces Cywilny” 2017, nr 2, s. 163-195.
 6. M. Romańska, Zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli. Wybrane problemy na styku prawa materialnego i procesowego [w:] Sine Ira et Studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 472–495.
 7. M. Romańska, Hipoteka przymusowa ustanawiana w celu zabezpieczenia należności publicznoprawnych - aktualne problemy [w:] Administracyjne postępowanie egzekucyjne. Na 50-lecie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, red. S. Fundowicz, P. Możyłowski, Radom 2017, s. 191–207.
 8. M. Romańska, Znoszenie egzekucji. Wybrane problemy na styku prawa materialnego i procesowego [w:] Ius est a iustitia appellatum, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, M. Tomalak, Warszawa 2017, s. 695–720.
 9. M. Romańska, Stan cywilny czy tożsamość jako dobro osobiste [w:] Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, s. 1061–1073.
 10. M. Romańska, komentarz do § 192–202 [w:] M. Romańska (red.), W. Brazewicz, J. Ćwik-Bielińska, K. Gonera, W. Łukowski, M. Romańska, P. Rogoziński, M. Siwek, E. Stryczyńska, M. Uliasz, D. Trautman, Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Warszawa 2017.
 11. M. Romańska [w:] Postępowanie sądowoadministracyjne, red. T. Woś, Warszawa 2017.
 12. M. Romańska, Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w systemie środków zaskarżenia. Kontrola instancyjna orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej [w:] X-lecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej. Monografia, red. M. Stręciwilk, M. Rakowska, Warszawa 2017.
 13. M. Romańska, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 listopada 2015 r., I OSK 493/14, OSP 2017, nr 2, poz. 9.
 14. M. Romańska, Odpowiednia kwota pieniężna przyznawana w związku ze stwierdzeniem przewlekłości postępowania – charakter świadczenia i jego wysokość w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów polskich [w:] Przewlekłość postępowania sądowego, red. O.M. Piaskowska, P.F. Piesiewicz, Warszawa 2018.
 15. M. Romańska, System środków zaskarżenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym - ocena w świetle zasady ich efektywności i niekonkurencyjności [w:] Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym administracyjnym, T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Seria Studia z Zakresu Egzekucji Administracyjnej 2018, s. 13–33.
 16. M. Romańska, Problem ciężaru dowodu w administracyjnym postępowaniu jurysdykcyjnym [w:] Ochrona praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i podatkowym, red. S. Fundowicz, P. Możyłowski, T. Stanisławski, Radom 2018, s. 61–68.
 17. M. Romańska, Przepisy o odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę wyrządzoną działaniem władzy publicznej w procedurze sądowoadministracyjnej [w:] Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego, Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, red. Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, Warszawa 2018, s. 243–256.
 18.  M. Romańska, Administracyjne postępowanie uproszczone – ocena rozwiązań przyjętych w nowelizacji k.p.a. z 7 kwietnia 2017 r. i pewne propozycje de lege ferenda [w:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, red. J. Jagielski, D. Kijowski, M. Grzywacz, Warszawa 2018, s. 257–265.
 19. M. Romańska, O efektywności zabezpieczenia roszczeń pieniężnych na nieruchomościach – uwagi na temat sposobu wykonania wyroku TK z 25.10.2016 r., SK 71/13, [w:] Ars in vita. Ars in iure. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Jankowskiemu, Warszawa 2018, s. 517–530.
 20. M. Romańska, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9.10.2017 r., I OPS 3/17, OSP 2018, nr 4, poz. 41.
 21. M. Romańska, Charakter czynności zamawiającego podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tekst przyjęty do druku, wydawnictwo UL w Lublinie.
 22. M. Romańska, Formy działania administracji w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – problem adekwatności pojęć stosowanych przez ustawodawcę do charakteru określanych nimi działań uregulowanych w tej ustawie, tekst przyjęty do druku, wydawnictwo UMK w Toruniu.
 23. M. Romańska, Równość stron cywilnego stosunku prawnego i mechanizmy jej przywracania, tekst oddany do druku, jako efekt badań zrealizowanych w ramach uzyskanych na ten cel środków.
 24. Recenzje dla czasopism: „Przegląd Sądowy”, „Casus”, „Samorząd Terytorialny”, „Finanse Publiczne”, „Krytyka Prawa”.

Inna działalność w latach 2016–2018

Doktoraty – promotor:

 1. Katarzyna Małysa-Ptak, Kontrola działalności administracji publicznej sprawowana przez sądy powszechne, w specjalności – postępowanie administracyjne, obrona 19 czerwca 2017 r.
 2. Magdalena Mazurek-Redmerska, Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny, w specjalności – postępowanie cywilne, obrona 16 października 2017 r.
 3. Urszula Fronczek, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawem prawomocnym orzeczeniem sądu administracyjnego, w specjalności – postępowanie administracyjne, obrona 18 czerwca 2018 r.

Recenzje w przewodach habilitacyjnych:

Doktora Macieja Mulińskiego, na podstawie monografii „Zasada nieobciążania ponad potrzebę strony biernej postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego”, Wydawnictwo Currenda 2017, s. 424 (bez bibliografii) oraz jego innej – mającej miejsce po otrzymaniu stopnia doktora – aktywności naukowej, opracowana w związku z zarządzeniem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych z 6 lutego 2018 r., złożona 30 kwietnia 2018 r.

Recenzje w przewodach doktorskich:

Rozprawy doktorskiej pani magistra Macieja Ptaka, pt. „Granice i zasady orzekania sądów administracyjnych w sprawach skarg na decyzje administracyjne” (s. 570), opracowanej pod kierunkiem dr hab. Marcina Kamińskiego, prof. UJ, opracowana w związku z powołaniem uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 stycznia 2016 r. na recenzentkę w przewodzie doktorskim Macieja Ptaka

Udział w komisji habilitacyjnej:

 • Doktor Joanny Lemańskiej 20 czerwca 2017 r., jako członek, na mocy decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych z 8 listopada 2016 r.
 • Referaty, wystąpienia i wykłady na konferencjach i szkoleniach (nieobjętych zakresem pensum na Uniwersytecie Jagiellońskim):

2016

 1. Szkolenie dla notariuszy organizowany przez Stowarzyszenie Notariuszy RP, 30 stycznia 2016 r., Warszawa, wykład – Problematyka użytkowania wieczystego, zabudowy na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, obciążania użytkowania wieczystego.
 2. Konferencja zorganizowana przez Pierwszego Prezesa SN, 26 lutego 2016 r., Warszawa – Reprywatyzacja w orzecznictwie sądów, głos w dyskusji (SN RP, Studia i Analizy. Materiały Naukowe, t. III, 2016).
 3. Konferencja notariuszy z Okręgu Izby Notarialnej w Warszawie, 19 maja 2016 r., Warszawa, wykład - Podziały nieruchomości oraz ich dostęp do dróg publicznych.
 4. Szkolenie sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie, 31 maja i 1 czerwca 2016 r., Toruń, wykłady – Umowa o roboty budowlane w orzecznictwie SN. Problematyka gruntów warszawskich.
 5. Szkolenie dla sędziów organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury; Lublin 6–8 czerwca 2016 r., cykl wykładów – Umowa o roboty budowlane.
 6. Szkolenie dla notariuszy organizowany przez Stowarzyszenie Notariuszy RP, 16 września 2016 r., Warszawa, wykład – Skutki zajęcia nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym sądowym i administracyjnym oraz jej sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym.
 7. Szkolenie dla sędziów organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury; Lublin 6-8 października 2016 r., cykl wykładów – Umowa o roboty budowlane.
 8. Szkolenie sędziów z okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie; Bukowina Tatrzańska, 6 listopada 2016 r., wykład – Aktualne problemy w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
 9. Szkolenie sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie, 21 listopada 2016 r., Warszawa wykłady – Umowa o roboty budowlane w orzecznictwie SN.

2017

 1. Konferencja organizowana przez Naczelny Sąd Administracyjny, prezentacja Raportu Zespołu Eksperckiego z prac w latach 2012–1016. Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym, Warszawa 23 stycznia 2017 r., głos w dyskusji.
 2. Konferencja organizowana przez Naczelny Sąd Administracyjny Izbę Finansową, Warszawa 20 i 21 marca 2017 r., Związek prawa cywilnego i prawa podatkowego, głos w dyskusji.
 3. Szkolenie dla sędziów organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury; Lublin 27–29 marca oraz 29–31 maja 2017 r., cykl wykładów pt. Roszczenia odszkodowawcze w związku z nacjonalizacją i wywłaszczeniem.
 4. Konferencja notariuszy z Okręgu Izby Notarialnej w Warszawie, 29 kwietnia 2017 r., Warszawa, wykład pt. Skutki zajęcia nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym sądowym i administracyjnym oraz jej sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym.
 5. Ogólnopolska konferencja naukowa UMK – Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Toruń 11 maja 2017 r., referat oraz prowadzenie sesji.
 6. Międzynarodowa Konferencja – Przewlekłość postępowania sądowego (Ministerstwo Sprawiedliwości, Uniwersytet SWPS, Sąd Najwyższy, NSA, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury), Warszawa 23 czerwca 2017 r., referat pt. Odpowiednia kwota pieniężna w świetle orzecznictwa ETPCz i prawa polskiego a świadczenie odszkodowawcze w procesie cywilnym.
 7. Problematyka roszczeń mających źródło w dekrecie z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na terenie m.st. Warszawy, wykłady na szkoleniu dla prokuratorów organizowanym przez Prokuraturę Krajową, 19 września 2017 r., Warszawa.
 8. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego, pt. Nadużycie prawa procesowego, Poznań 21–24 września 2017 r., udział w dyskusji.
 9. Szkolenie dla sędziów organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury; Warszawa 22–24 listopada 2017 r., cykl wykładów pt. Umowa o roboty budowlane
 10. Konferencja jubileuszowa z okazji 10-lecia funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej, 5 grudnia 2017 r. Warszawa, referat Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w systemie środków zaskarżenia. Kontrola instancyjna orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej

2018

 1. Szkolenie dla sędziów organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury; Lublin 4–6 kwietnia oraz 24–26 września 2018 r., cykl wykładów pt. Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
 2. Wschodnie Forum Zamówień Publicznych – edycja 2018, pt. Procedura Zamówień Publicznych, Lublin UMCS 16 kwietnia 2018 r., referat pt. Charakter czynności zamawiającego podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 3. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Wydawnictwo C.H. Beck, Katedra Postępowania Cywilnego WPiA UŚ, Międzynarodowa konferencja pt. Udział czynnika obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości, Warszawa 23 kwietnia 2018 r.
 4. Ogólnopolska konferencja naukowa UMK – Formy działania administracji w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, Toruń 10 maja 2018 r., referat oraz prowadzenie sesji
 5. X Kolokwium Jagiellońskie – O sposobach i skutkach zabezpieczania roszczeń w postępowaniu cywilnym, Kraków 18 maja 2018 r., referat pt. Udzielenie zabezpieczenia na majątku wspólnym małżonków
 6. Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych – Prawo konkurencji i zamówienia publiczne – dwie strony tego samego medalu, Warszawa, 12 czerwca 2018 r., udział w panelu dyskusyjnym
 7. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, pt. Prawo administracyjne dziś i jutro, Warszawa 25-27 czerwca 2018 r., udział w dyskusji
 8. II Galicyjskie Seminarium Postępowania Administracyjnego „Milczenie administracji”, Rzeszów, 12–14 września 2018 r., referat Środki prawne w postępowaniu administracyjnym kończącym się przez milczące załatwienie sprawy – wybrane problemy konstrukcyjne
 9. Szkolenie dla sędziów z okręgu Sądu Okręgowego w Sieradzu, wykład Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną działaniem władzy publicznej i reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w takich postępowaniach, Wrocław 2 października 2018 r.
 10. XII Seminarium Naukowe Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego UJ, Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny, Kraków 11–12 października 2018 r., udział w dyskusji
 11. Szkolenie sędziów z okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie; Bukowina Tatrzańska, 12–13 listopada 2018 r., wykład – Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych oraz reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w obrocie cywilnym
 12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego – aktualne wyzwania, Łódź, 21 listopada 2018 r.

Inne:

 1. Udział w sądzie konkursowym w konkursie „Przeglądu Sądowego” rozstrzygniętym 19 lutego 2015 r. na książkę prawniczą najbardziej przydatną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości wydaną w 2013 r.
 2. Udział w sądzie konkursowym w konkursie „Przeglądu Sądowego” rozstrzygniętym 24 lutego 2016 r. na książkę prawniczą najbardziej przydatną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości wydaną w 2014 r.
 3. Udział w sądzie konkursowym w konkursie „Przeglądu Sądowego” rozstrzygniętym 21 lutego 2018 r. na książkę prawniczą najbardziej przydatną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości wydaną w 2016 r.

Back To Top