ORCID No. 0000-0002-2946-3100

Scientific and didactic employee at the Department of Commercial Law of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. Scientific interests: commercial law and commercial contracts/agreements, competition law, advertising and media law, intellectual property law, pharmaceutical law.
Participant of foreign scientific internships (Amsterdam, London, Trento, Paris).
Author and co-author of numerous scientific studies (articles, glosses, textbooks, commentaries).
Speaker, participant and organizer of numerous scientific conferences devoted to commercial law.
Head of the Postgraduate Studies in Company Law at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw.
Member of the Arbitration Council and Arbitrator at the Court of Arbitration of the Polish Chamber of Commerce.
Member of the Polish section of the Competition Law Association.

Recent Publications:
1. Prawna ochrona produktów leczniczych w postaci wyłączności danych i wyłączności rynkowej [in:] Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej, red. K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski, Warszawa 2019.
2. Sądownictwo polubowne jako alternatywny sposób rozstrzygania sporów konsumenckich [in:] Arbitraż i mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Łukasiewicza, red. J. Olszewski, Ł. Błaszczyk, R. Morek, Rzeszów 2018.
3. Prawo do dywidendy a uchwała walnego zgromadzenia wyłączająca zysk od podziału – uwagi na tle przykładów orzeczniczych [in:] Kodeks Spółek Handlowych po 15 latach obowiązywania, red. J. Frąckowiak, Warszawa 2018.
4. Zdolność aportowa know-how [in:] Societates et obligationes – tradycja współczesność, przyszłość, Księgi jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, red. A. Olejniczak, T. Sójka, Poznań 2018.
5. Karnoprawna ochrona znaków towarowych na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej – kilka uwag szczegółowych [in:] 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Adamczak, Warszawa 2018.
6. Reklama usług sensytywnych na przykładzie reklamy gier hazardowych [in:] Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Wrocław 2018.
7. Wykorzystanie w nazwie domeny internetowej cudzych oznaczeń identyfikacyjnych jako czyn nieuczciwej konkurencji [in:] Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, red. M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2017.
8. Prawa własności przemysłowej jako przedmiot aportu; Korzystanie z wyłączności faktycznej; Rozporządzanie wyłącznością faktyczną; Wyłączność faktyczna jako przedmiot aportu (rozdział IV pkt 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) [in:] System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, red. E. Nowińska, K Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015.


No Related Media found.
Back To Top