ORCID 0000-0002-6590-2158

Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego; doktor h.c. Uniwersytetu Gdanskiego (2017); wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego (2010–2018).
W latach 1993–2001 – sędzia Trybunału Konstytucyjnego; w latach 2002–2012 – sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Visiting professor na wielu uniwersytetach zagranicznych, w tym: Paris I (Sorbonne), Paul Cezanne (Aix-en-Provence), New York University, Yale University, University of Chicago, Washington University in Saint Louis, Tel Aviv University i Hong Kong University.
Autor bądź redaktor kilkuset publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, sądownictwa konstytucyjnego oraz ochrony praw człowieka, m.in. Komentarza do Konstytucji RP z 1997 r. oraz Komentarza do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Publikacje 2016-2019:
1. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016 (wyd. 3), 2017 (wyd. 4), 2018 (wyd. 5).
2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, red. L. Garlicki i M. Zubik, Warszawa 2016, tom I.
3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II, red. L. Garlicki i M. Zubik, Warszawa 2016, tom II.
4. Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. L. Garlicki, M. Derlatka, M. Wiącek, Warszawa 2016.
5. Poland: Human rights between constitutional and international law [in:] The Impact of the ECHR on Democratic Change in Central and Eastern Europe. Judicial Perspectives, ed. by I. Ziemele and J. Motoc, Cambridge University Press 2016, p. 305-329, współautor: Ireneusz Kondak.
6. Conclusion [in:] Constitutionalism across borders in the struggle against terrorism, ed. F. Fabbrini and V. Jackson, Edward Elgar Publishing 2016, p. 323-336.
7. Granice niezawisłości: Podporządkowanie sędziego “konstytucji i ustawie” [w:] Granice niezalezności sądów i niezawisłości sędziów, red. G. Borkowski, Warszawa-Toruń 2016, s. 101–111 (wersja angielska, tamże s. 101-113).
8. Niekonstytucyjność. Formy – skutki – procedury, „Państwo i Prawo” 2016, nr 9, s. 3–20.
9. Sądy a Konstytucja RP, „Przegląd Sądowy” 2016, nr 7–8, s. 7–25.
10. Pologne (Chroniques), Annuaire Internationale de Justice Constitutionnelle, t. XXXIII (2017), s. 915–922.
11. Trybunał Konstytucyjny jako współtwórca polskiej kultury prawnej, „Przegląd Konstytucyjny” 2017, nr 1, s. 7–24.
12. Przegląd orzecznictwa TK za 2016 rok, „Przegląd Sądowy” 2017, nr 7–8, s. 176–196.
13. The Al-Dulimi Judgment (One Step Forward or Two Steps Backwards?) [w:] New Developments in Constitutional Law (Festschrift Sajo), Eleven International Publishing 2017, s. 119–130.
14. Standardy demokratyczne Rady Europy a Konstytucja RP [w:] Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2017, s. 414–436.
15. Niezależność sądownictwa – powoływanie sędziów – nadrzędność konstytucji (kilka uwag nad ewolucją orzecznictwa SN w Indiach) [w:] Aktualne problemy konstytucji, Legnica 2017, s. 139–149.
16. The European Court of Human Rights and the Canadian Case-Law [w:] Canada and the World, ed. by R. Albert and D. Cameron, Cambridge Univ. Press 2018, s. 348–368.
17. Gerichte und Verfassung, “Deutsch-Polnische Juristenzeitschrift” 2018, nr 3–4, s. 25–28.
18. Niezależność władzy sądowniczej (Kilka uwag na tle wyroku ETPCz Baka p. Węgrom) [w:] Demokracja –teoria prawa – sądownictwo konstytucyjne, Białystok 2018, s. 659–668.
19. Sądy – po zmianach, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XL (2018), s. 579–592.
20. Dożywotnie więzienie a EKPCz (Kilka uwag o dialogu między sądami) [w:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań, Warszawa 2018, s. 23–31.
21. Europejski nakaz aresztowania – dialogu ciąg dalszy [w:] Potentia non est nisi da bonum, red. M. Serowaniec, A. Bień-Kacała, A, Kustra-Rogatka, Toruń 2018, s. 241–261.
22. The Polish Crisis [w:] Judicial Power, red. Ch. Landfried, Cambridge University Press 2019, s. 141–162.

Visiting Professorships (w latach 2012-2016):
1. Tel Aviv University (listopad-grudzien 2012)
2. Hong Kong University (wiosna 2013 i wiosna 2015)
3. New York University (jesień 2013)
4. Yale University (wiosna 2014 i jesień 2015)
5. University of Chicago (jesień 2016)


No Related Media found.
Back To Top