Doktor nauk prawnych, referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach.

Delegowany do wykonywania obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Autor i współautor ponad stu publikacji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego i organizacji wymiaru sprawiedliwości.


Back To Top