Pedagog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Dydaktyki i Pedeutologii. Profesor honorowy Uniwersytetu w Aarhus. Od ponad 25 lat naukowo zajmuje się pedeutologią, pedagogiką porównawczą, pedagogiką szkoły, oraz zarządzaniem i przywództwem edukacyjnym. Autorka ponad 180 publikacji naukowych. Redaktor serii naukowej: “Key Issues in Teacher Education: Research, Policy and Practice” (Wydawnictwo Brill). Redaktor naczelna “Kwartalnika Pedagogicznego” (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego). Wiceprzewodnicząca World Education Research Association, WERA, członek Rady Naukowo-Zarządczej European Educational Research Association, EERA, Przewodnicząca Sieci Naukowej Teacher Education Policy in Europe Network, TEPE Network (2016-2020), oraz Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, PTP (2014-2020). Uczestniczy w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli oraz w doskonaleniu dyrektorów szkół z zakresu przywództwa edukacyjnego w kraju i poza jego granicam


Back To Top