ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-1750

Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz tematyce zarządzania własnością intelektualną w środowisku uniwersyteckim. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się w ostatnich latach wokół problematyki relacji pomiędzy prawami własności intelektualnej a zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz ochrony wynalazków biotechnologicznych. W ostatnich 15 latach wielokrotny uczestnik i koordynator projektów krajowych i międzynarodowych z zakresu zarządzania własnością intelektualną w szkolnictwie wyższym, m.in.: China Intellectual Property Management Network (CIPnet) 2017-2020; La Red de Propriedad Intelectual de Latin America (PILA) 2008-2011; Legal support in implementation activities for ERDF R&D projects in Poland 2011-12 oraz prawa konsumenckiego: Konsument wobec nieuczciwych praktyk rynkowych 2009-2011. Współkoordynator anglojęzycznych studiów magisterskich Intellectual Property and New Technologies prowadzonych we współpracy z WIPO i UPRP.

Wybrane publikacje:

Spam, czyli niezamawiana komercyjna poczta elektroniczna. Zagadnienia cywilnoprawne. Warszawa 2005
Trends in Regulating Unsolicited Commercial Communication, Computer Law Review International, 2004 (vol. 3)
The Abuse of Dominant Position on the Software Market. The Microsoft Example, ZN UJ PIPWI 2007
Agresywne praktyki rynkowe (w:) D. Kasprzycki, E. Nowińska (red.) Nieuczciwe praktyki handlowe. Ocena regulacji. Kraków 2011
Funkcjonowanie zwalczania nieuczciwej konkurencji w relacji do praw własności intelektualnej [w:] D. Kasprzycki, J. Ożegalska-Trybalska (red.) Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vall, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
Kontrowersje wokół zdolności patentowej wynalazków biotechnologicznych. Białostockie Studia Prawnicze, z. 19, 2015
Prawo uczelni do komercjalizacji (rozdział II.3); Nabycie przez uczelnię praw do pracowniczej twórczości wynalazczej (rozdział III.9); Pracownicza twórczość wynalazcza powstała w wyniku wykonywania umowy z przedsiębiorcą lub przy pomocy przedsiębiorcy (rozdział III.10); Centrum transferu technologii oraz akademicki inkubator przedsiębiorczości (rozdział VI), [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz, Warszawa 2017
Skarga passing off jako forma zwalczania nieuczciwej konkurencji w Wielkiej Brytanii [w:] J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski (red.) Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018


No Related Media found.
Back To Top