ORCID 0000-0002-2295-8645
Affiliation:
Jagiellonian University, Faculty of Law and Administration

PhD degree in legal sciences; assistant professor at the Civil Procedure Department of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University (WPiA UJ). Solicitor practising within his own, individual law firm.
His main areas and fields of interest include civil procedural law, with particular emphasis on the most basic issues of civil procedural law, commercial arbitration, defendant's means of defence in the trial and comparative procedural law.
As part of his didactic work at the Jagiellonian University, dr Andrzej Olaś conducts classes in civil proceedings, workshops on formulating pleadings in civil proceedings, a specialisation lecture in English on arbitration ("Polish Arbitration Law in the Light of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration ").
As of 2018, co-supervisor of the Students’ Scientific Association for Civil Proceedings TBSP UJ.
In the years 2016–2017, as an assistant professor at the Institute of Political Sciences of the Pedagogical University in Cracow, he lectured and conducted classes in the following subjects: elements of civil proceedings, commercial and bankruptcy law, selected issues of commercial law, public economic law, institutions of supervision and state control.
He obtained a PhD degree in legal sciences in the year 2015 on the basis of the PhD dissertation entitled "Quashing of the Civil Proceedings", written under the scientific supervision of prof. dr hab. Sławomir Cieślak. The dissertation was awarded by the Faculty Board of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University.
He graduated with honours from the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2010, on the basis of the master's thesis entitled "Submission to Arbitration", written under the scientific supervision of dr hab. Andrzej Oklejak prof. UJ in the Civil Procedure Department at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University.
A graduate of the School of American Law at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University, as well as The Catholic University of America Columbus School of Law (2008).
Participant of the 17th edition of the international arbitration competition The Willem C. Vis Commercial Arbitration Moot Competition (representing the Jagiellonian University at the written stage of the competition in 2009).
Author of several dozen scientific publications in the field of civil proceedings.
Member of the Academic Society of the Allerhand Institute in Cracow.
In addition to his scientific activity and solicitor’s practice, Dr. Andrzej Olaś also conducts trainings in civil procedural law for professional self-governments, institutions and business entities.
List of scientific publications (2013–2019):
Monographs:
Umorzenie procesu cywilnego, Warszawa 2016

Commentaries:
Komentarz do art. 182 k.p.c., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019, t. I, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2019, s. 397–405.
Komentarz do art. 332 k.p.c., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019, t. I, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2019, s. 758–762.
Komentarz do art. 355 k.p.c., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019, t. I, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2019, s. 790–814.
Komentarz do art. 499 k.p.c., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019, t. II, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2019, s. 1250–1278.
Komentarz do art. 505 k.p.c., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019, t. II, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2019, s. 1278–1289.
Komentarz do art. 840 k.p.c., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019, t. II, Warszawa 2019, s. 1567–1600.
Research papers, glosses, chapters in composite works:
Zakres uprawnienia do zgłoszenia zarzutu potrącenia w procesie cywilnym w ujęciu podmiotowym, „Polski Proces Cywilny” 2019/4, s. 431–470.
O postępowaniach przyspieszonych w instytucjonalnym arbitrażu handlowym uwag kilka [in:] Arbitraż i mediacja – perspektywy prywantnoprawna i publicznoprawna: między teorią a praktyką. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Jana Łukasiewicza, red. J. Olszewski, Ł. Błaszczak, R. Morek, Rzeszów 2018, s. 356–380.
Procesowa dopuszczalność restitutio in integrum po skutecznym wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, „Polski Proces Cywilny” 2018/4, s. 482–495.
Some remarks on the pending reform of the polish domestic small claims procedure [in:] Maloznačnì spori: êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ, red. I. Ìzarova, R. Flejszar, R. Hanik-Pospolìtak, Kijów 2018, s. 100–119.
Dopuszczalność zażalenia na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia w razie upadku zabezpieczenia wskutek złożenia sumy zabezpieczenia na rachunek depozytowy Ministra Finansów" [in:] Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, A. Barańska, S. Cieślak (red.), Warszawa 2018, s. 485–496.
Some remarks on the extraordinary complaint against the valid judicial decisions in civil proceedings pertaining to cases within the subject-matter and scope of labour law, “Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej” 2018, s. 391–414 (co-author K. Moras-Olaś).
Skuteczność umów o mediację w polskim prawie procesowym cywilnym na tle prawnoporównawczym [in:] Honeste Procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa 2018, s. 785–814.
Dopuszczalność zarzutu potrącenia w postępowaniu cywilnym – uwagi na tle projektu Ministra Sprawiedliwości ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 27.11.2017 r., „Polski Proces Cywilny” 2018/2, s. 143–179.
Wierzytelności sporne a podstawa ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy – problemy nierozwiązane [in:] Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika. Wybrane aspekty postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego w polskim systemie prawnym, red. I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska, K. Flaga-Gieruszyńska, Sopot 2018, s. 219–247.
Dopuszczalność zrzeczenia się prawa do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w świetle art. 6 Europejskiej konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Glosa do orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1.3.2016 r. w sprawie Tabbane przeciwko Szwajcarii (41069/12), „Kwartalnik ADR” 2018/1, s. 25–43.
Wpływ cofnięcia pozwu w postępowaniu przed sądem polubownym na przerwę przedawnienia roszczeń dochodzonych w tym postępowaniu, „Kwartalnik ADR” 2017/4, s. 55–75.
The principle of Iura Novit Arbiter in the commercial arbitration in Poland: an antiquated doctrine or a valuable directive promoting due process and the rule of law?, [in:] Experientia Docet. Księga Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017, s. 1207–1227.
Sposób umorzenia postępowania cywilnego de lege lata i de lege ferenda. Umorzenie ex lege czy umorzenie na mocy postanowienia sądu? [in:] Postępowanie cywilne w dobie przemian, red. I. Gil, Warszawa 2017, s. 198–242.
W jakim terminie komornik może sprzedać zajętą ruchomość? Uwagi na tle znowelizowanego art. 864 § 1 k.p.c., „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2017/7, s. 29–42.
Res iudicata pro veritate habetur? Rzecz o erozji stabilności prawomocnych orzeczeń: apologia powagi rzeczy osądzonej a poszukiwanie trzeciej drogi [in:] Ius Est a Iustitia Appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, Warszawa 2017, s. 396–421.
May International Arbitral Tribunals Declare Laws Unconstitutional? An International and a Polish Perspective on the Issue of Dealing with Unlawful Laws, “The Journal of International Arbitration” 2017/2, s. 169–206.
Umorzenie postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty na żądanie powoda a przerwa przedawnienia wywołana wniesieniem pozwu w tym postępowaniu – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2017/1(25), s. 4–22.
Pomiędzy autonomią arbitrażu a ochroną praw stron i interesu publicznego. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, „Palestra” 2016/11, s. 46–55.
The Impact of the Act of September 10, 2015 amending some statutes in connection with the promotion of ADR on the separate proceedings in cases within the subject-matter and scope of labour law – selected issuses, “Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej” 2016, s. 447–460 (co-author K. Moras-Olaś).
Kontrola konstytucyjności ustaw przez sądy arbitrażowe – perspektywa Polska i międzynarodowa, „Kwartalnik ADR – Arbitraż i Mediacja” 2016/3, s. 31–57;
„Umorzenie zawieszonego procesu cywilnego w prawie polskim – perspektywa historyczna i kodyfikacyjna” [in:] Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Doświadczenia i perspektywy, red. E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil, Ł. Błaszczak, Sopot 2016, s. 223–252.
Czy dopuszczalność skargi kasacyjnej od wyroku w sprawie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego podlega ograniczeniom z art. 3982 k.p.c. – uwagi na tle ustawy z 10.09.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, „Polski Proces Cywilny” 2016/2, s. 330–342.
Umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego na wniosek powoda po nowelizacji z 10.7.2015 r. – cz. II, „Monitor Prawniczy” 2016/7, s. 349–356.
Umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego na wniosek powoda po nowelizacji z 10.7.2015 r. – cz. I, „Monitor Prawniczy”2016/6, s. 294–300.
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2015 r., III CZP 103/14, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015/11, poz. 105, s. 1560), „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2016/1, s. 47–64.
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2014 r., III CSK 245/13, niepubl. (Legalis nr 1163131, LEX nr 1537292), „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2015/7, s. 40–54.
Czy konfuzja procesowa musi prowadzić do umorzenia postępowania?, „Polski Proces Cywilny” 2015/2, s. 236–246.
Wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem niemerytorycznym – uwagi de lege lata i de lege ferenda [in:] Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego, red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014, s. 675–690.
Potrącenie a zapis na sąd polubowny w prawie polskim – wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe, „Polski Proces Cywilny” 2014/1, s. 61–91.
Glosa do wyroków Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2012 r. (I CSK 416/11) oraz z dnia 26 listopada 2008 r. (III CSK 163/08), „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2013/88, s. 209–226.

Reviews of research papers:

Review of Łukasz Błaszczak’s book „Charakter prawny zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym”, Wrocław 2017, „Polski Proces Cywilny” 2018/1, s. 101–113.No Related Media found.
Back To Top