LEX Hub image
Prawo01 lipca, 2021

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: zmiany na liście instytucji obowiązanych

Ważna informacja dotycząca obszaru AML (ang. Anti-Money Laundering). Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 30 marca 2021 r. rozszerzyły katalog instytucji obowiązanych, które muszą wypełnić obowiązki AML do dnia 31 lipca 2021 r.

Nowelizacja ustawy AML doprecyzowuje listę instytucji obowiązanych, dodając do niej następujące podmioty:

 • Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162), których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi.
 • Pośrednicy w obrocie nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 815), z wyłączeniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zmierzających do zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części, w której miesięczny czynsz został określony w wysokości mniejszej niż równowartość 10.000 euro.
 • Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, prowadzący działalność polegającą na:
  • obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykamiw rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685, 694 i 802), w tym w sytuacji, gdy działalność taka jest prowadzona:
   – w galeriach sztuki lub domach aukcyjnych albo
   – z wykorzystaniem wolnego portu rozumianego jako strefa lub pomieszczenie, w których towary są traktowane jako nieznajdujące się na obszarze celnym państw członkowskich lub państw trzecich, w tym z wykorzystaniem wolnego obszaru celnego;
  • przechowywaniu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, gdy działalność taka jest prowadzona z wykorzystaniem wolnego portu, o którym mowa w lit. a tiret drugie:
   - w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Przypominamy, że w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu przydatnym narzędziem dla firm jest Skaner iAML, partner platformy LEX Hub.

Skaner iAML to aplikacja online, dzięki której można skutecznie sprawdzić, czy dany podmiot lub osoba występuje na listach PEP polskich i zagranicznych, w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz na listach dot. sankcji, ostrzeżeń KNF i krajów podwyższonego ryzyka – bez konieczności weryfikacji tych danych w wielu źródłach.

Co ważne, Skaner iAML jest w pełni zgodny z ustawą AML, co istotnie zmniejsza ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Spełnia również obowiązki prawne wynikające z przepisów RODO, m.in. w związku z ustawą o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Weryfikacja danych realizowana w Skanerze iAML następuje w czasie rzeczywistym, przez co gwarantuje rzetelność wyników.

LEX HUB
Aplikacja iAML
Kompleksowa weryfikacja osób i podmiotów pod kątem AML
Przeglądaj powiązane tematy
LEX HUB
Aplikacja iAML
Kompleksowa weryfikacja osób i podmiotów pod kątem AML
Back To Top