Temperatuur meten van werknemer?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een onderzoek verricht naar werkgevers die de temperatuur va hun werknemers willen meten. Vicevoorzitter van de AP Monique Verdier vertelt dat een lichaamstemperatuur in sommige gevallen een persoonsgegeven en een gezondheidsgegeven is. 

Er gelden speciale regels om die gegevens te mogen verwerken. Meestal is het verboden, maar als iemand nadrukkelijk toestemming geeft om de gegevens te verwerken, mag het wel. Werknemers voelen de druk om toestemming te verlenen aan hun werkgever. Dit terwijl het weigeren geen nadelige gevolgen mag hebben. Daardoor is de temperatuurmeting op deze manier dus niet toegestaan. De AP gaat verder met controleren, dus een gewaarschuwd werkgever telt voor twee.

 

Corona chaos zorgt voor onregelmatige opzegging 

Op 16 maart 2020 heeft The Spot op laste van de overheid haar beachclub moeten sluiten en evenementen moeten aflassen als gevolg van de Covid-19 maatregelen. Werknemer is sinds 9 maart 2020 in dienst bij The Spot op basis van een contract voor bepaalde tijd tot en met 31 oktober 2020. De arbeidsovereenkomst bevat geen proeftijdbeding en geen tussentijds opzegbeding. In een gesprek op 18 maart 2020 heeft The Spot werknemer te kennen gegeven zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen in verband met de gevolgen van COVID-19, waarbij is toegezegd het salaris tot 1 april 2020 uit te betalen. Bij e-mail van 20 maart 2020 heeft werknemer bezwaar gemaakt bij The Spot tegen de beëindiging van zijn dienstverband. Vervolgens in de opzegging door The Spot ingetrokken en is werknemer opgeroepen om te werken. Op 6, 13 en 16 mei 2020 heeft werknemer werkzaamheden verricht, onder andere bestaande uit onderhoudswerkzaamheden (zand scheppen, vegen) en het up-to-date maken van de eventruimte. Op 16 mei 2020 hebben de eigenaren van The Spot met werknemer gesproken en hem proberen over te halen alsnog een regeling te treffen. De volgende dag (17 mei 2020) heeft werknemer zich ziekgemeld. Sindsdien heeft The Spot 70% van het salaris betaald. Op 9 juni 2020 heeft de bedrijfsarts geconcludeerd dat werknemer arbeidsongeschikt is als gevolg van medische beperkingen en werk gerelateerde knelpunten. 

Tussen partijen is niet in geschil dat de tussen hen gesloten arbeidsovereenkomst geen proeftijd- en/of tussentijds opzegbeding bevat en dat werknemer niet op staande voet is ontslagen. De kantonrechter oordeelt dat de (tussentijdse) opzegging door The Spot onrechtmatig en onregelmatig is. Dat The Spot de opzegging op 1 mei 2020 heeft ingetrokken, maakt dit niet anders. Zoals terecht door werknemer is opgemerkt, is een opzegging een eenzijdige rechtshandeling die niet eenzijdig, zonder instemming van de wederpartij, kan worden ingetrokken. Doordat The Spot de arbeidsovereenkomst onregelmatig heeft opgezegd, is zij op grond van artikel 7:677 lid 4 BW schadeplichtig. The Spot is in beginsel een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon vermeerderd met vakantietoeslag over de termijn dat de arbeidsovereenkomst geduurd zou hebben indien deze van rechtswege zou zijn geëindigd. De kantonrechter is verder van oordeel dat de ‘mate van verwijtbaarheid’ van The Spot gering is, nu van kwade opzet bij de opzegging niet is gebleken. Door The Spot is onbetwist gesteld dat zij – in de chaos en paniek door de gevolgen van Covid-19 - in de veronderstelling was dat een proeftijdbeding was afgesproken. Daar kan de kantonrechter zich een voorstelling bij maken, nu The Spot (zoals onbetwist door haar gesteld) financieel zeer zwaar is getroffen door de gevolgen van het Corona-virus. De kantonrechter veroordeelt The Spot om aan werknemer de vergoeding wegens onregelmatige opzegging te betalen van € 19.278,00 bruto, verminderd met het totaalbedrag dat door The Spot sinds 1 april 2020 aan brutosalaris is betaald, vermeerderd met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 1 april 2020 tot aan de dag van algehele voldoening. 

 

Uber: tekenen onder druk

Eerder schreef ik al over grote hoeveelheid ontslagen bij Uber. Uit een interview met 9 (ex) werknemers komt nu meer informatie naar buiten over de gang van zaken. Veel expats in Amsterdam zijn aangetrokken met stevige salarissen, hoge bonussen en een belastingkorting van 30 procent. Ontslag betekent dat zij hun werkvergunning verliezen. Binnen drie maanden zitten de expats, als ze geen nieuwe baan vinden, in het vliegtuig naar hun land van herkomst. De OR adviseert nog om gebruik te maken van de NOW-regeling om ontslagen uit te stellen of eventueel te voorkomen, maar dit wordt niet gevolgd. 

Uber diende de aanvraag in bij het UWV, maar wachtte de uitkomst niet af. Terwijl de procedure nog liep, bood Uber de werknemers regelingen aan waarbij zij – onder hoge druk – zelf tekenden voor ontslag, in ruil voor een vergoeding. Van de tweehonderd mensen die moesten vertrekken, besloten circa tien niet te tekenen. Als er wel wordt getekend krijgt de medewerker bijna vijf maandsalarissen mee. Daar komen extra’s bij: onder meer een ‘LinkedIn-training’, hulp bij zoeken naar een nieuwe baan en tickets voor hem en zijn familie, terug naar zijn land van herkomst. Nadat het gesprek met de medewerker heeft plaatsgevonden en de overeenkomst is aangeboden kan de medewerker de volgende dag niet meer in de Uber-systemen. Er wordt wel doorbetaald, maar de medewerker mag niet meer werken. Op deze manier probeert Uber het UWV te omzeilen. De medewerkers die niet tekenden hebben nog geen uitsluitsel of hun ontslag rechtmatig was. Volgens de ondernemingsraad van Uber, vakbond FNV en het UWV had het bedrijf grote moeite de noodzaak van de ontslagen goed te onderbouwen. Ook werd de ondernemingsraad van Uber niet tijdig ingelicht. Uber zegt dat alle regels volledig zijn toegepast en dat de juiste informatie met de ondernemingsraad is gedeeld. Wordt vervolgd!

 

Andere invulling functie tijdens Corona 

Werkgever heeft vanaf 1 april 2020 geen loon meer betaald aan werknemer. Werknemer heeft werkgever schriftelijk verzocht om het achterstallige loon over de maanden april, mei en juni 2020 over te maken. Werkgever geeft aan dat er, vanwege de corona-crisis, is overlegd met werknemer dat ze die maanden niet in dienst was en per 1 augutustus 2020 weer zou beginnen. Werkgever heeft werknemer meerdere malen verzocht om werkzaamheden te verrichten in het afhaalgedeelte van het restaurant. Nadat er tussen de advocaten van partijen geen overeenstemming is bereikt is werknemer een procedure gestart. 

De van overheidswege bevolen sluiting van de horeca in verband met het coronavirus is een omstandigheid die op grond van artikel 7:628 lid 1 BW in beginsel voor rekening en risico van de werkgever komt. Indien werknemers als gevolg daarvan niet kunnen werken, dient de werkgever in beginsel het loon door te betalen. 

Tussen partijen is ook niet in geschil dat werkgever werknemer heeft verzocht om andere werkzaamheden te verrichten dan de gebruikelijke bedieningswerkzaamheden in het restaurantgedeelte. De kantonrechter volgt de werknemer niet in haar stelling dat zij, in plaats van bedongen werkzaamheden in de bediening, als kok in de keuken moest werken. Uit de overgelegde WeChat gesprekken tussen werkgever en werknemer volgt juist dat werkgever werknemer meerdere malen heeft verzocht om in het afhaalgedeelte werkzaamheden te verrichten of maaltijden te bezorgen en dat daarop door werknemer niet is gereageerd (30 maart 2020 en 20 april 2020) dan wel is gereageerd met “Je houdt me voor de gek, afhalen?” (11 april 2020). Mede in het licht van de bijzondere omstandigheden rond de coronacrisis, is de kantonrechter van oordeel dat de door werkgever opgedragen werkzaamheden redelijk zijn en dat van werknemer verwacht had mogen worden dat zij die werkzaamheden zou verrichten. Uit het voorgaande volgt dat het niet verrichten van de werkzaamheden in redelijkheid voor rekening van werknemer behoort te komen. 

 

TOZO bovenop je salaris?

Een ambtenaar heeft de Gemeente Amsterdam toestemming gevraagd voor (in het weekend te verrichten) taxiwerkzaamheden als zelfstandige. De Gemeente Amsterdam heeft ingestemd met de te verrichten nevenwerkzaamheden. De ambtenaar heeft bij Gemeente Amsterdam (als verantwoordelijke voor de na te noemen uitkering) een uitkering op grond van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) aangevraagd, wegens inkomstenverlies uit de taxionderneming en heeft drie keer een voorschot ontvangen. De Gemeente Amsterdam (als uitkeringsinstantie) heeft de aanvraag van de ambtenaar afgewezen, omdat hij niet tot de doelgroep van de TOZO zou behoren. Omdat de Gemeente Amsterdam (als uitkeringsinstantie) de mogelijkheid van een integretiteicsconflict meldt wordt de ambtenaar bij de Gemeente Amsterdam gehoord door twee onderzoekers van het bureau Integriteit van Gemeente Amsterdam. Omdat de Gemeente Amsterdam oordeelt dat de formulieren voor de TOZO in strijd met de waarheid zijn ingevuld is de ambtenaar op staande voet ontslagen. 

Naar het oordeel van de kantonrechter is de opzegging van de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig. Daarbij wordt overwogen dat weliswaar vast is komen te staan dat de ambtenaar een aantal vragen ten behoeve van de TOZO-uitkeringen onjuist heeft beantwoord, maar niet dat hij dit bewust of opzettelijk heeft gedaan. Voorts is de kantonrechter van oordeel dat de ambtenaar terecht heeft aangevoerd dat het niet duidelijk was wie er nu wel en wie niet recht op een TOZO-uitkering had. Zeker was toen niet algemeen bekend dat deze enkel bedoeld was om (per huishouding) het inkomen aan te vullen tot het sociaal minimum. Geoordeeld wordt dat de handelwijze van ambtenaar niet dusdanig ernstig is, dat er gesproken kan worden van een dringende reden. Daarbij is van belang dat het om privéhandelingen gaat. 

Dat in deze zaak Gemeente Amsterdam niet alleen werkgever is maar ook uitkeringsinstantie is in feite toeval, en behoort niet ten nadele van de ambtenaar te worden meegewogen. Er moet immers worden vastgesteld dat van “Chinese Walls”, die er zouden behoren te zijn, geen sprake is. Bij deze muren gaat het om door de wetgever of door organisaties zelf opgelegde, preventieve dan wel door de praktijk gegroeide scheiding tussen afdelingen met (mogelijk) tegengestelde belangen. Gemeente Amsterdam als uitkeringsinstantie heeft Gemeente Amsterdam als werkgever ingeseind dat uit SUWI net was gebleken dat de ambtenaar werkzaam was voor Gemeente Amsterdam en dat er mogelijk sprake was van een integriteitsconflict. Naar het oordeel van de kantonrechter is van een integriteitsconflict geen sprake. Bij het aanvragen van de TOZO-uitkeringen is de positie van de ambtenaar als werknemer niet in het geding geweest. Wel acht de kantonrechter het verwijtbaar dat de ambtenaar als taxichauffeur meer uren is gaan werken dan eerder aan Gemeente Amsterdam gemeld. Dit is echter niet zodanig verwijtbaar dat het een (dringende) reden voor ontslag oplevert.

Sommige werkgevers verzoeken om CoronaMelder-app niet te installeren

Vanmorgen meldde Trouw op basis van een rondgang langs onder meer vakbonden CNV en FNV, dat werkgevers hun werknemers vragen om de CoronaMelder-app niet te installeren. Bedrijven worstelen met het feit dat de overheid medewerkers adviseert om thuis te blijven bij verkoudheidsklachten of na een melding van de CoronaMelder-app. Dit kan namelijk leiden tot problemen in de roosters en extra kosten voor de werkgever. Woordvoerder Mieke Ripken van VNO-NCW benadrukt dat de organisatie dit probleem al langer aankaart. Ripken wijst erop dat VNO-NCW heeft gevraagd om compensatie van loondoorbetaling als iemand thuiszit. De werkgeversorganisatie heeft toen van het kabinet te horen gekregen dat dit moeilijk is uit te voeren. CNV zegt dat het gaat om "tientallen meldingen" sinds de app op 10 oktober werd gelanceerd. De vakbond vermoedt dat het daadwerkelijke aantal mensen dat hiermee te maken heeft hoger ligt. FNV zegt een paar meldingen per week te ontvangen, maar heeft juist niet de indruk dat het op grote schaal speelt.

 

JURISPRUDENTIE

ECLI:NL:RBROT:2020:9951 Rechtbank Rotterdam, 03-11-2020, 8689030 VV EXPL 20-303
Loonvordering medewerkster bediening. Sluiting restaurant i.v.m. corona in beginsel voor risico werkgever. Opgedragen werkzaamheden in afhaalgedeelte onder omstandigheden redelijk. Werkgever hoeft alleen gewerkte uren te betalen. Geen wettelijke verhoging


ECLI:NL:RBROT:2020:9761 Rechtbank Rotterdam, 02-11-2020, 8741518 HA VERZ 20-88

Arbeidszaak. Heeft wg terecht opgezegd (met ontslagvergunning UWV) wegens econ. omst.(7:669 lid 3 sub a)? Economische omstandigheden zijn aanwezig, gelet op vermindering werk a.g.v. coronacrisis. Bewijsopdracht t.a.v. inspanningen wg. voor herplaatsing.


ECLI:NL:RBNHO:2020:9243 Rechtbank Noord-Holland, 28-09-2020, 8607594 AO VERZ 20-93
 
Onregelmatige opzegging wegens corona van bepaalde tijdscontract zonder tussentijds opzegbeding. Eenzijdige intrekking ontslag door werkgever niet mogelijk. Volledige gefixeerde schadevergoeding, billijke vergoeding vanwege omstandigheden nihil. 

 

Back To Top