ECLI:NL:RBMNE:2020:4722 Rechtbank Midden-Nederland, 28-10-2020, 8672546 / UC FORM 20-5827 LH/1040
Geschil tussen ondernemer en zijn (centrale) ondernemingsraad over de (on)redelijkheid van de door de OR, standaard en los van de inhoud van het betreffende onderwerp, aan een verleende (bovenwettelijk gevraagde) instemming verbonden voorwaarde dat ook een toekomstige wijziging van de betreffende arbeidsvoorwaardelijke regeling ter instemming aan de OR zal worden voorgelegd. Artikel 27 lid 4 WOR.

ECLI:NL:RBROT:2020:9804 Rechtbank Rotterdam, 29-10-2020, 8716263
Ontslag op staande voet van bistromedewerker Ikea na een vechtpartij met een collega houdt stand. Niet gebleken dat werkneemster heeft geprobeerd de vechtpartij te vermijden of zich daaraan te onttrekken.

ECLI:NL:RBAMS:2020:5156 Rechtbank Amsterdam, 26-10-2020, EA 20/591
ambtenaar, WNRA, aanvraag TOZO uitkering wegens wegvallen nevenwerkzaamheden, ontslag op staande voet, oordeel: geen intergriteitsconflict en niet gehandeld in strijd met ambtseed of gedragscode, Chinese Walls

ECLI:NL:RBAMS:2020:5155 Rechtbank Amsterdam, 20-10-2020, 8493403
werknemer moet bij einde arbeidsovereenkomst door werkgever voorgeschoten studiekosten gedeeltelijk terugbetalen. Betekenis studiekostenbeding

ECLI:NL:RBNHO:2020:8986 Rechtbank Noord-Holland, 26-10-2020, 8700922 AO VERZ 20-34
Arbeidszaak. Ontslag op staande voet. De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is, zodat het verzoek om vernietiging van dat ontslag wordt toegewezen. Het ontbindingsverzoek van de werkgever wordt ook toegewezen, wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Er is geen sprake van ernstige verwijtbaarheid van werkgever of werknemer, en werkgever wordt veroordeeld tot betaling van een transitievergoeding.

ECLI:NL:RBMNE:2020:4188 Rechtbank Midden-Nederland, 30-09-2020, 8215174
Loonvordering van een kok bij een lunchroom. Geen schriftelijke arbeidsovereenkomst. De ktr sluit voor de hoogte van het uurloon aan bij het loon van de referentiefunctie bedrijfsmanager volgens de Horeca-cao.

ECLI:NL:RBNHO:2020:8985 Rechtbank Noord-Holland, 28-10-2020, 8673487 AO VERZ 20-70
Arbeidszaak. Ontbindingsverzoek werkgever. Het disfunctioneren en de verstoorde arbeidsverhouding zijn op zichzelf onvoldoende grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst, maar er is wel een combinatie van omstandigheden die ontbinding rechtvaardigt (de i-grond). Voor ontbinding op de i-grond is niet vereist dat één of meer van de ontslaggronden bijna voldragen zijn, wel dat de combinatie van omstandigheden meebrengt dat voortzetting van het dienstverband in redelijkheid niet meer van de werkgever gevergd kan worden. Dat is hier het geval. Aan de werknemer wordt de maximale (cumulatie)vergoeding van 50% van de transitievergoeding toegekend.

ECLI:NL:RBNHO:2020:8628 Rechtbank Noord-Holland, 14-10-2020, 8357032 CV EXPL 20-2065
Slapend dienstverband. Werkgever heeft in strijd met art. 7:611 BW gehandeld door aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst de voorwaarde te verbinden dat partijen elkaar finale kwijting verlenen. De vergoeding ex art. 7:611 BW wordt voor 50% toegewezen.

ECLI:NL:RBLIM:2020:8424 Rechtbank Limburg, 28-10-2020, 8496811 \ AZ VERZ 20-73
Ontbinding arbeidsovereenkomst ambtenaar wegens ernstig verwijtbaar handelen.

ECLI:NL:RBNHO:2020:8984 Rechtbank Noord-Holland, 07-10-2020, 8287529
Arbeidszaak. Ontslag op staande voet. Na bewijslevering door getuigen komt de kantonrechter tot het oordeel dat aan het ontslag op staande voet een dringende reden ten grondslag ligt en dat het ontslag onverwijld is gegeven, zodat dit ontslag rechtsgeldig is.

ECLI:NL:RBNHO:2020:8982 Rechtbank Noord-Hollan

ECLI:NL:RBROT:2020:9951 Rechtbank Rotterdam, 03-11-2020, 8689030 VV EXPL 20-303
Loonvordering medewerkster bediening. Sluiting restaurant i.v.m. corona in beginsel voor risico werkgever. Opgedragen werkzaamheden in afhaalgedeelte onder omstandigheden redelijk. Werkgever hoeft alleen gewerkte uren te betalen. Geen wettelijke verhoging

ECLI:NL:RBROT:2020:9761 Rechtbank Rotterdam, 02-11-2020, 8741518 HA VERZ 20-88
Arbeidszaak. Heeft wg terecht opgezegd (met ontslagvergunning UWV) wegens econ. omst.(7:669 lid 3 sub a)? Economische omstandigheden zijn aanwezig, gelet op vermindering werk a.g.v. coronacrisis. Bewijsopdracht t.a.v. inspanningen wg. voor herplaatsing.

ECLI:NL:RBNHO:2020:7303 Rechtbank Noord-Holland, 07-08-2020, 8595423 AO VERZ 20-89
Ontbinding arbeidsovereenkomst op de e-grond. Ernstig verwijtbaar handelen vanwege schending re-integratieverplichtingen. Werknemer is, ondanks oproeping bij exploot, in deze procedure niet verschenen.

ECLI:NL:RBGEL:2020:5890 Rechtbank Gelderland, 04-11-2020, 8274065

Slapend dienstverband. Werknemer verzocht om eindafrekening en een dag voor zijn pensionering verzocht zijn gemachtigde om de transitievergoeding. In de gegeven omstandigheden informatieplicht voor werkgever. Strijd met norm van goed werkgeverschap.

ECLI:NL:GHDHA:2017:3461 Gerechtshof Den Haag, 12-12-2017, 200.203.561/01
kort geding. concurrentiebeding. beperking in duur.

ECLI:NL:RBLIM:2020:8409 Rechtbank Limburg, 22-10-2020, 8647082 AZ VERZ 20-75
Ontslag op staande voet vanwege het meenemen van een doos chirurgische mondkapjes en een campingstoel afkomstig uit een opgeslagen inboedel. Het ontslag op staande voet houdt stand. De stelling van de werknemer dat het gebruikelijk was om spullen mee te nemen, mocht dat al het geval zijn, maakt dit oordeel niet anders. Aan de zijde van de werknemer is ter zitting immers verklaard dat ook dan toestemming moest worden gevraagd aan een leidinggevende. De werknemer had geen toestemming van een daartoe bevoegde medewerker om een doos mondkapjes en de campingstoel mee te nemen.

ECLI:NL:RBNHO:2020:8777 Rechtbank Noord-Holland, 04-11-2020, 8432244
Werknemers van Vomar mogen na sluitingstijd filiaal alleen gezamenlijk verlaten. Tijd na sluitingstijd wordt aangemerkt als arbeid. Ook met beschikbaar houden voor werkgever wordt invulling gegeven aan begrip arbeid.

ECLI:NL:RBNHO:2020:8022 Rechtbank Noord-Holland, 04-11-2020, 8534164 \ CV EXPL 20-2181
vordering om alsnog bijdrage voor collectieve zorgverzekering uit te betalen. Niet aangemeld bij het door de werkgever aangehouden collectief.

ECLI:NL:HR:2020:1748 Hoge Raad, 06-11-2020, 20/01531
Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Arbeidsrecht. Cao-bepalingen Voortgezet Onderwijs over samenloop vakantieverlof met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ongeoorloofd onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers? EU-richtlijnen over arbeidstijden (2003/88/EG), gelijke behandeling (2006/54/EG) en zwangerschap (92/85/EEG). Art. 7:646 lid 1 en 3 BW; art. 5 lid 1, onder e, Algemene wet gelijke behandeling; art. 3 Wet arbeid en zorg. HvJEU 18 maart 2004, ECLI:EU:C:2004:160 (Gómez).

ECLI:NL:HR:2020:1746 Hoge Raad, 06-11-2020, 19/03369
Arbeidsrecht. Verrichten van werkzaamheden door uitkeringsgerechtigde op participatieplaats (Participatiewet). Maatstaf om overeenkomst als arbeidsovereenkomst aan te merken (art. 7:610 BW); onderscheid tussen uitleg en kwalificatie; bedoeling van partijen. Is stimuleringspremie loon?

ECLI:NL:GHARL:2020:9060 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 03-11-2020, 200.280.269/01
Ontslag ‘genormaliseerde’ ambtenaar. Hoogleraar RUG laat voor de universiteit bestemde Europese gelden en andere bijdragen naar de rekening van een eigen stichting overmaken en geeft deze gelden zelf uit. Ontslag op de e-grond (‘verwijtbaar handelen’) terecht. Tekortkomingen in het toezicht van de universiteit doen aan de verwijtbaarheid niet af. Hof ziet in de omstandigheden van het geval (persoonlijke bevoordeling stond niet voorop)

ECLI:NL:RBROT:2020:10076 Rechtbank Rotterdam, 27-07-2020, 8523355
Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Werknemer niet verschenen.

ECLI:NL:RBOVE:2020:3636 Rechtbank Overijssel, 05-10-2020, 8728878 \ CV EXPL 20-2325
Loonvordering

ECLI:NL:RBMNE:2020:4817 Rechtbank Midden-Nederland, 04-11-2020, C/16/505269 / HA ZA 20-426
Afwikkeling eindafrekening, waaronder aanmelding werknemer bij UWV en pensioenfonds, na einde dienstverband. Na wisseling van rechtsvorm door oprichting van een vennootschap heeft de vennootschap feitelijk ook de rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst over de periode voor de oprichting overgenomen. De vennootschap wordt daarom ook over de eerdere periode in 2017 als werkgever aangemerkt.

ECLI:NL:GHARL:2020:9075 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02-11-2020, 200.271.942
Geen ontslag op staande voet. Niet voldaan aan eis van onverwijldheid. Billijke vergoeding.

ECLI:NL:GHDHA:2019:839 Gerechtshof Den Haag, 23-04-2019, 200.248.937/01
concurrentiebeding

ECLI:NL:RBGEL:2020:5982 Rechtbank Gelderland, 14-10-2020, 8492659
voorwaardelijke verlenging van tijdelijk contract? Nee, want zeer kort daarna is onvoorwaardelijke verlenging toegezegd. De overeenkomst kan niet worden beëindigd door de verlenging te herroepen in plaats van ontslag op staande voet te verlenen.

ECLI:NL:RBGEL:2020:5980 Rechtbank Gelderland, 04-11-2020, 8652714
voormalig ambtenaar. Verstoorde arbeidsverhouding door voortdurende discussie over functie-inhoud. Functie bij publiekrechtelijke rechtspersoon is in de loop der jaren inhoudelijk gewijzigd. Dit betreft geen functiewijziging, maar toepassing instructierecht werkgever.

ECLI:NL:RBLIM:2020:8308 Rechtbank Limburg, 28-10-2020, 04 8550090 \ CV EXPL 20-2510
Een arbeidsovereenkomst of een min of meer op samenwerking gerichte overeenkomst tussen partijen. Er is een schriftelijk contract en er zijn loonspecificaties. Volgens gedaagde moet er gekeken worden naar de partijbedoeling. Verder noemt gedaagde een groot aantal omstandigheden die tegenbewijs leveren van het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Gelet hierop kan het bestaan van een arbeidsovereenkomst vooralsnog niet worden vastgesteld. Eiser moet daarom bewijs leveren maar daaraan wordt niet toegekomen omdat een concreet en specifiek aanbod ontbreekt. De vorderingen worden daarom afgewezen.

ECLI:NL:GHDHA:2019:1316 Gerechtshof Den Haag, 04-06-2019, 200.243.925/01
Concurrentie-/ relatiebeding uit de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst heeft zijn gelding verloren als gevolg van getekende wijzigingen in de arbeidsovereenkomst waarbij niet (afdoende) verwezen is naar het oorspronkelijke concurrentie-/relatiebeding.

ECLI:NL:RBDHA:2020:10975 Rechtbank Den Haag, 23-03-2020, 8279537 RP VERZ 20-50043 
In deze procedure heeft een werknemer van de ambassade van Egypte een verzoek gedaan om de opzegging van de arbeidsovereenkomst te vernietigen. Dat verzoek is toegewezen omdat de toestemming van het UWV ontbreekt. 

ECLI:NL:RBOVE:2020:3747 Rechtbank Overijssel, 05-11-2020, 8613070 \ EJ VERZ 20-217 
Ontslag op staande voet vernietigd. Geen sprake van dringende reden i.c. bewust roekeloos gedrag. 

ECLI:NL:RBLIM:2020:8509 Rechtbank Limburg, 04-11-2020, 04 8445970/CV 20-1562 
Aansprakelijkheid arbeidsongeval. Is kantonrechter gehouden aan de beslissing in de deelgeschilprocedure? In beginsel wel, echter is in de onderhavige zaak sprake van een andere grondslag. In de deelgeschilprocedure is de aansprakelijkheid gegrond op artikel 6:170 BW jo artikel 6:162 BW, terwijl de onderhavige procedure zijn grondslag vindt in artikel 7:658 BW. De door de kantonrechter geconstateerde feiten tijdens een descente in de deelgeschilprocedure worden wel overgenomen. 

ECLI:NL:RBNHO:2020:7312 Rechtbank Noord-Holland, 09-07-2020, 8303328 AO VERZ 20-18 
Ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsverhouding. Billijke vergoeding toegewezen, nu het ontstaan van de verstoorde arbeidsverhouding door de handelswijze van de werkgever is veroorzaakt. 

ECLI:NL:RBNHO:2020:9243 Rechtbank Noord-Holland, 28-09-2020, 8607594 AO VERZ 20-93 
Onregelmatige opzegging wegens corona van bepaalde tijdscontract zonder tussentijds opzegbeding. Eenzijdige intrekking ontslag door werkgever niet mogelijk. Volledige gefixeerde schadevergoeding, billijke vergoeding vanwege omstandigheden nihil. 

ECLI:NL:RBROT:2020:10180 Rechtbank Rotterdam, 09-11-2020, 8348600 HA VERZ 20-26

Ernstig verwijtbaar handelen werkgever. 7:682 lid 1 aanhef en onder c BW.

ECLI:NL:RBDHA:2020:11398 Rechtbank Den Haag, 03-11-2020, 8704912 EJ VERZ 20-85039
Vernietiging ontslag op staande voet toegewezen. Tegenverzoek gefixeerde schadevergoeding afgewezen.

ECLI:NL:RBDHA:2020:11395 Rechtbank Den Haag, 29-09-2020, 8674356 EJ VERZ 20-84845
Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Geen verwijtbaarheid bij de werkgever en werknemer. Op grond van de arbeidsovereenkomst heeft werknemer aanspraak op een contractuele beëindigingsvergoeding in plaats van op de transitievergoeding. Op grond van artikel 2.10.1 WNT wordt deze contractuele beëindigingsvergoeding beperkt. Geen toekenning billijke vergoeding.

ECLI:NL:GHARL:2020:9287 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-11-2020, 200.265.159
Hoger beroep; opdracht; bijstand HR-adviseur in arbeidsconflicten; loonvordering van opdrachtnemer; vermeerdering vordering in hoger beroep; geen vriendendienst; geen uurloon overeengekomen; mededeling dat loon opdrachtnemer over het algemeen in de onderhandelingen met de werkgever door deze zou worden vergoed; redelijk aantal uren voor loon.

ECLI:NL:RBDHA:2020:11393 Rechtbank Den Haag, 06-10-2020, 8537783 EJ VERZ 20-8396
loonvordering, vermoeden van arbeidsomvang (art. 7:610b BW)

ECLI:NL:GHARL:2020:9239 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-11-2020, 200.267.696/01
Arbeidszaak, kort geding. Vordering schadevergoeding wegens niet meewerken aan beëindigen dienstverband afgewezen: geen slapend dienstverband. Van opzettelijke benadeling door de werkgever is niet gebleken.

ECLI:NL:GHSHE:2020:3325 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 27-10-2020, 200.252.070_02
Termijn van 7:686a BW verstreken. Voormalig werknemer slaagt niet in bewijs dat hij na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaamheden op verzoek van de (voormalig) werkgever heeft verricht.

ECLI:NL:RBMNE:2020:4856 Rechtbank Midden-Nederland, 09-11-2020, 8757727 ME VERZ 20-143
Ontslag op staande voet. Het goedkoper aanslaan en goedkoper meekrijgen van producten door kassière van een supermarkt vormt een dringende reden.

ECLI:NL:RBROT:2020:9834 Rechtbank Rotterdam, 09-11-2020, 8785515 \ VV EXPL 20-403
Kort geding. Onterechte loonstop? Staken re-integratiewerkzaamheden en te laat aanvragen WIA-uitkering.

ECLI:NL:RBAMS:2020:5412 Rechtbank Amsterdam, 12-11-2020, 8685713 EA 20-567
Het ontslag van de directeur van het Haga Lyceum blijft in stand. Zijn weigering om na zijn schorsing onder andere de toegang tot de bankrekeningen van de school over te dragen, was een gegronde reden om hem op staande voet te ontslaan.

ECLI:NL:HR:2020:1790 Hoge Raad, 13-11-2020, 19/03373
Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Procesrecht. Afwikkeling pensioenaanspraken na ontbinding arbeidsovereenkomst. Klachten over niet toestaan eiswijziging, o.a. op de grond dat dit in strijd is met eerdere eindbeslissing. Voorts klachten over gehanteerde rekenrente.

ECLI:NL:GHSHE:2020:3426 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 03-11-2020, 200.281.857_01
kort geding over non-concurrentiebeding; voorschot van € 35.000,- op verbeurde boetes (in plaats van het door de kantonrechter toegewezen voorschot van €100.000,-).

ECLI:NL:RBGEL:2020:5775 Rechtbank Gelderland, 06-11-2020, 8573382
Studiekostenbeding voor nagelstyliste. Niet in overeenstemming criteria HR (de arresten Muller/Van Opzeeland, HR 10 juni 1983, NJ 1983/796 en HR 5 juni 1987, NJ 1987/795). Geen glijdende schaal. In strijd met Wet Minimumloon

ECLI:NL:RBMNE:2020:4612 Rechtbank Midden-Nederland, 28-10-2020, 8668806 UE VERZ 20-231
Geen sprake van duurzame verstoring van de arbeidsverhouding. Werkgever heeft zich onvoldoende ingespannen de verstoring weg te nemen.

ECLI:NL:RBMNE:2020:4611 Rechtbank Midden-Nederland, 28-10-2020, 8737100 AV EXPL 20-30
Werknemer heeft spoedeisend belang, maar de vordering tot betaling van een bonus van $ 1,8 miljoen onvoldoende aannemelijk geworden.

ECLI:NL:GHAMS:2020:2930 Gerechtshof Amsterdam, 03-11-2020, 200.250.384/01
Belang werknemers moet wijken voor zwaarwegend belang werkgever bij eenzijdige wijziging pensioenovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst voor de toekomstige pensioenopbouw, met uitzondering voor wijzigingen die ook opgebouwde pensioenaanspraken raken. Bestaande pensioen- en uitvoeringsovereenkomst blijft in stand voor zover betrekking hebbend op opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten die niet met een CWO worden overgedragen. Zonder CWO verbiedt artikel 20 Pensioenwet wijziging van onvoorwaardelijke indexatie voor opgebouwde pensioenaanspraken van deelnemers.

ECLI:NL:GHARL:2020:9326 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02-11-2020, 200.278.409
Uitleg contractuele beëindigingsvergoeding van vóór invoering Wwz op basis van de kantonrechtersformule. Toekenning van die vergoeding in plaats van transitievergoeding. Werkgever geen (voldoende)belang bij verzoek ontbinding op de e-grond.

ECLI:NL:GHARL:2020:9332 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-10-2020, 200.277.766
Aanzegvergoeding.

ECLI:NL:RBNHO:2020:7606 Rechtbank Noord-Holland, 17-08-2020, 8393980 \ AO VERZ 20-42

Ontbinding arbeidsovereenkomst HR-medewerker wegens verwijtbaar handelen. Raadplegen vertrouwelijke persoonsgegevens. Geen transitievergoeding.

ECLI:NL:RBNNE:2020:3899 Rechtbank Noord-Nederland, 10-11-2020, 8023136 / CV EXPL 19-8905
Arbeidsrecht, artikel 2.2. cao grafimedia Recht op cao loonsverhoging? Afwijkende partij afspraak over loonsverhoging gaat voor.

ECLI:NL:GHAMS:2020:3022 Gerechtshof Amsterdam, 10-11-2020, 200.265.947/01
Vordering van ex-werkgever op ex-werknemer op grond van geldlening althans een onbenoemde overeenkomst althans onverschuldigde betaling. Ex-werkgever krijgt bewijsopdracht. Toepasselijk wetsartikelen: art. 150 Rv. Zie ECLI:NL:GHAMS:2019:3587.

ECLI:NL:RBAMS:2020:5420 Rechtbank Amsterdam, 05-11-2020, 8703771 EA VERZ 20-595
Schriftelijke vastlegging wijziging arbeidsovereenkomst o.g.v. verplicht aanbod vaste urenomvang als bedoeld in artikel 7:628a BW is geen vierde arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:668a BW. Geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan.

ECLI:NL:RBNHO:2020:7465 Rechtbank Noord-Holland, 24-03-2020, 8360590 VV EXPL 20-41
Geen sprake van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring, die erop gericht is beëindiging van de arbeidsovereenkomst te bewerkstelligen. Werkgever heeft nagelaten om bedrijfsarts in te schakelen. Loonvordering wordt toegewezen.

ECLI:NL:RBNHO:2020:7461 Rechtbank Noord-Holland, 16-04-2020, 8339727 VV EXPL 20-32
Erkenning vordering achterstallig loon. Het openstaande vakantiegeld wordt niet weersproken, dus is toewijsbaar. De vordering tot uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen wordt onvoldoende gemotiveerd betwist. De wettelijke verhoging en rente worden toegewezen.

ECLI:NL:RBDHA:2020:11628 Rechtbank Den Haag, 14-10-2020, 8502078 RL EXPL 20-8066
Werkgeversaansprakelijkheid voor uitglijden van werknemer over een plastic plaat die was neergelegd voor een friteuse in een geïmproviseerde keuken. De keuken voldeed niet aan de daaraan te stellen eisen. Schending zorgplicht door de werkgever. Schade nader op te maken bij staat.

ECLI:NL:RBMNE:2020:4493 Rechtbank Midden-Nederland, 21-10-2020, 8601098 UV EXPL 20-116
Werkgever moet 90% van het loon bij ziekte (2e jaar) doorbetalen. Twee exemplaren van de arbeidsovk. Die van de werkgever wijkt in het nadeel van de werknemer af.

ECLI:NL:RBAMS:2020:5427 Rechtbank Amsterdam, 28-08-2020, 8642585 KK EXPL 20-411

Slapend dienstverband sinds april 2013. Uitleg Xella-norm. Werkgeverr niet gehouden om de arbeidsovereenkomst op te zeggen met toekenning van een transitievergoeding.

ECLI:NL:RBAMS:2020:5426 Rechtbank Amsterdam, 16-10-2020, 8658937 CV EXPL 20-13137
Terugvordering loon zieke werknemer op grond van 7:629 lid 5 BW toegewezen. Ander passend werk verzwegen. Ook verplichting reintegratiekosten gedeeltelijk terug te betalen. Tegelijk beschikking gewezen waarin ontslag op staande voet stand houdt.

ECLI:NL:RBAMS:2020:5425 Rechtbank Amsterdam, 16-10-2020, 8612710 EA VERZ 20-455
Ontslag op staande voet houdt stand. Werknemer heeft zelf ander passend werk gevonden maar maakt daarvan bewust geen melding bij werkgever. Beschikking tegelijk met vonnis tot terugbetaling loon.

ECLI:NL:RBMNE:2020:5029 Rechtbank Midden-Nederland, 18-11-2020, 8698127 UE VERZ 20-251 PK/1097
Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt afgewezen, omdat onvoldoende is komen vast te staan dat er (nog steeds) sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie en verweerder tevens aanspraak kan maken op de zogenaamde klokkenluidersbescherming.

ECLI:NL:RBROT:2020:10352 Rechtbank Rotterdam, 13-11-2020, 8696703
Vrijwaringsincident, overgang van onderneming

ECLI:NL:GHARL:2020:9409 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-11-2020, 200.280.245
Geen billijke vergoeding na opzegging wegens twee jaar arbeidsongeschiktheid. Geen ernstig verwijtbaar handelen werkgever.

ECLI:NL:RBLIM:2020:8802 Rechtbank Limburg, 12-11-2020, 8748086/AZ/20-157 12112020
“Niet voldoen aan eis om 10 minuten voor aanvang werkzaamheden aanwezig te zijn geen reden voor ontslag op staande voet”.

ECLI:NL:RBMNE:2020:4664 Rechtbank Midden-Nederland, 02-10-2020, 8458391
Mondeling vonnis. Is onder ambtenarenrecht door werkgever aan werknemer een rechtens afdwingbare toezegging gedaan? Uitleg van die toezegging naar civiel recht.

ECLI:NL:RBNHO:2020:7608 Rechtbank Noord-Holland, 26-08-2020, 8225109 \ CV EXPL 19-19247
Loonvordering tijdens ziekte. Loonstop. Werknemer heeft geen deskundigenoordeel UWV overgelegd. Uit het oordeel dat hij heeft aangevraagd en door werkgever is overgelegd blijkt dat werknemer passende arbeid kon verrichten. Loonvordering afgewezen.

ECLI:NL:RBNHO:2020:7607 Rechtbank Noord-Holland, 26-08-2020, 8066541 \ CV EXPL 19-14366
Loonvordering. Werknemer heeft onvoldoende gemotiveerd waarom hij de aangeboden arbeid niet kon verrichten. Niet gebleken is dat werkgever tijdens ziekte minder dan 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon heeft betaald.

ECLI:NL:RBNHO:2020:7605 Rechtbank Noord-Holland, 26-08-2020, 8611777 \ VV EXPL 20-97
Kort geding. Boete nevenwerkzaamhedenbeding tijdens vrijstelling van werk. Geen spoedeisend belang.

ECLI:NL:GHAMS:2020:937 Gerechtshof Amsterdam, 24-03-2020, 200.262.687/01
Arbeidsrecht. Grieven van de werkgeefster tegen toewijzing van de verzoeken van de werknemer inzake ontbinding, transitievergoeding en achterstallig salaris c.a., falen. De eveneens toegekende billijke vergoeding dient echter te worden verminderd. Art. 7:671c lid 2, onder b, BW.

ECLI:NL:RBDHA:2020:11384 Rechtbank Den Haag, 06-11-2020, 8753881 RP VERZ 20-50532
WWZ. Arb, ovk voor bepaalde tijd blijkt arb, ovk voor onbepaalde tijd door ketenregeling. Is de aanzegging een opzegging? Vordering transitie- en billijke vergoeding toegewezen.

ECLI:NL:PHR:2020:958 Parket bij de Hoge Raad, 16-10-2020, 19/05233
Arbeidsrecht. Cao-recht. Is sprake van aanneming van werk (contracting) ex art. 7:750 BW of van uitzending ex art. 7:690 BW? Geldt de ‘kennen en kunnen’-clausulering uit CNV/Pennwalt (ECLI:NL:HR:1997:ZC2532), zoals herhaald in FNV/Inretail (ECLI:NL:HR:2018:980), ook indien een werknemersvereniging van een werkgever nakoming vordert van een algemeen verbindend verklaarde cao-bepaling? Matiging wettelijke verhoging van art. 7:625 BW.

ECLI:NL:RBDHA:2020:11943 Rechtbank Den Haag, 13-11-2020, 8721010 RL EXPL 20-15049
schorsing concurrentiebeding vrachtwagenchauffeur

ECLI:NL:RBNHO:2020:8273 Rechtbank Noord-Holland, 12-10-2020, 8471297 \ AO VERZ 20-64
Arbeidsrecht. Ontslag op staande voet. Verweerder niet verschenen en tijdens procedure failliet verklaard. Verzoek gesplitst in verifieerbare en niet verifieerbare verzoeken. Vernietiging ontslag.

ECLI:NL:GHDHA:2020:2193 Gerechtshof Den Haag, 17-11-2020, 200.234.067/02
Verlaging arbeidsmarkttoeslag. Anders dan de kantonrechter is hof van oordeel dat werkgever hiertoe gerechtigd was. Voorwaardelijke arbeidsvoorwaarde. Geen gerechtvaardigd vertrouwen.

ECLI:NL:RBNHO:2020:8046 Rechtbank Noord-Holland, 08-10-2020, 8616845 \ AO VERZ 20-96
Ontbinding arbeidsovereenkomst. Niet op primaire grond, verwijtbaar handelen, omdat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat door gedaagde fraude gepleegd, maar op subsidiaire grond, verstoorde arbeidsverhouding. Met toekenning van transitievergoeding.

ECLI:NL:RBNHO:2020:7994 Rechtbank Noord-Holland, 06-10-2020, 8652358 AO VERZ 20-111
Arbeidsrecht. Billijke vergoeding ex artikel 7:681 BW, vergoeding onregelmatige opzegging en transitievergoeding toegewezen.

ECLI:NL:GHDHA:2020:2184 Gerechtshof Den Haag, 17-11-2020, 200.272.360/01
Billijke vergoeding op grond van art. 7:682 lid 1 sub c BW. Ernstig verwijtbaar?

ECLI:NL:RBOBR:2020:703 Rechtbank Oost-Brabant, 06-02-2020, 7332700
Valt gedaagde onder de werkingssfeer van de algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen voor de Metalektro en de verplichtstellingsbesluiten tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro.

ECLI:NL:RBROT:2020:10676 Rechtbank Rotterdam, 06-11-2020, 8495586 CV EXPL 20-13312
Vordering tot betaling bonus. Tussenvonnis - bewijslevering van bestaan aanvullende bonusafspraak

ECLI:NL:RBROT:2020:10665 Rechtbank Rotterdam, 18-11-2020, 8379486 VZ VERZ 20-4008
Verzoek tot ontbinding ex artikel 7:671c BW toewijsbaar. Geen ernstig verwijtbaar handelen werkgever. Transitievergoeding en billijke vergoeding afgewezen. Verrichten nevenwerkzaamheden bij derde tijdens arbeidsongeschiktheid geen goed werknemerschap.

ECLI:NL:RBDHA:2020:11627 Rechtbank Den Haag, 28-09-2020, 8628229 EJ VERZ 20-85085
Werknemer was bij de werkgever in dienst als Life Science Manager. Verzoek werkgever tot ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren en verstoorde arbeidsverhouding. Werknemer is met de werkgever van oordeel dat de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden maar betwist dat sprake is van disfunctioneren. De kantonrechter gaat er veronderstellende wijs vanuit dat sprake is van disfunctioneren. De werknemer is echter niet in voldoende mate gesteld om zijn disfunctioneren te verbeteren. Arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding met toewijzing transitievergoeding. Werkgever heeft verwijtbaar gehandeld door de werknemer niet in staat te stellen zijn vermeende disfunctioneren te verbeteren en hem in plaats daarvan te overvallen met een VSO. Kantonrechter wijst een billijke vergoeding van omstreeks € 80.000,00 toe.

ECLI:NL:RBMNE:2020:4082 Rechtbank Midden-Nederland, 23-09-2020, 8176577 UC EXPL 19-12663
artikel 7:658 BW. Schending zorgplicht werkgever. Blootstelling aan psychosociale arbeidsbelasting. Hoofdelijke aansprakelijkheid formele werkgever en inlener.

ECLI:NL:GHAMS:2020:1320 Gerechtshof Amsterdam, 14-04-2020, 200.263.346/01
Appel van ECLI:NL:RBAMS:2019:4769. Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van verstoorde arbeidsverhouding. Art. 7:669 lid 3, onder g, BW. Geen ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werknemer. Anders dan de eerste rechter oordeelde, is er geen verwijtbaar handelen van de werkgeefster zoals bedoeld in artikel 7:671b lid 7 BW. Wél transitievergoeding, geen billijke vergoeding. Ontbindingsdatum is door de eerste rechter ten onrechte bepaald zonder verdiscontering van de proceduretermijn, maar het hof is niet bevoegd de ontbindingstermijn te vervroegen van 1 september 2019 naar 1 juli 2019.

ECLI:NL:GHARL:2020:9733 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24-11-2020, 200.277.385/01
Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht? Aandeelhouders/ oprichters zetten uit fiscale overwegingen arbeidsovereenkomst om in overeenkomst van opdracht. Met een van hen wordt na enige manden de samenwerking beëindigd. Was op dat moment de arbeidsovereenkomst beëindigd?

ECLI:NL:GHARL:2020:9728 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24-11-2020, 200.262.197/01
Werkgever en werknemer hebben ter beëindiging van de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst een vaststellingsovereenkomst gesloten. Daarin is opgenomen dat zij zich ten opzichte van derden niet negatief over elkaar zullen uitlaten. In deze zaak staat de vraag centraal of de werkgever deze afspraak heeft geschonden. Net als de kantonrechter meent het hof dat dit niet is komen vast te staan.

ECLI:NL:RBROT:2020:10657 Rechtbank Rotterdam, 10-11-2020, 8723792 VZ VERZ 20-16631
ontbinding arbeidsovereenkomst; disfunctioneren

ECLI:NL:RBROT:2020:10748 Rechtbank Rotterdam, 12-11-2020, KTN-8772792_12112020
arbeid; verzoekschrift; verwijzing naar de handelskamer

ECLI:NL:RBROT:2020:10747 Rechtbank Rotterdam, 10-11-2020, KTN-8771963_10112020
arbeid; verstek; vernietiging opzegging; loonvordering

ECLI:NL:RBMNE:2020:4745 Rechtbank Midden-Nederland, 02-11-2020, 8529695
Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst op e-, d- en i-grond afgewezen.

ECLI:NL:GHARL:2020:9672 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24-11-2020, 200.220.027
Wwz. Arbeidsrecht. Aftoppingsregeling van beëindigingsvergoeding tot leeftijd 65 jaar. Uitleg. Objectieve rechtvaardiging. Geen verboden onderscheid. Aftoppingsregeling niet in strijd met WGBLA.

ECLI:NL:RBMNE:2020:5160 Rechtbank Midden-Nederland, 16-10-2020, 8564926 UE VERZ 20-176 NA/1173
Een achteraf betaalde proefdag in de horeca telt mee bij de keten van arbeidsovereenkomsten. Het overeenkomen van een nieuwe arbeidsovereenkomst in het kader van een overgang van onderneming is geen schakel in de ketenregeling. De aanzegging mag in dit geval niet worden opgevat als een opzegging.

ECLI:NL:RBROT:2020:10816 Rechtbank Rotterdam, 08-10-2020, 8639550
Arbeidsrecht. Ontslag op staande voet rechtsgeldig gegeven? Is ten aanzien van tegenverzoeken sprake van "daarmee verband houdende vorderingen" (artikel 7:686a lid 3 BW)?

ECLI:NL:RBROT:2020:10386 Rechtbank Rotterdam, 24-11-2020, 8598555
Deelgeschil. Wn wil verklaring voor recht dat wg aansprakelijk is voor schade door rugklachten. Werkomstandigheden staan niet vast, er waren al eerder rugklachten, meerdere mogelijke oorzaken: niet geschikt voor deelgeschil.

ECLI:NL:GHSHE:2020:3639 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 26-11-2020, 200.277.627_01
Arbeidsrecht WWZ. Ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie; bewijsopdracht met betrekking tot een escalerende situatie

ECLI:NL:RBDHA:2020:12073 Rechtbank Den Haag, 25-11-2020, 8758223 RL EXPL 20-16605
Vordering in kort geding van werknemer bij Ministerie van Buitenlandse Zaken tot wedertewerkstelling toegewezen. De bezwaren van werkgever ten aanzien van werknemer zijn onvoldoende onderbouwd en daarnaast heeft werkgever het beginsel van hoor en wederhoor geschonden. Als gevolg van het invoeren van de Wnra is eenzijdige wijziging van de functie-inhoud niet meer mogelijk en heeft werknemer bovendien recht op werk, bij gebreke van een (door de werkgever) aangevoerde en voldoende onderbouwde grond voor schorsing en/of op non-actief stelling.

ECLI:NL:GHAMS:2020:3112 Gerechtshof Amsterdam, 17-11-2020, 200.271.555/01
Wwz. Ontslag op staande voet statutair bestuurder niet rechtsgeldig wegens het ontbreken van een dringende reden die het ontslag op staande voet rechtvaardigt. Ernstig verwijtbaar handelen werkgever. Billijke vergoeding op zijn plaats.

ECLI:NL:RBROT:2020:10855 Rechtbank Rotterdam, 26-02-2020, 8225247
KG-vonnis. Loonvorderingen waarvoor reeds een executoriale titel is verkregen afgewezen.

ECLI:NL:RBROT:2020:10812 Rechtbank Rotterdam, 14-09-2020, 8642176 VV EXPL 20-44
Kort geding. Is de arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd? Indien voor onbepaalde tijd, is de overeenkomst dan geëindigd? Verhouding kortgedingrechter en bodemrechter.

ECLI:NL:RBROT:2020:10811 Rechtbank Rotterdam, 03-11-2020, 8717053 HA VERZ 20-80
Kan de werknemer een beroep doen op dwaling omdat hij bij het aangaan van de beëindigsovereenkomst niet wist dat de overeengekomen opzegtermijn nietig was?

ECLI:NL:RBMNE:2020:3938 Rechtbank Midden-Nederland, 09-09-2020, 8211738
Aanspraak chauffeur op vakantieloon over vergoeding voor gewerkte overuren in de periode tot en met december 2018. Artikel 7:639 BW; CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen.

ECLI:NL:RBROT:2020:10808 Rechtbank Rotterdam, 08-09-2020, 8498132
Afwijzing verzoek vernietiging ontslag op staande voet.

ECLI:NL:RBROT:2020:10806 Rechtbank Rotterdam, 22-09-2020, 8705958
Loonvordering in kort geding toegewezen.

ECLI:NL:GHDHA:2020:2102 Gerechtshof Den Haag, 24-11-2020, 200.282.392/01
WWZ-zaak, ontslag op staande voet, verzending documenten naar privé e-mailadres i.s.m. bedrijfsregels, geen tijdige openheid van zaken

ECLI:NL:RBROT:2020:10839 Rechtbank Rotterdam, 20-11-2020, 8642156 \ CV EXPL 20-23898
Oud-werkgever heeft vergoeding gevorderd van oud-werknemer voor het vroegtijdig beëindigen van de gebruiksovereenkomst voor de auto. Vergoeding niet in strijd met recht en vrijheid op arbeid.

ECLI:NL:RBROT:2020:10801 Rechtbank Rotterdam, 14-10-2020, 8727226
KG-vonnis. Vorderingen tot staking werkzaamheden in strijd met concurrentiebeding en relatiebeding, tot nakoming van geheimhoudingsbeding, en tot betaling voorschot op reeds verbeurde boetes afgewezen. Zie zaaknummer 8747729.

 

Back To Top