Wolters Kluwer Nederland B.V. (verder “Wolters Kluwer”) verwerkt persoonsgegevens van auteurs waarmee een overeenkomst tot stand zal komen, bestaat of heeft bestaan. Wolters Kluwer is daarmee verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de "AVG"). Dit privacy statement is dan ook gericht aan de auteurs van Wolters Kluwer.

Indien u de algemene website van Wolters Kluwer bezoekt, of de digitale shop of een of meerdere producten van Wolters Kluwer aanschaft, dan is daarop het algemene Privacy Statement en Cookie Statement van Wolters Kluwer van toepassing.

Dit privacy statement (voor auteurs) beschrijft:

 • welke persoonsgegevens wij van u verzamelen;
 • voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken en op welke grondslagen wij dat doen;
 • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • uw rechten als betrokkene;
 • hoe u contact met ons op kunt nemen.


Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • basisgegevens zoals voor- en achternaam, tussenvoegsel, titulatuur en uw geboortedatum;
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • financiële gegevens zoals uw rekeningnummer (IBAN);
 • zakelijke contact- en/of financiële gegevens voor zover u die aan ons heeft verstrekt;
 • gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze online auteurstools (bijvoorbeeld de Creator voor het schrijven van content) te gebruiken, zoals een IP adres;
 • gegevens betreffende uw bezoek aan de online auteurstools;
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten, zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet;
 • alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een auteursovereenkomst met ons of bij het insturen van een artikel voor een publicatie of bij het invoeren van uw gegevens in onze online auteurstools.
 

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Wolters Kluwer kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Voor het totstandkomingsproces van onze producten en diensten, inclusief uitbesteding van een deel van het productiewerk aan derden en de uitbetaling van uw vergoeding;
 • Om binnen onze producten en diensten aan te kunnen geven dat u daaraan heeft bijgedragen;
 • Voor marketingdoeleinden: om de producten en diensten waaraan u heeft bijgedragen in de markt te zetten en te promoten;
 • Voor relatieversterkende activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en voor andere communicatie die voor u van belang kan zijn;
 • Voor het monitoren van het gebruik van de online auteurstools teneinde het functioneren van die tools te verbeteren;
 • In de online auteurstool wordt persoon gerelateerde data (waaronder naam, emailadres en telefoonnummer) van auteur(s), redactie leden en overige betrokken die werken aan dezelfde titel beschikbaar gesteld voor het tot stand brengen van het product;
 • Om aan onze contractuele, juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Voor zover van toepassing in specifieke situaties: uw toestemming.


Bewaartermijn

Wolters Kluwer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacy statement genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.


Delen met anderen

Voor de in dit privacy statement beschreven doeleinden kan Wolters Kluwer uw persoonsgegevens delen met:

 1. moeder-, zuster- en dochtervennootschappen binnen de eigen groep van Wolters Kluwer N.V.;
 2. partners, leveranciers of andere partijen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden, zoals ICT- en software leveranciers, grafische bedrijven en drukkers, evenementenbureau ’s dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden;
 3. In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Voor de derden onder A. en B. genoemd geldt dat doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen alleen geschiedt voor de in dit privacy statement genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit privacy statement vermelde grondslagen. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in opdracht van Wolters Kluwer, sluit Wolters Kluwer, indien dat noodzakelijk is,  met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet. Wolters Kluwer blijft ook bij de inschakeling van derden verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving.

Voor de derden onder C, genoemd geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Wolters Kluwer is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

Om de doeleinden zoals deze in dit privacy statement beschreven zijn te bereiken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. Bij overdracht van persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte naar landen waar de privacywetgeving niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als die in uw vestigingsland, nemen wij maatregelen om een adequaat beschermingsniveau te bieden. Anders gezegd, de rechten en bescherming met betrekking tot uw gegevens blijven in stand. We hanteren daartoe bijvoorbeeld goedgekeurde contractbepalingen, multilaterale gegevensdrachtovereenkomsten, intragroep-overeenkomsten en andere maatregelen die ontworpen zijn om te waarborgen dat ontvangers uw persoonsgegevens beschermen.


Beveiliging

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Wolters Kluwer alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.


Uw rechten

U beschikt als betrokkene op grond van de AVG over een aantal rechten:

 1. het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben;
 2. het recht op verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 3. het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens na afloop van de auteursovereenkomst. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens (voor langere tijd) te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 4. het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 5. het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerd en gangbaar formaat. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 6. het recht om de in specifieke situaties gegeven toestemming in te trekken;
 7. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV  Den Haag, Tel: 0900 - 2001 201.


Contact

Hebt u vragen of wilt u gebruik maken van uw rechten (nummers 1 t/m 6 hierboven)  over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via [email protected].


Wijzigen van het privacy statement

Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 12 juni 2018.

Wolters Kluwer behoudt zich het recht voor dit beleid eenzijdig te wijzigen door middel van het aanpassen van deze pagina.

 

Back To Top