Privacy Statement voor Auteurs

Wolters Kluwer Nederland B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudend te Deventer, aan de Staverenstraat 15 (7418 CJ), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 38013226 (hierna: “Wolters Kluwer”) verwerkt persoonsgegevens van auteurs waarmee een overeenkomst tot stand zal komen, bestaat of heeft bestaan. Wolters Kluwer is daarmee verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de "AVG"). Dit Privacy Statement is dan ook gericht aan de auteurs van Wolters Kluwer.
Indien u de algemene website van Wolters Kluwer bezoekt, of de digitale shop of een of meerdere producten van Wolters Kluwer aanschaft, dan is daarop het algemene Privacy Statement en Cookie Statement van Wolters Kluwer van toepassing.

Dit Privacy Statement (voor auteurs) beschrijft:

 • welke persoonsgegevens wij van u verzamelen;
 • voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken en op welke grondslagen wij dat doen;
 • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • uw rechten als betrokkene;
 • hoe u contact met ons kunt opnemen.

Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt bedoeld alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • basisgegevens zoals voor- en achternaam, tussenvoegsel, titulatuur, uw geboortedatum en uw Burgerservicenummer;
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • financiële gegevens zoals uw rekeningnummer (IBAN);
 • zakelijke contact- en/of financiële gegevens voor zover u die aan ons heeft verstrekt;
 • gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze online auteurstools (bijvoorbeeld de Creator voor het schrijven van content) te gebruiken, zoals een IP-adres;
 • gegevens betreffende uw bezoek aan de online auteurstools;
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten, zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet;
 • alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een auteursovereenkomst met ons of bij het insturen van een artikel voor een publicatie of bij het invoeren van uw gegevens in onze online auteurstools.

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Wolters Kluwer kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • voor het totstandkomingsproces van onze producten en diensten, inclusief uitbesteding van een deel van het productiewerk aan derden en de uitbetaling van uw vergoeding;
 • om binnen onze producten en diensten aan te kunnen geven dat u daaraan heeft bijgedragen;
 • om een overeenkomst met een auteur uit te voeren of af te sluiten;
 • voor marketingdoeleinden: om de producten en diensten waaraan u heeft bijgedragen in de markt te zetten en te promoten;
 • voor relatieversterkende activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en voor andere communicatie die voor u van belang kan zijn;
 • voor het monitoren van het gebruik van de online auteurstools teneinde het functioneren van die tools te verbeteren;
 • in de online auteurstool wordt persoongerelateerde data (waaronder naam, e-mailadres en telefoonnummer) van auteur(s), redactieleden en overige betrokkenen die werken aan dezelfde titel, beschikbaar gesteld voor het tot stand brengen van het product;
 • indien van toepassing, om uw werk te citeren;
 • om aan onze contractuele, juridische, wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang;
 • voor zover van toepassing in specifieke situaties: uw toestemming.

Bewaartermijn

Wij zorgen ervoor dat uw gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Afhankelijk van de context en doeleinden van elke verwerking gebruikt Wolters Kluwer de volgende criteria om de bewaartermijn voor gegevens te bepalen:

 • de einddatum van onze contractuele relatie;
 • onze contractuele rechten en verplichtingen in verband met de betrokken gegevens;
 • de verjaringstermijnen krachtens de toepasselijke wetgeving;

tenzij:

 • de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is met betrekking tot een lopend of mogelijk geschil (bijv. om een rechtsvordering in te stellen of te onderbouwen), in welk geval wij uw persoonsgegevens bewaren tot de afloop van dit geschil; en/of
 • de bewaring vereist is om aan wettelijke of reglementaire verplichtingen (bijv. administratieplichten zoals bepaald in artikel 52 §4 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen - fiscale bewaartermijn van zeven jaar) te voldoen. In dat geval bewaren wij uw persoonsgegevens zolang deze verplichting van kracht is.

Delen met anderen

Voor de in dit Privacy Statement beschreven doeleinden kan Wolters Kluwer uw persoonsgegevens delen met:

A. moeder-, zuster- en dochtervennootschappen binnen de eigen groep van Wolters Kluwer N.V.;

B. partners, leveranciers of andere partijen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden, zoals ICT- en software leveranciers, grafische bedrijven en drukkers, evenementenbureaus dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden;

C. in bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Voor de derden onder A en B genoemd geldt dat doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen alleen geschiedt voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacy Statement vermelde grondslagen. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in opdracht van Wolters Kluwer, sluit Wolters Kluwer, indien dat noodzakelijk is, met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet. Wolters Kluwer blijft ook bij de inschakeling van derden verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving.

Voor de derden onder C genoemd, geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Wolters Kluwer is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

Om de doeleinden zoals deze in dit Privacy Statement beschreven zijn te bereiken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. Bij overdracht van persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte naar landen waar de privacywetgeving niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als die in uw vestigingsland, nemen wij maatregelen om een adequaat beschermingsniveau te bieden. Anders gezegd, de rechten en bescherming met betrekking tot uw gegevens blijven in stand. We hanteren daartoe bijvoorbeeld goedgekeurde contractbepalingen, multilaterale gegevensdrachtovereenkomsten, intragroep-overeenkomsten en andere maatregelen die ontworpen zijn om te waarborgen dat ontvangers uw persoonsgegevens beschermen.

Beveiliging

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Wolters Kluwer alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Uw rechten

U beschikt als betrokkene op grond van de AVG over een aantal rechten:

1. het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben;

2. het recht op verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;

3. het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens na afloop van de auteursovereenkomst. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens (voor langere tijd) te bewaren om aan onze juridische, wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen;

4. het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

5. het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerd en gangbaar formaat. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;

6. het recht om de in specifieke situaties gegeven toestemming in te trekken;

7. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende Autoriteit persoonsgegevens

Contact

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens (nummers 1 t/m 6 hierboven), dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via [email protected]. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

Wijzigen van het Privacy Statement

Dit Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2024. 
Wolters Kluwer behoudt zich het recht voor dit beleid eenzijdig te wijzigen door middel van het aanpassen van deze pagina.

Back To Top