Corporate business team and manager in a meeting
Fiscaliteit & Accounting02 november, 2023

Grensoverschrijdende herstructureringen Belgische vennootschappen, wat wijzigt er?

Op 16 juni werd de Europese ‘Mobiliteitsrichtlijn’ omgezet in Belgische wetgeving en opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

Deze richtlijn rond de grensoverschrijdende verrichtingen beoogt de vrijheid van vestiging binnen de Europese Unie (EU) te bevorderen door het voor vennootschappen gemakkelijker te maken om deel te nemen aan grensoverschrijdende fusies, splitsingen en omzettingen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), waarbij de rechten van de belanghebbenden (aandeelhouders, schuldeisers en werknemers) worden versterkt. De wet brengt dan ook belangrijke wijzigingen aan in het herstructureringshoofdstuk van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

U kan de volledige bijdrage consulteren in monKEY

In deze bijdrage gaat  Ruben Ruysbergh van BDO Legal, dieper ingaan op de implicaties van de omzetting van de richtlijn in het Belgisch recht en worden de belangrijkste elementen belicht:

Nationale context

De nieuwe wet is niet enkel van belang is voor de herstructureringen met een internationale dimensie, maar ze tevens belangrijke nieuwigheden inhoudt voor de puur nationale context.

Grensoverschrijdende context

De Mobiliteitsrichtlijn beoogt de vrijheid van vestiging te bevorderen door het voor vennootschappen gemakkelijker te maken om deel te nemen aan grensoverschrijdende fusies, splitsingen en omzettingen binnen de Europese Economische Ruimte.

Voorstel en verslaggeving

Een grensoverschrijdende verrichting vergt steeds een voorafgaandelijk voorstel dat wordt opgesteld door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.

In elke vennootschap stelt de commissaris, of, wanneer er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant, een schriftelijk verslag over het voorstel op.

Versterkte rol van de notaris

De notaris moet voorafgaand aan elke grensoverschrijdende herstructurering, een preventieve controle verrichten op de interne en externe wettigheid van de voorbereidende rechtshandelingen en formaliteiten. De notaris dient in dit kader voorafgaandelijk aan de grensoverschrijdende verrichting een attest af te leveren waaruit blijkt dat de aan de grensoverschrijdende verrichting voorafgaande handelingen en formaliteiten correct zijn vervuld.

Bescherming van de aandeelhouders en winstbewijshouders

De aandeelhouders en de houders van winstbewijzen die ingevolge de grensoverschrijdende verrichting aandelen verkrijgen van een buitenlandse vennootschap, genieten van een uittrederecht.

Bescherming van de schuldeisers

Ter bescherming van de schuldeisers moet het grensoverschrijdend verrichtingsvoorstel de aan de schuldeisers geboden waarborgen vermelden.

Bescherming van de werknemers

De Mobiliteitsrichtlijn voorziet in een bescherming van de werknemers in het kader van de procedures van grensoverschrijdende fusies, splitsingen en omzettingen. De bescherming omvat twee luiken: een luik betreffende de informatie en raadpleging van de werknemers en een luik ter bescherming van de werknemers die vóór de herstructurering betrokken waren bij een systeem van medezeggenschap.

Bron: Accountancy Actualiteit op monKEY - de meest gespecialiseerde databank voor tax, finance & accountancy professionals.
Altijd op de hoogte blijven van deze informatie

monKEY

Databank voor tax, finance & accountancy professionals

Meer diepgaande info vindt u op monKEY. Ontdek de mogelijkheden en voordelen voor u en uw kantoor.

Back To Top