Nadzór pedagogiczny

Szczegółowe regulacje związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, zawarte zostały w rozporządzeniu MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 55 ustawy - Prawo oświatowe, w trybie działań planowych lub doraźnych.

Działania planowe prowadzone są przez kuratorów oświaty zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, ustalonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Działania doraźne prowadzone są natomiast przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba podjęcia działań nieprzewidzianych w planie nadzoru pedagogicznego.

Formami nadzoru pedagogicznego są:

  • ewaluacja (zewnętrzna lub wewnętrzna oraz całościowa lub problemowa),
  • kontrola,
  • wspomaganie,
  • monitorowanie.

Zadania dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie nadzoru pedagogicznego określone zostały w przepisach § 22–24 rozporządzenia MEN o nadzorze pedagogicznym.

Przede wszystkim dyrektor obowiązany jest we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze:

  1. przeprowadzać ewaluację wewnętrzną i wykorzystywać jej wyniki do doskonalenia jakości pracy jednostki oświatowej (przeprowadza się ją w odniesieniu do zagadnień uznanych w jednostce oświatowej za istotne w jej działalności; dyrektor nie jest ograniczony wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie wymagań wobec szkół i placówek);
  2. kontrolować przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej jednostki oświatowej;
  3. wspomagać nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

a) diagnozę pracy przedszkola, szkoły lub placówki,
b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,
c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad,
d) monitorowanie pracy przedszkola, szkoły lub placówki.

Ważnym zadaniem dyrektora i jednocześnie najbardziej problematycznym w zakresie nadzoru pedagogicznego jest opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego. Przedmiotowy plan, dyrektor przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku jednostki oświatowej, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe tej jednostki, w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

Plan jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w przedszkolu, szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.

W podobnym trybie dyrektor obowiązany jest przedstawić na zebraniu rady pedagogicznej, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w terminie
do dnia 31 sierpnia.

W LEX Prawo Oświatowe znajdziesz:
Chcesz dowiedzieć się więcej o LEX Prawo Oświatowe?

Umów się na bezpłatną prezentację

Back To Top