Prawo europejskie w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych

Dowiesz się szybko i prosto, jak prawo europejskie wpływa na wykładnię kodeksu pracy

 • W programie LEX Prawo Europejskie znajdziesz komentarz do tych przepisów kodeksu pracy, które posiadają europejską i/lub międzynarodową perspektywę.
 • Komentarz wyjaśnia, jak należy odczytywać poszczególne przepisy kodeksu w świetle europejskiej legislacji i orzecznictwa oraz konwencji MOP.
 • Bardziej wszechstronna wiedza o przepisach k.p. uwzględniająca ich "nie-krajowe" pochodzenie oraz "europejskiego" ducha to większa możliwość ich prawidłowej wykładni.

uwaga

Kodeks pracy implementuje wiele unijnych dyrektyw i transponuje liczne konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy.


Wyjaśnimy Ci zasady nabywania i korzystania ze świadczeń z zabezpieczenia społecznego w UE

 • W programie LEX Prawo Europejskie znajdziesz komentarz do podstawowych dwóch unijnych rozporządzeń z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: rozporządzenia nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz jego rozporządzenia wykonawczego.
 • Wysoką jakość merytoryczną opracowania gwarantuje jego autor - prof. Krzysztof Ślebzak, były dyrektor Biura Studiów i Analiz SN.
uwaga

Świadczenia z zabezpieczenia społecznego dla unijnych pracowników i innych beneficjentów są objęte regulacjami UE, które obowiązują bezpośrednio w Polsce.


Nie przeoczysz ważnych bieżących zmian w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Jesteś na bieżąco informowany o najnowszych aktach istotnych dla prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Streszczenia pojawiają w ciągu kilku dni od daty oficjalnego opublikowania aktu.
 • Na pewno wiesz, jak obszerne potrafią być teksty aktów prawa UE. Nasze streszczenia aktów są zestandaryzowane i maksymalnie skondensowane, dzięki czemu czyta się je łatwo i szybko.
 • Streszczenia odszukasz bez problemu na Pulpicie Europejskim w panelu „Najnowsza legislacja”
uwaga

W dziennikach UE publikuje się dziennie przeciętnie ponad 2 razy więcej aktów niż w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim razem. Ich ilość a także obszerność powodują, że wynajdywanie aktów istotnych z punktu widzenia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i zapoznanie się z nimi samemu kosztuje sporo bezcennego czasu.

Zobacz listę przykładowych streszczeń:

 • Czas pracy kierowców i tachografy, LEX/el. 2020
 • Ochrona pracowników sezonowych w czasie koronawirusa, LEX/el. 2020
 • Swoboda przepływu pracowników w dobie koronawirusa, LEX/el. 2020

Nasza biblioteka wiedzy oferuje ci ogólne opracowania tematyczne jak i analizy szczegółowych zagadnień

 • W programie znajdziesz elektroniczne wersje tekstów książek, m.in. o delegowaniu pracowników za granicę, przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę, czasie pracy czy zabezpieczeniu społecznym osób korzystających z prawa do przemieszczania się w UE, uwzględniających w swojej treści kontekst prawa europejskiego.
 • Oprócz książek masz również dostęp do ponad 100 artykułów z czasopism omawiających szczegółowe aspekty prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Wysoką jakość merytoryczną opracowań gwarantują eksperci: prof. Jerzy Wratny, prof. Zbigniew Góral, prof. Gertruda Uścińska czy dr Eliza Maniewska.
uwaga

Aby mieć 100% pewność, że w danej sprawie nie pominąłeś niczego, powinieneś sprawdzić, czy nie dotyczy jej również prawo europejskie.

Zobacz listę przykładowych książek i artykułów

Książki:

 • Małgorzata Skibińska, Anna Sokołowska, Delegowanie pracowników za granicę, WK 2016
 • Gertruda Uścińska, Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej, LEX 2013
 • Zbigniew Góral (red.), Krzysztof Stefański, Czas pracy, LEX 2013
 • Eliza Maniewska, Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika w umownym stosunku pracy, LEX 2013
 • Karol Łapiński, Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy, LEX 2011
 • Izabela Twardowska-Mędrek, Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, WKP 2011
 • Jerzy Wratny (red.), Magdalena B. Rycak (red.), Prawo pracy w świetle procesów integracji europejskiej. Księga jubileuszowa Profesor Marii Matey-Tyrowicz, WKP 2011
 • Piotr Grzebyk, Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa pracy w świetle rozporządzenia Rady (WE) Nr 44/2001, LEX 2011
 • Leszek Mitrus, Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Zakamycze 2006

Artykuły z czasopism:

 • Świątkowski Andrzej Marian, Kontratyp zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na religię lub światopogląd, PS 2019/5/7-22
 • Łapiński Karol, Implementacja dyrektywy w sprawie pracy na czas określony do polskiego prawa pracy, EPS 2008/1/21-28
 • Świątkowski Andrzej Marian, Zmienione warunki zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników delegowanych, EPS 2019/8/12-18
 • Ślebzak Krzysztof, Ustawodawstwo właściwe dla delegowanych pracowników najemnych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, EPS 2018/6/42-48

Dajemy Ci dostęp do eksperckich opracowań orzecznictwa europejskiego

 • Monitorujemy na bieżąco orzeczenia TSUE i ETPC, w tym te dotyczące różnych zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • W efekcie zasadniczo już w kilka dni od daty wydania istotnych orzeczeń znajdziesz w programie ich streszczenia (omówienia).
 • Najważniejsze orzeczenia są analizowane przez uznanych teoretyków i praktyków prawa w glosach, przedstawiających między innymi skutki orzeczenia dla stosowania prawa w Polsce.
uwaga

Śledzenie na bieżąco orzecznictwa europejskiego jest czasochłonne, wymaga dużego wysiłku i nierzadko dodatkowej specjalistycznej wiedzy.

Zobacz przykłady glos i omówień

Glosy:

 • Dorota Dzienisiuk, Procedura zwolnień grupowych przy wypowiedzeniach zmieniających - glosa do wyroków TS z dnia 21 września 2017 r., C-149/16 i C-429/16, LEX/el. 2018
 • Marcin Mrowicki, Ukryty monitoring w miejscu pracy a ochrona prywatności pracowników - glosa do wyroku ETPC z dnia 9 stycznia 2018 r., 1874/13, LEX/el. 2018
 • Justyna Maliszewska-Nienartowicz, Długotrwałe ograniczenie zdolności do pracy a pojęcie niepełnosprawności - glosa do wyroku TS z dnia 1 grudnia 2016 r., C-395/15, EPS 2017/4/30-35
 • Dorota Dzienisiuk, Możliwość odmowy przyznania obywatelom innych państw członkowskich UE, którym nie przysługuje legalne prawo pobytu, niektórych świadczeń rodzinnych i ulgi podatkowej na dziecko - glosa do wyroku TS z dnia 14 czerwca 2016 r., C-308/14, LEX/el. 2016
 • Marta Derlacz-Wawrowska, Zakaz dyskryminacji pracowników zatrudnionych na czas określony - glosa do wyroku TS z dnia 13 marca 2014 r., C-38/13, LEX/el. 2014
 • Monika Latos-Miłkowska, Następujące po sobie umowy o pracę na czas określony a nadużycie prawa - glosa do wyroku TS z dnia 26 stycznia 2012 r., C-586/10, LEX/el. 2012

Omówienia:

 • Bujalski Rafał, Za pilne leczenie za granicą należy się zwrot kosztów. Omówienie wyroku TS z dnia 23 września 2020 r., C-777/18 (Vas Megyei Kormányhivatal), LEX/el. 2020
 • Warecka Katarzyna, Karanie dyscyplinarne nauczyciela za mowę nienawiści. Omówienie decyzji ETPC z dnia 3 września 2020 r., 57462/19 (Mahi), LEX/el. 2020
 • Bujalski Rafał, Dla przywróconego do pracy urlop lub ekwiwalent. Omówienie wyroku TS z dnia 25 czerwca 2020 r., C-762/18 i C-37/19 (Iccrea Banca), LEX/el. 2020
 • Sieradzka Małgorzata, Delegowanie pracowników a pociągi międzynarodowe. Omówienie wyroku TS z dnia 19 grudnia 2019 r., C-16/18 (Dobersberger), LEX/el. 2019
 • Warecka Katarzyna, Pracownik może pisać na tematy zawodowe w Internecie. Omówienie wyroku ETPC z dnia 5 listopada 2019 r., 11608/15 (Herbai), LEX/el. 2019

Szybko i łatwo dotrzesz do potrzebnych Ci orzeczeń europejskich

 • Pod przepisami kodeksu pracy (np. art. 11(3) i art. 25(1) k.p.) i innych aktów prawa polskiego z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych znajdziesz przyporządkowane orzeczenia sądów europejskich, które pomogą Ci w interpretacji tych przepisów.
 • Powiązania między orzeczeniami a polskimi ustawami są opracowywane przez uznanych ekspertów współpracujących z Wolters Kluwer Polska.
uwaga

Orzeczenia europejskie, nawet jeżeli nie dotyczą polskich spraw, wpływają na wykładnię polskich przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Łatwiejsza praca z obcojęzycznymi dokumentami

 • Dajemy Ci dostęp do przetłumaczonych tez najważniejszych orzeczeń sądów europejskich z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Oferujemy Ci specjalistyczny słownik angielsko-polski, który zawiera terminologię używaną w orzecznictwie europejskim, w tym również słownictwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Podczas czytania angielskiego tekstu orzeczenia słownik umożliwi Ci szybkie sprawdzenie znaczenia wyrazu lub wyrażenia.
uwaga

Większość orzeczeń europejskich, w tym te dotyczące prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jest dostępna w normalnym obiegu wyłącznie w języku obcym.

LEX Prawo Europejskie
Jedyny kompleksowy program na rynku z zakresu Prawa Europejskiego
Back To Top