Prawo europejskie a ochrona konsumenta
Nie przeoczysz ważnych bieżących zmian w prawie ochrony konsumentów
 • Jesteś na bieżąco informowany o najnowszych aktach istotnych dla ochrony konsumentów.
 • Streszczenia pojawiają w ciągu kilku dni od daty oficjalnego opublikowania aktu.
 • Nasze streszczenia aktów są zestandaryzowane i maksymalnie skondensowane, dzięki czemu czyta się je łatwo i szybko.
 • Streszczenia odszukasz bez problemu na Pulpicie Europejskim w panelu „Najnowsza legislacja”

uwaga

W dziennikach UE publikuje się dziennie przeciętnie ponad 2 razy więcej aktów niż w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim razem. Ich ilość a także obszerność powodują, że wynajdywanie aktów istotnych z punktu widzenia prawa ochrony konsumentów i zapoznanie się z nimi samemu kosztuje sporo bezcennego czasu.

Zobacz listę przykładowych streszczeń

 • Etykiety na oponach, LEX/el. 2020
 • Lepsza ochrona konsumenta w sklepie, sieci i w domu, LEX/el. 2019
 • Wytyczne KE do dyrektywy o klauzulach abuzywnych, LEX/el. 2019
 • Niektóre aspekty umów sprzedaży towarów, LEX/el. 2019
 • Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych, LEX/el. 2019

Nasi eksperci przybliżą Ci orzecznictwo europejskie

 • Monitorujemy na bieżąco orzeczenia europejskie z zakresu prawa ochrony konsumentów, w tym zwłaszcza orzeczenia o odpowiedzialności odszkodowawczej za opóźniony/odwołany lot oraz tzw. orzeczenia frankowe
 • W efekcie zasadniczo już w kilka dni od daty wydania istotnych orzeczeń znajdziesz w programie ich streszczenia (omówienia).
 • W programie znajdziesz też glosy do najważniejszych orzeczeń europejskich, objaśniające szczegółowo kluczowe i najbardziej skomplikowane zagadnienia prawne będące przedmiotem rozstrzygnięć sądów unijnych.
uwaga Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE miało i nadal ma szczególny wpływ na kształt najważniejszych pojęć i zasad prawa ochrony konsumentów.

 

Zobacz przykłady glos i omówień

Glosy:

 • Waldemar Gontarski, Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich o kredyt w walucie obcej - glosa do wyroku TS z dnia 20 września 2017 r., C-186/16, LEX/el. 2017
 • Anna Konert, Obliczanie wysokości odszkodowania za opóźniony lot łączony - glosa do wyroku TS z dnia 7 września 2017 r., C-559/16, LEX/el. 2017
 • Jabłonowska Agnieszka, Potencjalna wada produktów należących do tej samej grupy lub serii a odpowiedzialność odszkodowawcza producenta. Glosa do wyroku TS z dnia 5 marca 2015 r., C-503/13 i C-504/13, Glosa 2016/3/78-85

Omówienia:

 • Rejnowicz Patrycja, Za opóźniony lot przewoźnik może zapłacić w złotych. Omówienie wyroku TS z dnia 3 września 2020 r., C-356/19 (Delfly), LEX/el. 2020
 • Baranowska-Zając Wioleta, Wyrok zaoczny w sprawie pozwanego konsumenta a niedozwolone postanowienia umowne. Omówienie wyroku TS z dnia 4 czerwca 2020 r., C-495/19 (Kancelaria Medius), LEX/el. 2020
 • Ojczyk Jolanta, TSUE: niemiecki wyrok korzystny dla frankowiczów. Omówienie wyroku TS z dnia 4 czerwca 2020 r., C-301/18 (Leonhard), LEX/el. 2020

Wyjaśnimy Ci akty prawne oraz przeanalizujemy dla Ciebie ogólne i szczegółowe zagadnienia

 • Program oferuje komentarze do niektórych regulacji unijnych z zakresu ochrony konsumentów.
 • W programie znajdziesz również elektroniczne wersje tekstów książek m.in. o nieuczciwych praktykach handlowych, odpowiedzialności za produkt, czy obowiązkach informacyjnych w umowach o usługi finansowe, oraz artykuły z czasopism.
 • Wysoką jakość merytoryczną opracowań gwarantują eksperci: prof. Bogusława Gnela, prof. Małgorzata Sieradzka, dr hab. Monika Jagielska.
 uwaga Zagadnienia dotyczące ochrony konsumentów wymagają kompleksowej analizy uwzględniającej zazwyczaj odniesienia do prawa polskiego i prawa UE.

 

Zobacz listę przykładowych książek i publikacji

Komentarze:

 • Sieradzka Małgorzata, Komentarz do dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach rynkowych, [w:] Komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, Oficyna 2008,
 • Oleksiewicz Izabela, Dyrektywa 2009/22/WE w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów. Komentarz, LexisNexis 2012.

Książki:

 • Gnela Bogusława, Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, Oficyna 2007
 • Jagielska Monika, Odpowiedzialność za produkt, Oficyna 2009
 • Jaroszek Agata, Prawo właściwe dla umów konsumenckich zawieranych przez Internet, Oficyna 2009
 • Kunkiel-Kryńska Aleksandra, Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich, LEX 2013
 • Namysłowska Monika, Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej, LEX 2014
 • Rutkowska-Tomaszewska Edyta, Naruszenie obowiązków informacyjnych banków w prawie umów konsumenckich., ABC 2009
 • Rutkowska-Tomaszewska Edyta, Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych usług konsumenckich, ABC 2011
 • Tereszkiewicz Piotr, Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe. Studium instrumentów ochronnych w prawie prywatnym i prawie unijnym, LEX 2015

Artykuły:

 • Hałub-Kowalczyk Olga, Ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi w prawie Unii Europejskiej w czasie pandemii COVID-19, EPS 2020/7/48-54
 • Łętowska Ewa, Co ujawnia dyskurs o kredytach frankowych, czyli o świadomym i nieświadomym uwikłaniu prawników, EPS 2020/4/4-14
 • Nesterowicz Mirosław, Dyrektywa Unii Europejskiej o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jej implementacja do prawa polskiego i odpowiedzialność biur podróży, PS 2018/9/44-57
 • Słowińska Karolina, Klauzula indeksacyjna w kredytach hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich - istota problemu
 • Konert Anna, Sekuła-Leleno Małgorzata, Charakter prawny roszczenia o odszkodowanie wynikającego z rozporządzenia (WE) 261/2004, PiP 2017/3/77-90

Ułatwimy Ci pracę z obcojęzycznymi dokumentami

 • Dajemy Ci dostęp do przetłumaczonych tez najważniejszych orzeczeń sądów europejskich z zakresu prawa ochrony konsumentów.
 • Oferujemy Ci specjalistyczny słownik angielsko-polski, który zawiera terminologię używaną w orzecznictwie europejskim, w tym również słownictwo z zakresu prawa ochrony konsumentów. Podczas czytania angielskiego tekstu orzeczenia słownik umożliwi Ci szybkie sprawdzenie znaczenia wyrazu lub wyrażenia.
uwaga Większość orzeczeń europejskich, w tym pewna część dotycząca prawa ochrony konsumentów, jest dostępna w normalnym obiegu wyłącznie w języku obcym.

 LEX Prawo Europejskie
Jedyny kompleksowy program na rynku z zakresu Prawa Europejskiego
Back To Top