Prawo europejskie a prawo handlowe
Komentujemy dla Ciebie przepisy Unii Europejskiej z zakresu prawa handlowego

W programie LEX Prawo Europejskie znajdziesz klasyczne podartykułowe komentarze do najistotniejszych regulacji unijnych z zakresu prawa handlowego, w szczególności do:

 • odpowiednich przepisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 49-62),
 • statutu spółki europejskiej
 • rozporządzenia ws. nadużyć na rynku (MAR).

uwaga

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej kluczowymi regulacjami z punktu widzenia prawa handlowego w Polsce stały się przepisy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz bezpośrednio obowiązujące unijne rozporządzenia.

Zobacz listę komentarzy

 • Skibińska Ewa, Komentarz do art. 50 i 54 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [w:] Wróbel Andrzej (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II (art. 90-222), WKP 2012
 • Szwarc-Kuczer Monika, Komentarz do art. 49, 51-53 i 55 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [w:] Wróbel Andrzej (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II (art. 90-222), WKP 2012
 • Skrzydło-Tefelska Ewa, Komentarz do art. 56-62 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [w:] Wróbel Andrzej (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II (art. 90-222), WKP 2012
 • Robert Lewandowski, Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych. Komentarz, Oficyna 2008
 • Robert Lewandowski, Statut spółki europejskiej. Komentarz, t. I., LEX 2008
 • Angelina Stokłosa, Szymon Syp, MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz, WK 2017

Nie przeoczysz ważnych bieżących zmian w prawie handlowym

 • Jesteś na bieżąco informowany o najnowszych aktach istotnych dla prawa handlowego.
 • Streszczenia pojawiają w ciągu kilku dni od daty oficjalnego opublikowania aktu.
 • Na pewno wiesz, jak obszerne potrafią być teksty aktów prawa UE. Nasze streszczenia aktów są zestandaryzowane i maksymalnie skondensowane, dzięki czemu czyta się je łatwo i szybko.
 • Streszczenia odszukasz bez problemu na Pulpicie Europejskim w panelu „Najnowsza legislacja”
uwaga W dziennikach UE publikuje się dziennie przeciętnie ponad 2 razy więcej aktów niż w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim razem. Ich ilość a także obszerność powodują, że wynajdywanie aktów istotnych z punktu widzenia prawa podatkowego i zapoznanie się z nimi samemu kosztuje sporo bezcennego czasu.

 

Zobacz listę przykładowych streszczeń:

 • Walne zgromadzenia spółek i spółdzielni europejskich w związku z koronawirusem, LEX/el. 2020
 • Transgraniczne przekształcanie, łączenie i podział spółek, LEX/el. 2019

Eksperckie opracowania orzecznictwa europejskiego zawsze pod ręką

 • Monitorujemy na bieżąco orzeczenia europejskie, w tym te z zakresu prawa handlowego.
 • W efekcie zasadniczo już w kilka dni od daty wydania istotnych orzeczeń znajdziesz w programie ich streszczenia (omówienia).
 • W programie znajdziesz też glosy do najważniejszych orzeczeń europejskich, które przedstawiają skutki orzeczeń dla stosowania prawa w Polsce.
uwaga Po wejściu Polski do Unii Europejskiej niezwykle ważną rolę w interpretacji prawa handlowego pełni orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Zobacz przykłady glos i omówień

Glosy:

 • Kozieł Grzegorz, Dopuszczalność i zasady przeniesienia siedziby statutowej polskiej spółki handlowej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Glosa do wyroku TS z dnia 25 października 2017 r., C-106/16, EPS 2018/2/25-32
 • Marcin Borkowski, Przeniesienie siedziby spółki za granicę a wymóg wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców w państwie utworzenia (emigracji) - glosa do wyroku TS z dnia 25 października 2017 r., C-106/16, LEX/el. 2017
 • Michał Romanowski, Anne-Marie Weber-Elżanowska, Prawo członka organu spółki kapitałowej do "bycia zapomnianym" - glosa do wyroku TS z dnia 9 marca 2017 r., C-398/15, EPS 2017/8/40-45
 • Wowerka Arkadiusz, Kolizyjnoprawne transgraniczne przekształcenie spółki a przeniesienie siedziby spółki. Kolizyjnoprawna zasada jednoczesnego stosowania prawa właściwego dla spółki przekształcanej i prawa państwa formy spółki docelowej (zasada kombinacji, zjednoczenia). Przeniesienie siedziby spółki i zmiana statutu personalnego spółki. Glosa do wyroku TS z dnia 25 października 2017 r., C-106/16, GSP-Prz.Orz. 2018/4/53-68

W interpretacji polskich przepisów prawa handlowego nie pominiesz orzeczeń europejskich

 • Oprócz orzeczeń sądów polskich pod artykułami: kodeksu spółek handlowych (np. art. 351) i innych aktów z prawa handlowego znajdziesz także istotne dla ich wykładni orzeczenia sądów europejskich.
 • Powiązania między orzeczeniami europejskimi a polskimi ustawami są opracowywane przez uznanych ekspertów współpracujących z Wolters Kluwer Polska.
 • Wraz z orzecznictwem sądów polskich powiązanych z polskim przepisem otrzymujesz całość wykładni sądowej na jego temat.
uwaga Formalnie, wszystkie orzeczenia europejskie "powinny być" prezentowane w programie tylko pod przepisami unijnych dyrektyw, bo to ich, a nie polskich ustaw czy rozporządzeń, bezpośrednio dotyczą.

 


Nasza biblioteka wiedzy oferuje Ci ogólne opracowania tematyczne jak i analizy szczegółowych zagadnień

 • W programie znajdziesz elektroniczne wersje tekstów książek m.in. o pojęciu przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie UE czy gospodarczej działalności usługowej w prawie polskim w świetle unijnych swobód przedsiębiorczości i świadczenia usług, oraz artykuły z czasopism.
 • Wysoką jakość merytoryczną opracowań gwarantują eksperci: prof. A. Opalski, dr hab. Inga Kawka, dr hab. A. Wowerka.
uwaga Zagadnienia dotyczące prawa handlowego wymagają kompleksowej analizy uwzględniającej zazwyczaj odniesienia do prawa polskiego i prawa UE.

 

Zobacz listę przykładowych książek i artykułów

Książki:

 • Etel Maciej, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, LEX 2012
 • Kawka Inga, Gospodarcza działalność usługowa w prawie polskim w świetle unijnych swobód przedsiębiorczości i świadczenia usług, LEX 2015
 • Opalski Adam, Europejskie prawo spółek, LexisNexis 2010

Artykuły z czasopism:

 • Jasiński Krzysztof, Przekształcenie transgraniczne spółki, EPS 2019/11/4-10
 • Krawczyk Aleksandra, Statut upadłościowy spółki a odpowiedzialność członków zarządu za jej zobowiązania, EPS 2016/7/20-24
 • Nowosad Wojciech, Nowe rozporządzenie prospektowe - analiza wybranych zmian legislacyjnych, PPH 2018/10/42-47
 • Puchalski Adam, Polska regulacja przymusowego wykupu akcji w spółkach publicznych na tle prawa unijnego, PPH 2015/1/45-53
 • Słapczyński Tomasz, Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki prawa polskiego na terytorium UE, PPP 2020/5/53-6

Ułatwimy Ci pracę z obcojęzycznymi dokumentami

 • Dajemy Ci dostęp do przetłumaczonych tez najważniejszych orzeczeń sądów europejskich z zakresu prawa handlowego.
 • Oferujemy Ci specjalistyczny słownik angielsko-polski, który zawiera terminologię używaną w orzecznictwie europejskim, w tym również słownictwo z zakresu prawa handlowego. Podczas czytania angielskiego tekstu orzeczenia słownik umożliwi Ci szybkie sprawdzenie znaczenia wyrazu lub wyrażenia.
uwaga Większość orzeczeń europejskich, w tym prawie połowa dotycząca prawa handlowego, jest dostępna w normalnym obiegu wyłącznie w języku obcym.
LEX Prawo Europejskie
Jedyny kompleksowy program na rynku z zakresu Prawa Europejskiego
Back To Top