Prawo europejskie w prawie i postępowaniu cywilnym
Wyjaśnimy Ci unijne procedury cywilne i pomożemy uniknąć kolizji między prawem polskim a prawem UE

Program oferuje komentarze do wszystkich unijnych rozporządzeń z zakresu postępowania cywilnego i prawa kolizyjnego.
 • W programie znajdziesz również elektroniczne wersje tekstów książek m.in. o unijnym prawie spadkowym, prawie majątkowym małżeńskim, różnych aspektach prawa kolizyjnego oraz artykuły z czasopism.
 • Wysoką jakość merytoryczną opracowań gwarantują eksperci: prof. Maksymilian Pazdan, prof. Jacek Górecki, prof. Jacek Gołaczyński, prof. Jerzy Poczobut, dr hab. Monika Jagielska.

uwaga

Unijne rozporządzenia obowiązują w Polsce bezpośrednio i mają pierwszeństwo przed polskimi aktami prawa i postępowania cywilnego.

Zobacz listę przykładowych komentarzy i publikacji

Komentarze:

 • Jolanta Zatorska, Komentarz do rozporządzenia nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, LEX/el. 2015
 • Artur Adamek, Aneta Frań-Adamek, Komentarz do rozporządzenia nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, LEX/el. 2004
 • Jolanta Zatorska, Komentarz do rozporządzenia nr 2201/2003 dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, LEX/el. 2010
 • Jolanta Zatorska, Komentarz do rozporządzenia nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych, LEX/el. 2012
 • Jolanta Zatorska, Komentarz do rozporządzenia nr 1206/2001 w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych, LEX/el. 2008
 • Jolanta Zatorska, Komentarz do rozporządzenia nr 1393/2007 dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych, LEX/el. 2012
 • Jolanta Zatorska, Komentarz do rozporządzenia nr 1896/2006 ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, LEX/el. 2009
 • Jolanta Zatorska, Komentarz do rozporządzenia nr 861/2007 ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, LEX/el. 2009
 • Magdalena Olczyk, Michał Wyrwiński, Komentarz do rozporządzenia nr 805/2004 w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych, LEX/el. 2007
 • Monika Jagielska, Komentarz do rozporządzenia nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), LEX/el. 2013
 • Piotr Fik, Piotr Staszczyk, Komentarz do rozporządzenia nr 864/2007 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), LEX/el. 2013

Monografie:

 • Mariusz P. Baran, Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe, LEX 2014
 • Frąckowiak-Adamska Agnieszka, Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej. Ujęcie systemowe, WKP 2018
 • Górecki Jacek (red.), Pazdan Maksymilian (red.), Nowe europejskie prawo spadkowe, LEX 2015
 • Jaroszek Agata, Prawo właściwe dla umów konsumenckich zawieranych przez Internet, Oficyna 2009
 • Poczobut Jerzy, Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, LEX 2013
 • Stępień-Sporek Anna, Wspólne prawo majątkowe małżeńskie dla Unii Europejskiej. Stan integracji - perspektywy, Wyd.UG 2014
 • Taborowski Maciej, Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe, WKP 2012
 • Wojewoda Michał, Zakres prawa właściwego dla zobowiązań umownych. Nowa regulacja kolizyjna w konwencji rzymskiej z 1980 r., Oficyna 2007

Artykuły z czasopism:

 • Frąckowiak-Adamska Agnieszka, Guzewicz Agnieszka, Petelski Łukasz, Skuteczność stosowania przez sądy polskie unijnych rozporządzeń: nr 44/2001, nr 2201/2003, nr 864/2007, nr 593/2008 i nr 4/2009, EPS 2016/10/4-12
 • Płaziuk Jakub, Jurysdykcja krajowa dla rozpoznania roszczeń ze stosunków umownych (art. 7 rozporządzenia nr 1215/2012), EPS 2020/4/22-35
 • Wołodkiewicz Bartosz, Prorogacja jurysdykcji krajowej w sprawach spadkowych w świetle prawa unijnego, PPC 2019/2/153-173
 • Zachariasiewicz Maria Anna, Uwagi na temat wybranych orzeczeń sądów polskich z zakresu rozporządzenia nr 593/2008 o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (Rzym I), EPS 2016/10/27-35

Wypełnimy z Tobą formularze w unijnych uproszczonych postępowaniach cywilnych

 • W programie znajdziesz komentarze instruktażowe do formularzy wykorzystywanych w unijnych postępowaniach: w sprawie drobnych roszczeń oraz w sprawie europejskiego nakazu zapłaty.
 • Komentarze - opracowane przez ekspertów, którzy na co dzień zajmują się tego rodzaju sprawami - pomogą szybciej i taniej odzyskać należne pieniądze w sprawach transgranicznych.
 • W prawie UE istnieją dwa alternatywne wobec krajowych postępowań sądowych uproszczone postępowania cywilne. Procedury te umożliwiają wszczęcie sprawy sądowej przy wykorzystaniu standardowych formularzy, również w formie elektronicznej.
uwaga W prawie UE istnieją dwa alternatywne wobec krajowych postępowań sądowych uproszczone postępowania cywilne. Procedury te umożliwiają wszczęcie sprawy sądowej przy wykorzystaniu standardowych formularzy, również w formie elektronicznej.

 

Zobacz listę komentarzy instruktażowych:

 • Lucyna Łuczak-Noworolnik, Andrzej F. Żurawski, Formularze dotyczące europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Komentarz instruktażowy, LEX/el. 2016
 • Lucyna Łuczak-Noworolnik, Andrzej F. Żurawski, Formularze dotyczące postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. Komentarz instruktażowy, LEX/el. 2016

Dowiesz się, jakie standardy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka stosuje się do spraw cywilnych

 • W programie standardy są przedstawione w komentarzach do poszczególnych przepisów Konwencji, istotnych z punktu widzenia prawa i postępowania cywilnego. Są to m.in.: art. 6 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu cywilnego), art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego), czy art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności).

 • Komentarze szczegółowe pochodzą z książki "Wokół Konwencji Europejskiej".
  Ich autorem jest adw. Marek A. Nowicki - były sędzia Europejskiej Komisji Praw Człowieka. Uzupełnieniem komentarzy są artykuły z czasopism.

uwaga Europejska Konwencja Praw Człowieka tworzy standardy, zgodnie z którymi należy stosować i interpretować polskie przepisy prawa i postępowania cywilnego.

Zobacz listę przykładowych publikacji:

 • Marek A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyd. VII, WKP 2017
  Artykuły z czasopism:
 • Adamczyk Andrzej, Warunek istnienia własności jako przesłanka objęcia ochroną art. 1 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, PPP 2015/6/84-95
 • Bernatt Maciej, Prawo do rzetelnego procesu w sprawach ochrony konkurencji i regulacji rynku (na tle art. 6 EKPC), PiP 2012/1/50-63
 • Jardzewska Magdalena, Prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie przez sąd. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 7.07.2015 r. w sprawie Rutkowski i inni przeciwko Polsce (skargi nr 72287/10, 13927/11, 46187/11), KRS 2016/1/9-12
 • Krzywoń Adam, Ochrona dobrego imienia osoby zmarłej a wolność wypowiedzi - aktualny standard europejski, EPS 2018/8/18-25
 • Piaskowska Olga Maria, Odrzucenie skargi na przewlekłość postępowania cywilnego a limine, EPS 2018/9/19-25
 • Tylec Grzegorz, Zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego w postaci więzi rodzinnej. Uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz orzecznictwa sądów polskich, PS 2018/3/7-22
 • Zembrzuski Tadeusz, Skuteczny środek odwoławczy przed organami krajowymi a prawo do rozpoznania prawy sądowej w rozsądnym terminie - rozważania na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw człowieka z 24.06.2014 r. w sprawie Grzona przeciwko Polsce (skarga nr 3206/09), EPS 2015/3/13-20

Nasi eksperci pomogą ci poznać i zrozumieć orzecznictwo europejskie

 • Monitorujemy na bieżąco orzeczenia TSUE i ETPC, w tym te z zakresu prawa i postępowania cywilnego.
 • W efekcie zasadniczo już w kilka dni od daty wydania istotnych orzeczeń znajdziesz w programie ich streszczenia (omówienia).
 • Najważniejsze orzeczenia są analizowane przez uznanych teoretyków i praktyków prawa w glosach, przedstawiających między innymi skutki orzeczenia dla stosowania prawa w Polsce.
uwaga Śledzenie na bieżąco orzecznictwa europejskiego, odnajdywanie ważnych orzeczeń dotyczących Twojej specjalizacji i zapoznawanie się z ich treścią jest czasochłonne, wymaga dużego wysiłku i nierzadko specjalistycznej wiedzy.

 

Zobacz przykłady omówień i glos

Glosy:

 • Piotr Niezgódka, Kontrowersyjny charakter łącznika centrum życiowych interesów domniemanej ofiary publikacji internetowej - glosa do wyroku TS z dnia 25 października 2011 r., C-509/09 i C-161/10, EPS 2017/4/36-43
 • Katarzyna Gałka, Odmowa ustalenia bezskuteczności uznania dziecka ze względu na dobro dziecka pomimo istnienia dowodów biologicznych zaprzeczających ojcostwu - glosa do wyroku ETPC z dnia 18 lutego 2014 r., 28609/08, LEX/el. 2014
 • Wiśniewski Adam, Standardy dziennikarskiej rzetelności w postępowaniu o ochronę dóbr osobistych. Glosa do wyroku ETPC z dnia 14 października 2014 r., 48723/07, GSP-Prz.Orz. 2014/4/113-121

Omówienia:

 • Bujalski Rafał, Ubezpieczenia: komu doręczyć pismo w sporach transgranicznych? Omówienie wyroku TS z dnia 27 lutego 2020 r., C-25/19 (Corporis), LEX/el. 2020
 • Warecka Katarzyna, Rodzic zastępczy ma prawo do kontaktu z dzieckiem po jego powrocie do rodziców biologicznych. Omówienie wyroku ETPC z dnia 9 kwietnia 2019 r., 72931/10 (V.D. i inni), LEX/el. 2019
 • Warecka Katarzyna, Portal nie odpowiada za zniesławiające komentarze internauty, jeżeli komentarze te zostały niezwłocznie usunięte. Omówienie wyroku ETPC z dnia 19 marca 2019 r., 43624/14 (Høiness), LEX/el. 2019

Szybko i łatwo dotrzesz do potrzebnych ci orzeczeń europejskich

 • Pod przepisami kodeksu cywilnego (np. art. 24 k.c.), kodeksu postępowania cywilnego (np. art. 6 k.p.c.) czy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (np. art. 58 k.r.i.o.) znajdziesz przyporządkowane orzeczenia sądów europejskich, które pomogą Ci w ich interpretacji.
 • Powiązania między orzeczeniami a polskimi ustawami są opracowywane przez uznanych ekspertów współpracujących z Wolters Kluwer Polska.

uwaga Orzeczenia europejskie, nawet jeżeli nie dotyczą polskich spraw, wpływają na wykładnię krajowych przepisów z zakresu prawa i postępowania cywilnego.


Ułatwimy Ci pracę z obcojęzycznymi dokumentami

 • Dajemy Ci dostęp do przetłumaczonych tez najważniejszych orzeczeń sądów europejskich z zakresu prawa i postępowania cywilnego.
 • Oferujemy Ci specjalistyczny słownik angielsko-polski, który zawiera terminologię używaną w orzecznictwie europejskim, w tym również słownictwo z zakresu prawa i postępowania cywilnego. Podczas czytania angielskiego tekstu orzeczenia słownik umożliwi Ci szybkie sprawdzenie znaczenia wyrazu lub wyrażenia.

uwaga Większość orzeczeń europejskich dotyczących prawa i postępowania cywilnego jest dostępna w normalnym obiegu wyłącznie w języku obcym.

LEX Prawo Europejskie
Jedyny kompleksowy program na rynku z zakresu Prawa Europejskiego
Back To Top