Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 1.  obywatelom polskim;
 2.  cudzoziemcom:
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Często pojawiają się problemy dotyczące wydawania decyzji, które wynikają z niejasności czy zawiłości prawnych w interpretacji przepisów. Użytkownikom programu z pomocą przychodzą np. wzory dokumentów, które dzięki możliwości edycji można dopasować do konkretnej sytuacji.

Najważniejsze wzory to:

 • Decyzja o uchyleniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (nauka, wiek),
 • Decyzja o uchyleniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (dochód),
 • Decyzja o odmowie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • Decyzja o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • Decyzja o rozłożeniu dłużnikowi alimentacyjnego należności na raty należności,
 • Decyzja w sprawie odroczenia terminu płatności wraz z rozłożeniem na raty należności dłużnika alimentacyjnego,
 • Decyzja o przedłużeniu z urzędu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie orzeczeń wydanych na czas określony w związku z COVID-19,
 • Wniosek dłużnika alimentacyjnego o przywrócenie terminu na przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego w związku z jego czasowym odosobnieniem w kwarantannie.
W LEX Pomoc Społeczna znajdziesz:
Chcesz dowiedzieć się więcej o programie LEX Pomoc Społeczna?
Umów się na BEZPŁATNĄ prezentację
Back To Top