Reklamowanie usług prawnych do tej pory było całkowicie niemożliwe ze względu na obowiązujący tzw. zakaz reklamy.

Przez wiele lat ta zasada nie była poddawana zmianom, aż do końca roku 2022, kiedy to doszło do zmiany przepisów Kodeksu Etyki Adwokackiej. Zgodnie z tymi zmianami, adwokat jest uprawniony do posługiwania się informacją handlową''. Wbrew pozorom nie oznacza to całkowitego zniesienia zakazu reklamy, bowiem pojęcia ,,reklama’’ i ,,informacja handlowa’’ nie są pojęciami tożsamymi.

Jakie działania są zatem obecnie dozwolone w zakresie promowania działalności prawniczej?

Pobierz bezpłatnie komentarz eksperta i dowiedz się m.in.:

  • jaka jest definicja informacji handlowej
  • gdzie zostały wyznaczone granice adwokackiej informacji handlowej
  • czy i w jakiem formie można zamieszczać informacje o wynagrodzeniu
  • czego dotyczy zakaz odpłatnego promowania produktów lub usług osób trzecich
Wypełnij formularz, aby otrzymać ebooka
Fragmenty e-booka

1. Wprowadzenie

Aktualne brzmienie kluczowych z perspektywy omawianego zagadnienia regulacji zawartych w § 23–23d Kodeksu Etyki Adwokackiej z 22.09.2022 r. (Adwok. Nr 9, poz. 22) – dalej KEA – zostało wprowadzone uchwałą nr 93/2023 Naczelnej Rady Adwokackiej z 26.05.2023 r. (Adwok. Nr 5, poz. 26), zaś powodem, dla którego NRA stanęła w obliczu konieczności opracowania zmian w KEA, było to, że 28.01.2021 r. weszła w życie ustawa z 19.11.2020 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych naby tych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wdrażająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/958 z 28.06.2018 r. w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów.
Zgodnie z przepisem art. 50a ust. 1 ustawy z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodo wych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej NRA została zobowiązana do zapewnie nia zgodności przepisów zawartych w KEA z zasadami proporcjonalności, uzasadnionego i niedyskry minującego charakteru.

Ostateczne brzmienie nowych regulacji uwzględniają sformułowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Wytyczne dla samorządów zawodowych odnośnie do sporządzania ocen zgodności i przepro wadzania konsultacji publicznych projektów uchwał zawierających przepisy regulacyjne oraz wiedzę płynącą z konsultacji publicznych dotyczących projektu uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej w spra wie zmiany Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) dotyczącej informacji handlowej”. Innymi słowy, regulacje zawarte w ZZEAiGZ musiały zostać dostosowane do wynikających z prawa unijnego, w szczególności odnośnie do zasad korzystania przez adwokatów z informacji handlowej (a nie tylko reklamy).

Czytaj cały komentarz eksperta!
O Autorze
no-image-w-250
Adwokat; felietonistka "Rzeczpospolitej", autorka portalu Pokój Adwokacki; zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych i w związku z tym nominowana dwukrotnie w konkursie "Prawnik Pro Bono"; nominowana w konkursie Rzeczpospolitej "Prawnik Roku 2016" w kategorii bloger.

Wypróbuj nowoczesną aplikację do wysyłki newsletterów w kancelarii:

people meeting in the office.png
Legal Alert

Wypróbuj program, dzięki któremu zbudujesz lojalność Twoich klientów i pozyskasz nowych.
Teraz Legal Alert dostępny w promocji!

Back To Top