11 maja obchodzimy Dzień Doradcy Podatkowego. Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego wymaga nie tylko bardzo dobrej znajomości przepisów podatkowych, ale również najnowszych rozstrzygnięć sądów w sprawach podatkowych. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż z setek rozstrzygnięć sądów krajowych, Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Trybunału Konstytucyjnego doradcy muszą wyłowić te najistotniejsze, precedensowe, zmieniające dotychczasowe podejście sądów, które będą miały największe znaczenie dla ich klientów.

Aby ułatwić to zadanie przygotowaliśmy we współpracy z ekspertami omówienie najważniejszych orzeczeń wydanych w trakcie ostatniego roku. Wśród nich nie zabrakło rozstrzygnięć przełomowych, jak chociażby wyroki wydane przez Trybunał Konstytucyjny w zakresie definicji budowli, które w zasadzie spowodowały konieczność nowego zdefiniowania systemu opodatkowania nieruchomości. Nie możemy również narzekać na brak ważnych orzeczeń wydanych przez Trybunał Sprawiedliwości UE, również w sprawach toczonych przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej. Oprócz tego nasi autorzy zwracają uwagę na ważne z punktu widzenia podatników orzeczenia wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie sądy administracyjne.

Raport skierowany jest do doradców podatkowych oraz pracowników kancelarii doradczych.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem pt. „Raport podatki 2023/24 - przegląd kluczowych orzeczeń”, stanowiącym podsumowanie najważniejszych orzeczeń wydanych w II połowie 2023 r. oraz I połowie 2024 r.

Zawartość raportu

Z raportu dowiesz się jakie orzeczenia wydane w ciągu ostatniego roku miały największe znaczenie dla podatników, w tym m.in. czy:

  • czynności nieważne na gruncie prawa cywilnego mogą podlegać opodatkowaniu VAT,
  • można wykreślić podatnika z rejestru podatników VAT bez powiadomienia i decyzji,
  • w przypadku błędnego zastosowania zawyżonej stawki VAT podatnikowi zawsze przysługuje prawo do korekty,
  • zapewnienie zakwaterowania i transportu pracownikom oddelegowanym do pracy za granicą stanowi ich przychód,
  • zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem może zostać złożone przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego,
  • wyroki Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podatku od nieruchomości rozwiązały dotychczasowe spory i problemy,
  • przepisy o zawieszenia biegu przedawnienia karalności na podstawie przepisów covidowych oraz zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego są konstytucyjne.
Raport Podatki 2023/24 - przegląd kluczowych orzeczeń
Fragmenty raportu

W czasie gdy podatnik toczy z fiskusem spór przed sądem administracyjnym, nie biegnie przedawnienie podatkowe (wyrok TK z 12.12.2023 r., SK 110/20) Aby ocenić zasadność złożonej przez podatnika skargi konstytucyjnej, należy odpowiedzieć na trzy fundamentalne pytania:

  1. Czemu służy termin przedawnienia zobowiązania podatkowego?
  2. Jaka jest funkcja instytucji zawieszenia biegu tego terminu?
  3. W jakim celu przewidziano w o.p. stwierdzenie nieważności decyzji?

W moim przekonaniu dopiero odpowiedź na te pytania umiejscawia sprawę będącą przedmiotem omawianego wyroku TK w odpowiednim kontekście, umożliwiającym ocenę słuszności rozstrzygnięcia dokonanego przez Trybunał Konstytucyjny.

W doktrynie podkreśla się, że instytucja przedawnienia podatkowego realizuje istotne wartości ustawy zasadniczej, związane przede wszystkim z zasadą bezpieczeństwa prawnego oraz pewnością obrotu wynikające z art. 2 Konstytucji. W dotychczasowym orzecznictwie TK podnoszono, że przedawnienie służy nie tylko stabilizacji stosunków społecznych1 , ale również działa dyscyplinująco na wierzyciela publicznego, zmuszając go do egzekwowania należności podatkowych w ściśle określonych ramach czasowych2.

Ustawodawca przewidział możliwość zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego m.in. w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania. Cel wprowadzenia takiej regulacji jest jasny. Chodzi o to, by kontrola legalności działalności administracji publicznej przez sąd administracyjny nie uniemożliwiała prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy. Specyficznym przypadkiem jest jednak sytuacja, w której sąd, rozpatrując skargę podatnika, stwierdza nieważność decyzji, w szczególności ze względu na rażące naruszenie prawa (np. podpisanie decyzji przez osoby do tego nieuprawnione, jak miało miejsce w sprawie rozpatrywanej przez TK). W takim przypadku można bowiem uznać zaskarżoną decyzję za niebyłą, a tym samym nie zachodzą w ogóle przesłanki do zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

Stwierdzenie nieważności decyzji jest istotnym instrumentem chroniącym obywatela przed nielegalnym działaniem organów administracji publicznej, w sytuacji gdy decyzja jest sprzeczna z prawem i nie może być akceptowana jako akt wydany przez organ praworządnego państwa. Ta ochronna funkcja stwierdzenia nieważności decyzji powinna być stosowana z uwzględnieniem przepisów o przedawnieniu terminu zobowiązania podatkowego. W przeciwnym razie funkcja dyscyplinująca przedawnienia będzie fikcją. Organ podatkowy może bowiem wydawać kolejne nielegalne (wydane z rażącym naruszeniem prawa) decyzje „do skutku”, ponieważ każdorazowa skarga na taki bezprawny akt złożona przez podatnika powodowałaby zawieszenie biegu terminu przedawnienia.

Z powyższych względów omawiany wyrok TK należy ocenić negatywnie. Zdaniem Trybunału brak zawieszenia terminu przedawnienia w przypadku złożenia skargi nie powinien służyć unikaniu płacenia podatków. Jednocześnie Trybunał pominął zupełnie kwestię tego, czy organy podatkowe powinny bez żadnych konsekwencji wydawać decyzje rażąco naruszające prawo. Tymczasem należy uznać, że jakkolwiek podatnicy są zobowiązani do uiszczania podatków, co wynika z art. 84 Konstytucji, to jednocześnie mają prawo do tego by organy podatkowe egzekwowały od nich wykonanie tego obowiązku zgodnie z przepisami prawa i w przewidzianych tymi przepisami terminach.

dr Adam Kałążny
Radca prawny i partner associate w Deloitte

1 Wyrok TK z 19.06.2012 r., P 41/10, OTK-A 2012/6, poz. 65
2 Wyrok TK z 17.07.2012 r., P 30/11, OTK-A 2012/7, poz. 81

Raport Podatki 2023/24 - przegląd kluczowych orzeczeń <br>
O autorach

dr Adam Kałążny

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Autor licznych publikacji naukowych, w tym książek. Pełni funkcję Lidera Zespołu ds. Rozliczania Inwestycji w Deloitte.

Tomasz Kolanowski

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, autor publikacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, a także podatków pośrednich.

dr Mikołaj Kondej

Doradca podatkowy, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny. Doktor nauk prawnych. Kieruje wewnętrznym zespołem technicznym PwC.

Radosław Kowalski

Prawnik, doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego.

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dyrektor Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK, doradca podatkowy, radca prawny.

Michał Malinowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Podyplomowego Studium Podatków i Skarbowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny, członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

dr Ewa Prejs

Adiunkt w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny.

dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ

Profesor w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, doradca podatkowy, adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym.

Iwona Strzelec

Redaktor naczelna „Przeglądu Podatkowego”, Product manager LEX Navigator Procedury Podatkowe. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Agnieszka Wesołowska

Prawnik, doradca podatkowy z doświadczeniem w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego. Prowadzi własną kancelarię podatkową.

Polecane rozwiązania
kv-LEX-Ksiegowosc-1920x1280-v1
LEX Księgowość
Program online, dzięki któremu zyskasz praktyczną i aktualną wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków.
przeglad-podatkowy-top
Przegląd Podatkowy
Za publikację na łamach „Przeglądu Podatkowego” Autor otrzymuje 40 pkt.
Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+). ISSN: 0867-7514
Back To Top