Prawo02 września, 2019

Ważne zmiany w szkolnictwie zawodowym - Bogusława Wojtczak

Od roku szkolnego 2019/2020 w klasach I publicznych i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe obowiązuje nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego oraz podstawa programowa kształcenia w zawodach, a także – z wyjątkiem czteroletniego technikum – nowe rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. Niniejszy artykuł zawiera analizę najważniejszych zmian.Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/8

Dotychczasową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego zastąpiono klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, którą określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15.02.2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. poz. 316). Osiem obszarów kształcenia, do których były przypisane poszczególne zawody, zastąpiono 32 branżami uporządkowanymi alfabetycznie i oznaczonymi trzema wielkimi literami alfabetu. Utrzymano podział zawodów na kwalifikacje, a dotychczasowe symbole K1 i K2 zastąpiono kodem składającym się z symbolu branży i kolejnej liczby o charakterze porządkowym.
Pomimo uwzględnienia większości dotychczasowych zawodów zmiany są dość znaczne i dotyczą:
- wprowadzenia nowych zawodów,
- nazw zawodów i ustalonych dla nich nowych symboli cyfrowych,
- liczby kwalifikacji i ich nazw,
- wskazania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnej i cząstkowej,
- typów szkół, w których będzie prowadzone kształcenie w danym zawodzie,
- możliwości kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ) oraz na kursach umiejętności zawodowych.
Klasyfikację zawodów stanowiącą usystematyzowany układ tabelaryczny określa załącznik nr 2 do r.k.z.b., natomiast załącznik nr 1 oprócz ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach zawiera także informacje dotyczące podstawy programowej oraz realizacji treści nauczania, co jest istotne przy przygotowywaniu programów nauczania zawodu.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top