Prawo18 marca, 2020

Uczeń ze SPE w programie profilaktyczno-wychowawczym - Andrzej Michalik

Program wychowawczo-profilaktyczny stanowi jeden z najważniejszych dokumentów funkcjonowania każdej placówki. Dzięki niemu możliwe staje się wdrażanie innowacyjnych rozwiązań pozwalających ograniczać negatywne zjawiska, z którymi boryka się każda społeczność szkolna. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którego dotykają problemy wychowawcze często o sprzężonym charakterze.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/3

Program profilaktyczno-wychowawczy zawiera cele i sposoby ich realizacji przez placówkę oraz współpracujące z nią instytucje. Ma to szczególne znaczenie w przypadku uczniów ze SPE, którzy z racji złożoności problemów wymagają usystematyzowanego i zaplanowanego wsparcia znacząco wykraczającego poza możliwości szkoły. Właściwe przygotowanie tej pomocy pozwala na kierowanie nią w taki sposób, aby była najbardziej skuteczna. Wpływa to na poprawę funkcjonowania ucznia pod względem wychowawczym i dydaktycznym, prowadząc do uzyskania wyższych wyników w nauce oraz dając szansę na podjęcie dalszej edukacji, a w przyszłości pracy zawodowej.
Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją uczeń ze SPE to osoba, która nie mieści się w ogólnie przyjętych normach regulujących system edukacji w naszym kraju. Nie są to tylko uczniowie z niepełnosprawnością, autyzmem czy zagrożeni bądź dotknięci niedostosowaniem społecznym, ale także wybitnie zdolni (Skałbania, Grewiński, 2017, s. 83).
Przystępując do przygotowania programu profilaktyczno-wychowawczego, należy zdiagnozować, jakie problemy może napotkać placówka w nadchodzącym roku szkolnym. W przypadku szkół, gdzie liczba uczniów ze SPE jest niewielka, wystarczą ankiety przeprowadzone wśród uczniów i nauczycieli oraz bieżące obserwacje dokonane przez nauczycieli i rodziców. Natomiast w przypadku pojawienia się znacznej liczby takich uczniów niezbędne są szersze konsultacje. Po zasięgnięciu opinii wychowawców obejmującej wstępną ocenę zachowania danego dziecka dyrektor powinien zwrócić się do rodziców z informacją o konieczności przeprowadzenia dalszej diagnozy w poradni psychologiczno-pedagogicznej. To do kompetencji jej pracowników należy dobór niezbędnych narzędzi diagnostycznych, zaś szkoła powinna otrzymać jasne wytyczne, które mogłyby być wykorzystane do budowania skutecznych elementów programu kierowanych do uczniów ze SPE.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top