Prawo18 marca, 2020

Tworzenie arkusza organizacji - Monika Sewastianowicz

Prawidłowe opracowanie arkusza organizacji ma ogromne znaczenie, ponieważ to jeden z najważniejszych szkolnych dokumentów. Dlatego chociaż w tym roku zmiany dotyczące tej kwestii są kosmetyczne, i tak przypominamy najważniejsze zasady.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/3

Do sporządzania arkusza obliguje art. 110 pr. ośw., definiujący go jako dokument, który określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. Zasady tworzenia zawarto w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Obecnie obowiązują dwa: z 17.03.2017 r. oraz z 28.02.2019 r. Pierwsze z nich straci moc 1 września, dlatego sporządzając arkusz organizacji na rok szkolny 2020/2021, należy już sięgnąć po rozporządzenie z 2019 r. Przy czym w większości powiela ono dotychczasowe rozwiązania, więc w razie posługiwania się starszym aktem prawnym błędy nam raczej nie grożą.
Najważniejsze nowości to:
- zmiana zakresu informacji uwzględnianych w dokumencie – do arkusza wpisuje się wymiar i przeznaczenie godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego;
- doprecyzowanie, że organ prowadzący ma siedem dni roboczych (dotychczas było to po prostu siedem dni) na zatwierdzenie zmian wprowadzonych do arkusza.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top