Prawo01 października, 2019

Trwały zarząd nieruchomości - Stanisław Szelewa

Niniejszy tekst ma na celu przybliżenie wymienionej w tytule formy prawnej władania nieruchomością, również w zestawieniu z innymi możliwościami. Wskazanie korzyści z trwałego zarządu w zestawieniu z obowiązkami ma ułatwić dyrektorom podjęcie decyzji, jak też wskazać możliwości tej formy, by szkoły potrafiły w pełni ją wykorzystać.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/9

Nie ma w polskim prawie definicji zwykłego zarządu. W piśmiennictwie za taki uważa się np. załatwianie spraw związanych z normalną eksploatacją rzeczy, pobieranie pożytków i dochodów, uprawę gruntu, konserwację, administrację i szeroko rozumianą ochronę w postaci różnych czynności zachowawczych, jak wytoczenie powództwa o ochronę własności, posiadanie, o eksmisję, o zapłatę czynszu, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia lub uszkodzenia rzeczy, zawieranie umów związanych z zarządem i eksploatacją, a także ze sposobem korzystania z rzeczy przez współwłaścicieli (www.zarzadca.pl/abc-wspolnoty/1628-czynnosci-zwyklego-zarzadu-i-przekraczajace-zarzad-zwykly).Co z tego zestawu może się znaleźć w zakresie kompetencji dyrektora szkoły? Kwestię tę reguluje m.in. ustawa o samorządzie gminnym, której art. 47 ust. 1 mówi, że kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Dokument ten jest niezbędny każdemu dyrektorowi szkoły przede wszystkim do składania oświadczeń woli. Wprawdzie prawo oświatowe daje mu spore kompetencje, ale trudno wśród nich znaleźć podstawę do zarządzania majątkiem szkoły.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top